glowne-dziedziny-zarzadzania-i-ich-czesci-skladowe

advertisement
.
Tablica 1
Główne dziedziny zarządzania i ich części składowe
Dziedziny zarządzania
Działania (czynności) składające się na poszczególne dziedziny zarządzania
Oddziaływanie obejmujące po kilka czynności i międzyfunkcyjne
Planowanie
Gromadzenie informacji o zasobach, potrzebach, szansach; analiza diagnostyczna
Studia przedplanowe
Oddziaływania informacyjno - decyzyjne
Koordynowanie
Prognozowanie (studiowanie dostępnych prognoz i sporządzanie własnych)
Programowanie (ustalanie celów i środków ich realizacji)
Bilansowanie, koordynowanie i optymalizacja treści planów
Pomoc informacyjna i metodyczna w opracowaniu planów przez podległe organizacje (komórki)
Organizowanie
Grupowanie czynności i pracowników w komórki i zespoły komórek (wydziały, zakłady itp.)
Przydzielanie zadań, prac, narzędzi i materiałów
Kształtowanie więzi współpracy i podległości między komórkami
Delegowanie i rozgraniczanie uprawnień
Dobór i rozstawienie ka kierowniczych, sprecyzowanie reguł postępowania
Motywowanie
Dobór pracowników, informowanie, instruowanie, dopasowanie pracownika do pracy i odwrotnie
Nadzorowanie
Wyznaczanie i uzgadnianie zadań oraz miar ich spełnienia, mierzenie efektów pracy
Wyznaczanie wynagrodzeń, w tym premii
Ocena i rozwój pracowników, w tym kierowniczych
Stosowanie bodźców pozapłacowych, w tym kształtowanie korzystnych stosunków międzyludzkich,
wychowanie młodych pracowników
Kontrola
Identyfikacja obowiązujących celów, zadań i miar ich spełnienia oraz ustalenie procedur kontroli
Kontrola wykonywanych zadań i analiza efektów, zalecenia pokontrolne - merytoryczne
Ustawa o kontroli administracji rządowej
Różnice pomiędzy zarządzaniem strategiczntm a zarządzaniem operacyjnym
podstawy zarzadzania i organizacji wykład 1
Teoria organizacji i zarządzania - Opracowanie wykładów
ZARZĄDZANIE - ISTOTA I ZNACZENIE
Zarządzanie - podstawowe pojęcia i definicje
Reklama

Administracja publiczna






























.
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download