L - Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku

advertisement
PN-EN ISO
9001:2001
Samodzielny Szpital Miejski im. PCK
Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk
15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79
tel./fax 85 664 85 19
NIP 966-15-02-648 REGON 050692045
http://www.szpitalpck.bialystok.pl
e-mail: [email protected]
Białystok, 28.04.2017 r.
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku jako Zamawiający w postępowaniu rozeznania
rynku, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego poza ustawą Prawo zamówień publicznych na:
„DOSTAWĘ PRODUKTU LECZNICZEGO NA POTRZEBY PROGRAMU
BADAŃ PRZESIEWOWYCH JELITA GRUBEGO DO SAMODZIELNEGO
SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU”
Wybór oferty:
Dokonano wyboru oferty przedstawionej przez firmę:
KONSORCJUM NEUCA S.A. (LIDER), FARMADA TRANSPORT SP. Z O.O., NEUCA
LOGISTYKA SP. Z O.O., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, za cenę brutto: 10 238,40 zł
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą cenowo i spełnia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu
ofertowym.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.
Download