Apel Nr 8 xXxV okręgowego Ziazdu Lekarzy Warmińsko.Mazurskiej

advertisement
Apel Nr 8
xXxV okręgowego Ziazdu Lekarzy
Warmińsko.Mazurskiejlzby Lekarskiejw olsztynie
z dnia 25 marca 2017r.
w sprawiesytuacjina OddzialeKlinicznymHematologiiSamodzielnego
Pu blicznego Za kładu o pieki Zd rowotnejMinisterstwa S praw Wewnętrznych
z Gentrumonkologiiw olszĘnie.
XXXV okręgowy Ąazd Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej
|zby Lekarskiej
w o|sztynieape|ujedo WojewodyWarmińsko-Mazurskiego
o podjęciedziałańw ce|u
rozwiązania,budzącejgtębokiezaniepokojeniesytuacji na oddzia|e K|inicznym
Hemato|ogii
SamodzielnegoPub|icznegoZakładuopieki ZdrowotnejMinisterstwa
SprawWewnętrznych
z Centrumonkologiiw o|sztynie.
Z sygnałownapływających
ze Środowiska|ekarskiegowynika,ii w wyniku
persona|nych
konf|iktow
z pracyzrezygnowała
znacznaczęść|ekarzyzatrudnionych
na tym oddzia|e.oczywistymjest, ze niesie to za sobą realne ryzykozamknięcia
oddziału, z powodu braku kadry, a takŻe stwarza ogromne zagroŻenie
pacjentównaszegoregionu.
d|abezpieczeństwa
obawiamysię, ze brak zdecydowanychdziałańzmierzającychdo rozwiązania
problemów funkcjonowaniatego oddziałumoze bardzo negatywniewpłynąć,
zarówno na jakośÓudzie|anychświadczeńmedycznychoraz na ich dostępnoŚć,
podyp|omowego.
a takŻena poziomrealizowanego
kształcenia
SEKRETAM
okręgowegoĄazdu Lekarzy
WM!Lw Olsztynie
(pfv^ fllta',rttbr
lek.PiotrNiemier
PRzEWoDNIczĄcY
okręgowego
Z1azdu
Lekarzy
Download