Wzór Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji

advertisement
…………………………………….
imię i nazwisko
……………………………………..
adres zamieszkania
Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
W związku z ubieganiem się o zatrudnienie na stanowisku Dyrektora
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach oświadczam, że:
nie byłam/-łem karana/-y zakazem pełnienia funkcji
kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 168)
Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233
Kodeksu Karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
…………………………………..
(miejscowość i data złożenia oświadczenia)
………………………….
(czytelny podpis)
Download