Projekt z dnia. 28.11.2014 r. Załącznik nr 8 WYKAZ ŚWIADCZEN

advertisement
Projekt z dnia. 28.11.2014 r.
Załącznik nr 8
WYKAZ ŚWIADCZEN GWARANTOWANYCH W LECZENIU SZPITALNYM, O KTÓRYCH MOWA W § 4 UST. 8, ORAZ WARUNKI
ICH REALIZACJI
Lp.
1
1
Nazwa świadczenia gwarantowanego
2
Leczenie elektrowstrząsami chorych
z zaburzeniami psychicznymi (EW)
Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego
3
Wymagania
formalne
4
Świadczenie EW może być realizowane wyłącznie w ramach
świadczeń w oddziale:
1) psychiatrycznym/psychiatrycznym (ogólnym) dla dzieci;
2) psychiatrycznym dla chorych somatycznie/psychiatrycznym dla
chorych na gruźlicę;
3) psychiatrycznym dla przewlekle chorych;
4) psychogeriatrycznym;
5) rehabilitacji psychiatrycznej;
6) leczenia zaburzeń nerwicowych /leczenia zaburzeń nerwicowych
dla dzieci i młodzieży.
Personel
1. Lekarze:
1) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych;
2) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub lekarz
specjalista w dziedzinie anestezjologii i reanimacji, lub lekarz
specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
2. Pozostały personel – pielęgniarki, w tym co najmniej jedna
z udokumentowanym minimum dwuletnim doświadczeniem
Zaburzenia nastroju (afektywne) (F30–F39);
Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii
(schizotypowe) i urojeniowe (F20–F29).
Projekt z dnia. 28.11.2014 r.
w udzielaniu świadczeń realizowanych w warunkach
stacjonarnych psychiatrycznych.
Organizacja
udzielania
świadczeń
Zapewnienie wyodrębnionego pomieszczenia.
Wyposażenie
w sprzęt i
aparaturę
medyczną
Sprzęt i aparatura medyczna:
1) aparat do EW,
2) kardiomonitor,
3) ssak elektryczny,
4) elektrody jednorazowe,
5) cewnik do górnych dróg oddechowych,
6) rurka ustno-gardłowa.
Pozostałe
wymagania
Zapewnienie dostępu do:
1) podstawowych badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej,
obrazowej i elektrofizjologicznej,
2) konsultacji specjalistycznych: kardiologicznych,
neurologicznych, internistycznych.
Download