DZIENNIK USTAW

advertisement
Dokument
podpisany przez
Marek Głuch
Data: 2017.03.29
15:58:57 CEST
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 marca 2017 r.
Poz. 666
WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 22 marca 2017 r.
sygn. akt SK 13/14
Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Leon Kieres – przewodniczący,
Julia Przyłębska,
Piotr Pszczółkowski – sprawozdawca,
Małgorzata Pyziak-Szafnicka,
Michał Warciński,
po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed
Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 marca 2017 r., skargi konstytucyjnej
Mirosława Wyżgi o zbadanie zgodności art. 22 § 1 w związku z art. 204 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze zm.) w zakresie, w jakim pozbawia osobę, wobec której zastosowano środek zabezpieczający polegający na umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, prawa udziału w posiedzeniu sądu
w sprawie wykonywania tego środka zabezpieczającego, z art. 45 ust. 1 Konstytucji,
orzeka:
Art. 204 § 1 i 2 w związku z art. 22 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90,
poz. 557, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje prawa do osobistego udziału sprawcy, wobec którego stosowany
jest środek zabezpieczający polegający na umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, w posiedzeniu sądu
w sprawie dalszego stosowania tego środka zabezpieczającego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1
i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Orzeczenie zapadło jednogłośnie.
Julia Przyłębska
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski
Michał Warciński
Download