Lekarz

advertisement
•Kim jest lekarz?
•Kształcenie
•Specjalizacje
•Etyka lekarska
•Realia pracy
•Satysfakcja i odpowiedzialność
•Dlaczego lekarz?
•FAQ
•Autorzy
Lekarz - osoba posiadająca właściwe kwalifikacje,
potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania
świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania
stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im,
leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad
lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń
lekarskich.
W Polsce tytuł lekarza zdobywa się kończąc
sześcioletnie, jednolite studia na wydziale lekarskim
uczelni medycznej (wyjątek od Deklaracji Bolońskiej).
Dyplom lekarza jest równorzędny z dyplomem
magistra. Prawo wykonywania zawodu lekarza
zdobywa się po odbyciu trzynastomiesięcznego stażu
podyplomowego oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym
Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Zasady
wykonywania zawodu lekarza reguluje ustawa o
zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Po zdaniu LEP-u wg polskiego prawa można zatrudnić
się jako lekarz na oddziale w wybranej specjalizacji
Alergologia , Andrologia i Urologia,
Anestezjologia i Intensywna terapia,
Balneologia, Bariatria, Chirurgia,
Dermatologia i Wenerologia, Kosmetologia,
Diabetologia, Endokrynologia,
Epidemiologiam, Farmacja, Gastroenterologia
(potocz. Gastrologia), Ginekologia i
Położnictwo, Hematologia, Hipertensjologia,
Interna (właść. Choroby wewnętrzne),
Kardiologia, Kontaktologia, Neonatologia i
Pediatria, Neurologia, Okulistyka
(Oftalmologia), Patologia, Psychiatria,
Psychologia, Pulmonologia(Pneumonologia),
Radiologia, Rehabilitacja, Reumatologia,
Seksuologia, Stomatologia
Etyka pojmowana jest jako nauka o moralności,
zmierza do ustalenia pewnych właściwości wspólnych
i swoistych ocen i norm zachowań człowieka, które
mogą być moralnie dobre lub złe. Etyka bada
społeczne i psychologiczne źródła powstawania
poglądów moralnych, ich funkcję społeczną, i
historyczny rozwój kryteriów ocen moralnych
Realia pracy we współczesnej Polsce są
bardzo trudne. Narodowy Fundusz
Zdrowia oferuje pracownikom niskie
zarobki, co zmusza lekarzy do pracy na
kilku etatach. Przemęczenie lekarzy
rzutuje na jakość ich pracy.
Praca lekarza z pozoru wydaje się prosta i bardzo
szlachetna. W rzeczywistości jest trochę inaczej.
Osoba wykonująca ten zawód musi liczyć się z
wielką odpowiedzialnością, jaka na nią spada. Za
złe zdiagnozowanie, błąd podczas zabiegu winny
może zapłacić nawet zawieszeniem przez Izbę
Lekarską, a co najgorsze trwale pogorszyć stan
zdrowia pacjenta. Tak więc widzimy, że w
zawodzie lekarza występuje czas na ogromną
satysfakcję z uratowanego życia, które jest
bezcenne, ale jest także czas na ogromną
odpowiedzialność mogącą skreślić karierę w
jednej chwili.
W przyszłości chcę wykonywać zawód lekarza, ponieważ
według mnie jest to najszlachetniejsza praca. Jej zadaniem
jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie.
Ratowanie życia ludzkiego zasługuje na wielki podziw ze
strony innych i jest darem, który trzeba wykorzystywać w
pełni. Dzisiejszy rozwój chemii, biologii daje medycynie
ogromne pole do popisu. Jeśli chodzi o odpowiedzialność
zawodową to nie można traktować jej jako przeszkody nie
do przebycia. Wystarczy, że szczerze będziemy zdawali sobie
z niej sprawę w każdej chwili wykonywania pracy, a w razie
naszego błedu nie będziemy od niej uciekali, lecz cierpliwie
poniesiemy wszelkie konsekwencje. Zdaję sobie sprawę, że w
życiu lekarza nie ma wiele czasu dla rodziny, bliskich, ale w
zamian pomaga się obcym, całkiem nieznanym osobom, co
jest jeszcze większym poświęceniem dla dobra ogółu.
1.
Co popycha ludzi do wykonywania tak ciężkiego zawodu?
Najczęściej jest to własna decyzja, spowodowana potrzebą niesienia pomocy drugiemu
człowiekowi.
2. Co wpływa na decyzję lekarza, który postanawia wyjechać na Zachód?
Ucieczka polskich lekarzy za granicę spowodowana jest przede wszystkim większymi
zarobkami i mniejszymi wymiarami godzin pracy w Zachodniej Europie.
Najbardziej anestezjolodzy mogą dużo zyskać na wyjeździe, ponieważ w krajach
Unii Europejskiej traktowani są jako odrębna grupa zawodowa szczególnie
wykwalifikowana i poszukiwana.
3. Czy można mieć więcej niż jedną specjalizację?
Tak, można. Wiąże się jednak to z dłuższym kształceniem akademickim.
Download