założony w 1919r 27 kwietnia Działalność Żarskiego PCK z

advertisement
Polski Czerwony Kizyż — założony w 1919r 27 kwietnia Działalność Żarskiego
PCK z siedzibą przy ulicy Okrzei odnotowuje się w 1946r a w 1947r zaczęto zakładać
pierwsze koła PCK : w szkole Podstawowej Nr 3 T które skupiało 248 członków
a opiekowała się nimi H. Rządkowska i w szkole podstawowej w Złotniku, nad 36
członkami opiekę roztaczała Dominika Klaczak.
Cel stowarzyszenia był bardzo szlachetny, wiec przyczynił się do ogromnego
zainteresowania ze strony młodzieży która zaczęła zapisywać się w szeregi PCK, do
1968r założono 21 szkolnych kół PCK, które zrzeszały 1648 członków w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych, W każdej szkole działały posterunki sanitarne,
młodzież pełniła dyżury, udzielając I pomocy uczniom na przerwach.
W 1963r zostają założone pierwsze kluby Honorowych Dawców Krwi. Powstają
przy Żarskich Zakładach Przemysłu Odzieżowego, pierwszymi dawcami
honorowymi krwi byli: Windel Katarzyna, Tamas Stanisław. Następne kluby HDK
założono przy Zakładzie Tkanin Dekoracyjnych „ DEKORA"- przewodniczącym był
Harasz Zygmunt. Żarskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego i Domu Pomocy
Społecznej w Miłowicach. Obecnie w rejonie działania PCK w Żarach jest 6 klubów
młodzieżowych honorowych dawców krwi przy szkołach ponadgimnazjalnych, l Idub
HDK w Potoku przy Jednostce Wojskowej i l Idub terenowy HDK przy ZRPCK
w Żarach.
W latach 70-tych powstają młodzieżowe kluby honorowych dawców krwi przy
szkołach ponadpodstawowych. Jeden z pierwszych klubów HDK powstał przy
Technikum budowlanym w Żarach — opiekunem była Stefania Tabaczyńska,
w Technikum Samochodowym — opiekun - Janina Chorbińska, przy Liceum
Ogólnokształcącym - Wanda Werstler.
Od 1946 roku do 1954r Prezesem PCK w Żarach był Marian Grin, następnym
Prezesem był lekarz Jerzy Zaorski , za jego kadencji PCK zostało przeniesione do
budynku przy ulicy Podchorążych 9, Prezesurę Pan Jerzy Zaorski sprawował do
1967r, obecnie Zarząd PCK mieści się przy ulicy Rynek 17B/7, a Prezesem jest płk
lek. med, Józef Baszczyk — pełni tę funkcję od 36 lat.
1968 roku powstaje Punkt Opieki nad Chorymi w Domu, którym kieruje Pani
Bronisława Krzysków. Potrzeby byry Bardzo duże, więc trzeba było przeszkolić
więcej osób i zatrudnić jako siostry PCK. Rozkwit opieki nad chorym w domu
przypada w latach 1980-1987. Powstało wówczas jeszcze 5 punktów opieki PCK:
W Przewozie, Trzebielu, Łęknicy, Żary- gmina i Lipinki Łużyckie, we
wszystkich punktach opieki pracowało 127 sióstr pog. PCK, opiekując się 300
podopiecznymi. Od 1993r usługi ograniczyły się tylko do Miasta Żary.
Obecnie Zlecającym usługi jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , po
wygraniu konkursu. Po reorganizacji ZRPCK zatrudnienie bardzo zmalało
obecnie jest zatrudnionych 32 siostry, które opiekują się 74 podopiecznymi.
Działalność PCK to nie tylko opieka nad chorym w domu, to jest szeroko rozwinięta
pomoc socjalna, skierowana do wielodzietnych, osób znajdujących się w bardzo
trudnej sytuacji materialnej , bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych , a także
ofiar klęsk żywiołowych i katastrof. 70% członków PCK to młodzież szkolna na
terenie powiatu Żarskiego działa 34 szkolne koła PCK, zrzeszając 1211 członków.
Młodzież SKPCK bierze udział w takich akcjach : konkurs wiedzy CKPCK HDK,
zdrowy styl życia, olimpiada ratownicza, szkolne udzielanie I pomocy
przedmedycznej , konkursy—AIDS, przeciwdziałania alkoholizmowi ,
nikotynizmowi, narkomanii oraz w takich akcjach jak: Zbiórka żywności
i odzieży, kwesta uliczna.
Przy Zarządzie PCK działa również młodzieżowa grupa ratownicza - licząca 13
osób ze szkół ponadgtrnnazjamych. Grupa zajmuje się szkoleniem w zakresie
udzielania I pomocy przedmedycznej dla: uczniów wszystkich szkół w rejonie
działania oraz nauczycieli — opiekunów SKPCK i osób dorosłych ZRPCK bierze udział
w Akcjach Humanitarnych organizując pomoc w przypadku Klęsk żywiołowych,
katastrof, konfliktów zbrojnych.
W dniu 13.06.2005r odbył się Rejonowy Zjazd PCK- Żary, na którym wybrano na
nową 4-letnią kadencję władze PCK Prezesem ZRPCK został wybrany
płk lek med. Józef Błaszczyk
V- ce płk lek med. Stanisław Wróblewski
V-ce płk lek med. Zdzisław Martyniuk
Sekretarz ZRPCK Jadwig Szkopinska
Skarbnik Stanisław Tarnas
Członkowie - Maria M usik, Adam Szkopiński
Rejonowa Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - lek med Włodzimierz Błaszczyk zca Wanda Kosik Członek Roman Sznajder
Zarząd Rejonowy PCK współpracuje z organizacjami pożytku publicznego oraz z
samorządem i innymi instytucjami.
W biurze Zarządu Rejonowego PCK pracują 2 osoby
Jadwiga Szkopinska w PCK pracuje od 1974r a jako kierownik ZRPCK 1978r
Irena Hryniewicz od 1972r roku a jako starszy specjalista do spraw opieki od 1977r.
Ponadto Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Żarach od 1989r
wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarach organizuje „ Akcję
Letnią" dla dzieci i młodzieży z rejonu naszego działania
Wysyłamy co roku ponad 160 osób na wypoczynek do ośrodka PCK
w Sławie.
Grupa Ratownictwa Specjalnego Polskiego Czerwonego Krzyża w
Żarach została założona decyzją Zarządu Rejonowego z dnia 21 marca 2006r
pod kierownictwem Pani Jadwigi Szkopińskiej.
Osoby funkcyjne grupy:
Szef grupy – Piotr Jakubowski
Z-ca szefa – Anna Zieziula
Szef sekcji medycznej – Maciej Kulig
Szef sekcji wysokościowej – Rajmund Kondratowicz
Szef sekcji wodnej – Zbigniew Zdzitowiecki
Szef sekcji psów poszukiwawczo – ratowniczych – Elżbieta
Wożniak
Struktura naszej Grupy składa się z następujących sekcji:
wysokościowej, wodnej (płetwonurkowie), psów poszukiwawczoratowniczych oraz medycznej. Nasze działanie opiera się na szkoleniu
w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, niesieniu pomocy
ofiarom wypadków i katastrof, szkoleniu wspinaczkowym, wodnym,
szerzeniu idei czerwonokrzyskich oraz zabezpieczaniu imprez
masowych pod względem medycznym.
Nasza Grupa składa się z profesjonalnie wyszkolonych
członków(ponad 30 osób) w swoich specjalnościach z odpowiednimi
uprawnieniami. Terenem działania naszej Organizacji jest obszar
całego kraju.
Jesteśmy grupą ludzi pracujących jako wolontariusze, nasze
starania o środki finansowe związane są wyłącznie na zakup sprzętu,
potrzebnego nam do działania i szkolenia.
Naszym głównym zamiarem jest angażowanie do działalności
jak największej liczby ludzi młodych, pragnących doskonalić się
w specjalnościach naszej Grupy oraz chcących spełnić się w
działalności społecznej.
Ratownicy grupy prowadzą pokazy, szkolenia, kursy we
wszystkich szkołach naszego miasta i powiatu, szkolimy również
pracowników różnych instytucji.
Współpracujemy z Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem
Ratunkowym i Niemieckim Czerwonym Krzyżem (Deutches Rotes
Kreutz).
www.grs.zary.pl
Download