zagagnienia obowiazujace do zaliczenia wykładu 2006/2007

advertisement
ZAGADNIENIA z FIZYKI OBOWIAZUJĄCE do ZALICZENIA WYKŁADUBUDOWNICTWO I ROK 2006/07
1. Pojęcie: cieczy idealnej i rzeczywistej. Ciecze elementy statyki i dynamiki cieczy.
Równanie Bernoulliego i równanie ciągłości strugi – przykłady opisu ruchu cieczy. Zjawisko
lepkości – prawo Newtona. Ruch ciał w cieczach lepkich. Sposób wyznaczenia
współczynnika lepkości – metoda Stocke’sa.
2. Pojęcia: ciepło, energia wewnętrzna, temperatura, ciepło właściwe, ciepło topnienia,
entropia, zmiana entropii. Zasada bilansu ciepła, pierwsza i druga zasada termodynamiki.
Wyznaczanie zmian entropii w procesie topnienia lodu, podgrzewania i ochładzania
wody. Wyznaczanie (z wykorzystaniem zasady bilansu ciepła) ciepła właściwego ciała
stałego i ciepła topnienia lodu.
3.Pojęcia: natężenie prądu, napięcie, opór przewodnika, siła elektromotoryczna ogniwa.
Prawo Ohma, pierwsze i drugie prawo Kirchhoffa. Wyznaczanie siły elektromotorycznej
ogniwa metodą kompensacji (schemat połączeń i wyprowadzenie wzoru z
wyjaśnieniem). Wyznaczanie oporu metodą na podstawie prawa Ohma (met.
techniczna) i metodą mostka Wheatstone’a (schemat połączeń i wyprowadzenie wzoru z
komentarzem).
4.Pojęcia: natężenie i napięcie prądu zmiennego, zawada, wartości skuteczne natężenia prądu,
mocy. Prawo Ohma dla prądu zmiennego. Zjawisko rezonansu elektrycznego w obwodzie
szeregowego połączenia elementów RLC.
5.Pojęcia: odkształcenie sprężyste, moduł Younga. Prawo Hooka i sposoby wyznaczenia
modułu Younga.
6. Pojęcia: indukcja magnetyczna, siła elektromotoryczna indukcji. Zjawisko indukcji
elektromagnetycznej-przykłady. Prawo Faraday’a i reguła Lenza. Transformator – budowa i
zasada działania.
7. Pojęcia: masa kwantu, pęd, energia kwantu. Dualizm korpuskularno- falowy, fale materii.
Wielkości fotometryczne-wizualne i energetyczne.
8.Pojęcia: praca wyjścia, energia fotonu. Opis zjawiska i prawo Einsteina.
9. Pojęcia: energia kwantu, długość i częstotliwość fali elektromagnetycznej, liczba falowa.
Absorpcja promieniowania i emisja wymuszona. Właściwości promieniowania laserowego.
Rodzaje laserów, budowa i działanie lasera.
10.Pojęcia: donor, akceptor, poziom energetyczny. Model pasmowy półprzewodników:
samoistnych oraz domieszkowych typu p i n. Zastosowania półprzewodników.
11.Pojęcia: aktywność promieniotwórcza, okres połowicznego rozpadu, cząstki  i β oraz
promieniowanie .
Prawo rozpadu promieniotwórczego – wzór, interpretacja, przedstawienie graficzne.
Schematy rozpadów promieniotwórczych -  , β i . Zasada działania liczników do badania
skażeń promieniotwórczych – licznik Geigera-Müllera, licznik scyntylacyjny. Względna
metoda wyznaczania aktywności próbki promieniotwórczej (wyprowadzenie wzoru z
wyjaśnieniem).
12.Pojęcia : moment pędu elektronu, liczba kwantowa.
Model budowy atomu wodoru Rutherforda-Bohra – trzy postulaty, serie widm emisyjnych.
Co to jest seria Balmera, liczba falowa prążka w widmie emisyjnym.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards