Miejski O*rodek Pomocy Spo*ecznej w *arach

advertisement
20 lat historii
czyli pomoc społeczna w czasach przemian
ustrojowych - 1990rok …

28 lutego 1990 roku
Miejska Rada Narodowa
w Żarach
podjęła uchwałę nr IX/58/90
w sprawie
utworzenia Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żarach
Uchwałę podpisał
Przewodniczący Rady Narodowej
Lech Kubiak
Ośrodek przejął zadania:
• pracowników socjalnych
Działu Służb Społecznych Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Żarach
• wyodrębnionego z Urzędu
Miejskiego w Żarach stanowiska
pracy ds. pomocy społecznej wraz
z zadaniami z zakresu pomocy
społecznej
Analizowanie
i ustalanie potrzeb
pomocy społecznej
na terenie miasta
Określenie
kierunków i
planów działań
oraz zadań w
zakresie pomocy
społecznej,
środowiskowej
i instytucjonalnej
Koordynacja
działań wszystkich
podmiotów oraz
organizowanie
wspólnych
przedsięwzięć
w zakresie pomocy
społecznej
Współdziałanie
z jednostkami
pomocy społecznej
szczebla
podstawowego
oraz sprawowanie
nadzoru nad ich
działalnością
Kierownik Ośrodka (pełnomocnik ds. organizacji)
Stanowisko
pracy ds.
rozpoznawania
kompensacji
i profilaktyki
(9 pracowników
socjalnych
pracujących w
rejonach
opiekuńczych)
Stanowisko
pracy ds.
społecznej
rehabilitacji
inwalidów
(1 etat)
Stanowisko
pracy ds.
analityki i
świadczeń
oraz
konsultacji
(2 etaty)
Stanowisko
pracy ds.
nadzoru nad
działalnością
placówek
pomocy
zaspokajających
lokalne
potrzeby
(1 etat)
Stanowisko ds.
pracowniczych:
socjalnych oraz
ekonomiczno –
eksploatacyjnych
(1 etat)
Dotychczasowemu kierownikowi
Działu Służb Społecznych ZOZ
– pani Dorocie Cielemęckiej
(obecnie Jereczyńskiej)
na okres 3 miesięcy powierzono funkcję
pełnomocnika do spraw organizacji Ośrodka.
1 lipca pani Dorota objęła stanowisko
kierownika GOPS w Przewozie.
Kierownikiem MOPS w Żarach została
Helena Łazar (obecnie Szymoniak)
zlokalizowanych
w przychodniach
przy ul. Okrzei,
• przy ul. Skarbowej,
• przy ul. Boh. Getta naprzeciw Oddziału Chirurgii,
• w Kunicach.
Określono w niej definicję
i zadania pomocy
społecznej.
Kieruje on Ośrodkiem do dnia dzisiejszego.
•przekazała Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Żarach do
prowadzenia zadania własne gminy
Skan w tym żłobki
• upoważniła kierownika MOPS
do wydawania decyzji
administracyjnych
• upoważniła kierownika MOPS
do pełnienia w imieniu gminy funkcji
koordynatora pomocy społecznej
oraz zawierania porozumień
z instytucjami i organizacjami
realizującymi zadania pomocy
społecznej
Kierowanie do DPS
i ośrodków
opiekuńczych osób
wymagających opieki
Przyznawanie
i wypłacanie zasiłków
celowych
Przyznawanie pomocy
rzeczowej
Przyznawanie
schronienia, posiłku,
niezbędnego ubrania
osobom tego
pozbawionym
Świadczenie usług
opiekuńczych w
miejscu zamieszkania
Pokrywanie wydatków
na świadczenia
lecznicze na zasadach
przewidzianych dla
emerytów i rencistów
Praca socjalna
Sprawianie pogrzebów
Prowadzenie żłobków
W listopadzie 1992 roku główną siedzibą MOPS
stał się budynek przy ul. Domańskiego 1
rok
Zatrudnionych
ogółem
(bez żłobków)
Zatrudnionych
pracowników
socjalnych
Liczba
korzystających
z pomocy
materialnej
i usługowej
1991
16
12
7327
19
13
2 611
(9912 w rodzinach)
1992
(+14 pracowników
interwencyjnych)
(+6 pracowników
interwencyjnych)
20 lat historii
Download