Wyjaśnienia i doprecyzowana wymagają następujące problemy

advertisement
Wyjaśnienia i doprecyzowania wymagają następujące problemy dotyczące wdrożenia
karty diagnostyki i leczenia onkologicznego:
1. Przepisy nie określają kto nadaje numer karty. Co to jest numer karty zgłoszenia
nowotworu złośliwego (C8, D9)? Kto go nadaje i na podstawie jakiego rejestru?
2. Jaki należy przyjąć tryb postępowania, kiedy lekarz specjalista uzna, że lekarz
wystawiający kartę nie przeprowadził wystarczającej diagnostyki wstępnej? Jak
będzie wyglądało dokumentowanie tego faktu i jak wpływa to na bieg terminów
diagnostyki i leczenia? Czy datą wpisu na listę oczekujących będzie dzień zgłoszenia
się pacjenta do specjalisty nawet bez przeprowadzonej niezbędnej diagnostyki
wstępnej?
3. Brak miejsca na adnotacje dotyczące zgłoszenia się pacjenta ze skierowaniem
do konkretnego zakładu diagnostycznego. Lekarz zlecający diagnostykę nie jest
w stanie wymusić na kimkolwiek przeprowadzenie badań w określonych terminach.
4. Jak należy rozumieć termin „diagnostyka pogłębiona u lekarza tej samej specjalizacji".
Jaki to ma sens, skoro lekarz specjalista ma koordynować pewien etap diagnostyki?
Czym mają różnić się dwaj lekarze tej samej specjalizacji?
5. Czy diagnostykę pogłębioną może prowadzić tylko onkolog?
6. Co w sytuacji, gdy konsylium uzna dotychczas prowadzoną diagnostykę
za niewystarczającą? W karcie nie ma precyzyjnego ujęcia tej sytuacji. Jest tylko
możliwość stwierdzenia takiego faktu.
7. Czy karta ma zastosowanie do terapii kolejnego rzutu. Kto podejmuje decyzje o takich
terapiach. Czy każda zmiana planu leczenia wymaga akceptacji konsylium? Jeżeli tak,
to w jaki sposób ma to być dokumentowane? Czy każda wznowa nowotworu
lub modyfikacja planu miałaby być dokumentowana nową kartą?
8. Jaki należy przyjąć tok postępowania w sytuacji, gdy pacjent zgubi swój egzemplarz
karty?
9. Co to jest data zakończenia leczenia onkologicznego w rozumieniu karty
onkologicznej? Czy jest to data ostatniego zabiegu terapeutycznego czy zakończenia
obserwacji po leczeniu nowotworu?
Download