Ewa Lipieta Public Relations Manager, Specjalista ds

advertisement
EwaLipieta
PublicRelationsManager,Specjalista
ds.KomunikacjiWewnętrznej,Coach
Absolwentka Psychologii w Wyższej Szkole Finansów i
Zarządzania oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu
SWPS na kierunku Coaching i Mentoring. Swoją karierę
rozpoczęłamw2009rokuobejmującstanowiskospecjalistyw
firmiedeveloperskiejMarvipolS.A,anastępnie,w2012roku,
kontynuując swój rozwój w tym obszarze, dołączyłam do
SygnityS.A.zdobywająctymsamymdoświadczeniezarównowmarketinguB2Bjakrównież
wobszarzepublicrelationsikomunikacjiwewnętrznej.W2013rokurozpoczęłamwspółpracę
z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. dla którego opracowałam i z sukcesem
wdrożyłamkompleksowąstrategiękomunikacjiwewnętrznej(wtymnowyintranetopartyna
MS SharePoint). Od 2014 roku pełnię rolę Public Relations Managera w Green Stream
CommunicationS.A.,gdzieodpowiadamzaobsługęstrategicznychklientóworazzarządzam
obszaremkomunikacjiwewnętrznejikomunikacjizarządzaniazmianąwjednymzgłównych
prowadzonych obecnie w kraju projektów informatyzacji polskiej administracji (Projekt ePodatki).
Wykształcenie
2015r.Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończenie studiów
podyplomowychnakierunkuCoachingiMentoring.
2011r.WyższaSzkołaFinansówiZarządzaniawWarszawie.Ukończeniejednolitychstudiów
magisterskichnakierunkuPsychologia.
Doświadczeniezawodowe
Luty2014–dodziś:GreenStreamCommunicationSA–PublicRelationsManager
(wcześniejSpecjalistads.KomunikacjiiPR)
§
opracowaniestrategiiirealizacjidziałańPRdlakluczowychklientów,
§
przygotowanie i redagowanie treści artykułów, komunikatów prasowych, raportów
giełdowych,newsletterów,
§
zarządzaniekorporacyjnąkomunikacjąmailowązarząd–pracownicy,
§
opracowanieiaktualizacjamateriałówdoserwisówinternetowychorazprofiliklientów
naportalachspołecznościowych,
§
planowanie strategii i zarządzanie działaniami komunikacji wewnętrznej - w tym
zarządzaniezmianąwzakresieprzygotowaniastrategiiirealizacjidziałańkomunikacji
wewnętrznej w jednym z największych Polskich projektów finansowanych przez UE -
zarządzanietreściąkanałówkomunikacjiwewnętrznej(typuintranet),przygotowanie
biuletynów informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, organizacja spotkań,
szkoleń,warsztatówitematycznychakcjiintegracyjnych,
§
zarządzanieirozwójserwisówwww,
§
planowanieitworzenietreścinapotrzebyszerokopojętychmedióworazutrzymywanie
dobrychrelacjizichprzedstawicielami,
§
obsługabiuraprasowegoorazopiekanadkluczowymiklientami,
§
przygotowaniekoncepcjiinadzórnadprojektamiPRkrótkoidługookresowymi.
Styczeń2013–luty2014:BiuroInformacjiGospodarczejInfoMonitorSA–Specjalistads.PR
iKomunikacjiWewnętrznej
§
planowanieorazimplementacjastrategiidziałańPR,marketingowychiwizerunkowych,
§
opracowaniestrategiidziałańkomunikacjiwewnętrznej(wtymwprowadzenienowego
Intranetu–MSSharePoint),
§
tworzenieiredagowanietreścipromocyjnych(artykuły,biuletyny,gazetki),
§
obsługa kanału komunikacji mailowej z wszystkimi pracownikami, przygotowanie
komunikatów,dobórstosownychnarzędzi
§
tworzenie prezentacji sprzedażowych i wizerunkowych, ankiet i sondaży (również
analizaiopracowaniewyników)
§
organizacja wewnętrznych i zewnętrznych spotkań integracyjnych, kampanii
wewnętrznych
§
kompleksowa organizacja konferencji (również prasowych) i eventów (w tym
zarządzaniebudżetemprowadzonychprojektów),
§
koordynowaniepracagencjiPR/eventowych,
§
współpracazagencjamizewnętrznymiprzykreacjimateriałówmarketingowych.
Maj2011–listopad2013:SygnitySA–Specjalistads.MarketinguiPR
§
kompleksowaorganizacjakonferencjiorazeventowpromującychusługifirmy,
§
organizacjakonferencjiprasowychispotkańintegracyjnych,
§
udział w procesach komunikacji wewnętrznej, w tym tworzenie komunikatów,
obsługakanałówkomunikacji(mailbox.intranet,webcasty),
§
wsparciedziałańzwiązanychzrebrandingiemfirmy,
§
koordynowanie pracy podwykonawców – agencje PR/marketingowe i eventowe,
graficy,firmy,
Marzec2009–wrzesień2010:MarvipolSA–Specjalistads.Marketingu
§
redagowanie treści reklam do prasy lokalnej, ogólnopolskiej i portali
internetowych,
§
koordynowaniebudżetudziałumarketingu
§
archiwizacjaprojektów
§
organizacja eventów, zapewnianie udziału firmy w targach branżowych,
planowanieakcjipromocyjnych,
§
koordynowanie prac agencji reklamowych grafików, drukarni, zewnętrznych
dostawców,
§
wsparciedziałuhandlowego.
Umiejętności
§
językangielski–zaawansowany,
§
językfrancuski–komunikatywny,
§
biegłaobsługaprogramówpakietuMSOffice,
§
solidna wiedza i praktyka z zakresu PR, szczególnie w
obszarzekomunikacjizewnętrznejiwewnętrznej,wtym
doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu planów
komunikacyjnych
Mocnestrony
§
nastawienienadążeniedocelu,
§
doskonałeumiejętnościkomunikacyjne,
§
lekkiepióro
§
umiejętnośćanalitycznegomyślenia,wyciąganiastrategicznychwnioskówiszukania
kreatywnychrozwiązań
§
wysokakulturaosobista,
§
bardzodobraorganizacjapracy,
§
dbanieodobrąatmosferęwpracy.
Zainteresowania
§
coaching,
§
sport(bieganie).
Kontakt:
[email protected]/662448411
Ul.Skoroszewska7/162,02-495Warszawa
Download