L - Politechnika Rzeszowska

advertisement
ZAŁĄCZNIK DO
ZARZĄDZENIA NR 24/2000
REKTORA PRZ z dnia 13 listopada 2000 r.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
W RZESZOWIE
WYDZIAŁ
Matematyki i Fizyki Stosowanej
KIERUNEK
Fizyka Techniczna
Fizyczne podstawy diagnostyki i miernictwa
SPECJALNOŚĆ
Dzienne inżynierskie
RODZAJ STUDIÓW
KARTA PRZEDMIOTU
N AZWA
P RZEDMIOTU
Fizyka jądrowa, cząstki elementarne, dozymetria
IMIĘ NAZWISKO, TYTUŁ
Kontakt
Dr Maria Inglot – Siemaszko
tel.: 1830, [email protected]
Jednostka
Katedra Fizyki
RODZAJ ZAJĘĆ
REALIZOWANYCH W
RAMACH PRZEDMIOTU
LICZBAGODZIN
PROWADZONYCH ZAJĘĆ
W DANYM S E M E S T R Z E
W*
Ć*
L*
P*
K*
s e m e s t r: 5
s e m e s t r: 5
s e m e s t r: 5
s e m e s t r:
s e m e s t r:
30
30
15
TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ
WYKŁAD:
1.
Cząstki elementarne ■ Rodzaje cząstek ■ Kryteria podziału na leptony, mezony i bariony
2.
Jądro atomowe ■ Zasięg oddziaływań sił jądrowych ■ Modele jąder atomowych: powłokowy, kroplowy i
kwarkowy ■ Energia wiązania nukleonów w jądrze.
3.
Reakcje jądrowe: ■ Syntezy – reakcje termojądrowe ■ Rozszczepienia – reaktory – energetyka jądrowa ■
Rozpady – rozpad alfa, rozpady elektronowe, neutrino ■ Promieniowanie elektromagnetyczne (gamma).
4.
Akceleratory, promieniowanie rentgenowskie.
5.
Promieniowanie kosmiczne: ■ Promieniowanie pierwotne i wtórne.
6.
Charakterystyka źródeł promieniowania jonizującego: ■ Schematy rozpadu, aktywność, czas połowicznego
rozpadu (jednostki fizyczne) ■ Wybrane izotopy stosowane w przemyśle i medycynie.
7.
Oddziaływanie promieniowania z materią: ■ Ciężkie cząstki naładowane ■ Elektrony i pozytony ■
Promieniowanie  i rentgenowskie ■ Neutrony ■ Oddziaływanie promieniowania na żywe organizmy, modele.
8.
Detekcja promieniowania jonizującego: ■ Rodzaje detektorów i zasady działania (komory jonizacyjne, licznik
GM, scyntylatory, klisze jądrowe) ■ Dozymetry osobiste.
9.
Zastosowanie promieniowania jądrowego w przemyśle i medycynie: ■ Defektoskopia ■ Metoda atomów
znaczonych, radiodiagnostyka, PET (emisyjna tomografia pozytonowa)
Diagnostyka (tomograf) i terapia (naświetlania), radiochirurgia ■ Sterylizacja radiacyjna.
LICZBA
GODZIN
30
c. d. KARTY PRZEDMIOTU:
Fizyka jądrowa, cząstki elementarne, dozymetria
10. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym: ■ Ekspozycje zawodowe i ogółu ludności, polskie normy i
normy unijne ■ Dawki wewnętrzne i zewnętrzne ■ Systemy jednostek ■ Skutki napromieniowania, objawy,
choroba popromienna ■ Ochrona radiologiczna i instytucje odpowiedzialne za nią.
30
ĆWICZENIA:
Rozwiązywanie zadań z fizyki jądrowej ilustrujących treści wykładu oraz ćwiczenie umiejętności przeliczania
jednostek dozymetrycznych i rozumienia norm.
LABORATORIUM:

**
15
1.
Wyznaczanie współczynnika pochłaniania promieniowania gamma w metalu.
2.
Badanie pochłaniania promieniowania gamma w różnych materiałach.
3.
Wyznaczanie zasięgu promieniowania beta w różnych materiałach.
niepotrzebne skreślić
wypełniać odpowiednio
WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY
L. p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A.Z. Hrynkiewicz, Człowiek i promieniowanie jonizujące, PWN, Warszawa 2001.
I. Irodow, Zbiór zadań z fizyki jądrowej, PWN, Warszawa 1978.
M. Nałęcz, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, t.9, Fizyka Medyczna, PAN WKiŁ, Warszawa, 2000.
I. W. Sawieliew, Wykłady z fizyki, tom III, PWN, Warszawa, 1994.
E. Skrzypczak, Z. Szefliński, Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych, PWN, warszawa, 1995.
A. Strzałkowski, Wstęp do fizyki jądra atomowego, PWN, Warszawa 1986.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU
(RODZAJU ZAJĘĆ)
WYKŁAD: egzamin.
ĆWICZENIA: zaliczenie
LABORATORIUM: zaliczenie.
Ocena końcowa uwzględnia wynik egzaminu i zaliczeń ćwiczeń i laboratorium
PODPISY:
................................................................................................................................................................................
nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot
data
................................................................................................................................................................................
kierownika zakładu/katedry akceptującego kartę
data
Download