OPIS STANOWISKA PRACY 1. Komórka organizacyjna

advertisement
OPIS STANOWISKA PRACY
1. Komórka organizacyjna
- Dział Pomocy Społecznej
- Sekcja Pracowników Socjalnych
2. Proponowane stanowisko
- Kierownik Sekcji Pracowników Socjalnych
2a. Pracownik zatrudniony na stanowisku: kierownik sekcji
3. Charakterystyka i cel pracy
Nadzór nad realizacją zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, realizacja zadań zawartych
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.
Nadzór i koordynowanie pracy w zespołach pracy socjalnej i integracji.
Przygotowanie i realizacja programów osłonowo – pomocowych.
Planowanie i sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań.
Kierowanie pracą Sekcji Pracowników Socjalnych.
Praca na tym stanowisku obejmuje nadzór nad planowaniem pomocy i prowadzeniem pracy
socjalnej przez podległych pracowników.
4. Zakres obowiązków
Pracownik odpowiada za:
1. Prawidłową i terminową realizację zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami
2. Prawidłowe i rzetelne przygotowanie protokołów i informacji.
3. Prawidłowe i rzetelne informowanie i załatwianie spraw MGOPS.
4. Dbałość o środki publiczne z zakresu swojego stanowiska zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych i ustawą o finansach publicznych.
5. Ochronę przetwarzania danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
6. Sporządzanie wszelkich sprawozdań, informacji itp. z zakresu powierzonych czynności.
7. Prowadzenie dokumentacji z zakresu powierzonych czynności zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
8. Kompletowanie, przechowywanie i zdawanie prowadzonych akt do archiwum.
Zakres czynności
Do zadań kierownika Sekcji Pracowników Socjalnych należy w szczególności:
1. Organizowanie pracy w zespołach pracy socjalnej i integracji, nadzór nad bieżącym
uaktualnianiem bazy danych systemu POMOST Std, Sygnity.
2. Podział zadań na poszczególne stanowiska oraz stałe doskonalenie metod pracy
w zespołach.
3. Nadzorowanie bieżącej realizacji zadań na poszczególnych stanowiskach.
4. Koordynowanie realizacji zadań oraz instruowanie pracowników w zakresie związanym
z wykonywaniem przydzielonych im zadań.
5. Zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy i przestrzegania dyscypliny pracy.
6. Diagnozowanie problemów społecznych w obszarze działania Sekcji Pracowników
Socjalnych.
7. Monitorowanie prowadzenia pracy socjalnej z wykorzystaniem dostępnych narzędzi
ze szczególnym uwzględnieniem stosowania kontraktu socjalnego.
8. Inicjowanie współpracy z innymi jednostkami, organizacjami społecznymi i lokalnymi
liderami.
9. Ponoszenie merytorycznej odpowiedzialności za właściwe prowadzenie dokumentacji
prowadzonej w sekcji.
10. Inicjowanie nowej, różnorodnej metodyki pracy w tym udział w przygotowaniu
i koordynowaniu projektów umożliwiających wnioskowanie o środki zewnętrzne
na realizacje zadań.
11. Przygotowywanie planów pracy, sprawozdań, badań i analiz.
12. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników obowiązujących przepisów, w tym bhp
i p- poż.
13. Zgłaszanie potrzeb w zakresie szkoleń zawodowych.
14. Realizowanie zadań związanych z kontrolą zarządczą, w tym kodeksu etycznego.
15. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt i obowiązującej instrukcji
kancelaryjnej.
16. Usprawnianie organizacji i metodyki pracy.
17. Realizacja zadań bieżących sekcji zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
i wewnętrznym zarządzeniem.
18. Przyjmowanie skarg i wniosków dot. pracy podległych służbowo pracowników
i stosowanie w tym zakresie procedury służbowej.
19. Wykonywanie innych zadań służbowych zleconych do realizacji przez Kierownika.
5. Przełożeni
- stanowisko podlega bezpośrednio kierownikowi Działu Pomocy Społecznej – zastępcy kierownika
MGOPS
- przełożeni wyższego stopnia to Kierownik MGOPS
6. Forma zatrudnienia
- umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia
- umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
- umowa na czas nieokreślony
- inne umowa na zastępstwo
* podkreślić formę zatrudnienia pracownika
CHARAKTERYSTYKA WYMAGAŃ NA STANOWISKU
1. Wykształcenie
1. Wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych oraz Zarządzeniem Kierownika MGOPS nr 8/2014
z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników MGOPS lub
odrębnych przepisów prawa.
- minimalne: wyższe
- pożądane: wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wyższym o kierunku: praca socjalna, psychologia, socjologia, politologia i nauki społeczne,
politologia, pedagogika, prawo, administracja.
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
2. Praktyka
- minimalna 4 lata stażu pracy
- pożądana 4 lata stażu pracy w tym co najmniej 1 rok w jednostkach administracji publicznej,
doświadczenie w kierowaniu ludzmi
3. Uprawnienia
Uprawnienia pracownika samorządowego określa rozdział 4 (art. 36-43) ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2014 poz. 1202 z późn. zm), przepisy Regulaminu
pracy oraz przepisy Kodeksu Pracy
Ponadto pracownik ma prawo:
1. Uzyskania od przełożonego wskazówek odnośnie sposobu załatwiania powierzonych czynności
i spraw.
2. Składać wnioski w zakresie usprawnień działalności ośrodka i załatwiania spraw.
3. Pozostałe uprawnienia pracownika wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
4. Umiejętności
- umiejętność logicznego myślenia, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność selekcji
informacji, umiejętność słuchania i wysławiania się, umiejętność pracy w zespole oraz budowania
dobrych i rzetelnych relacji ze współpracownikami, umiejętność rozwiązywania konfliktów,
wartościowania i oceny pracy oraz motywowania pracowników, umiejętność negocjacji
i asertywność, umiejętność korzystania z przepisów prawa, techniczna obsługa komputera
Opis stanowiska sporządził: Honorata Grzemska – zastępca kierownika
Zatwierdził: Teresa Klonowska – Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gostyniu
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że niniejszy zakres zadań, obowiązków
i odpowiedzialności z tytułu zajmowanego stanowiska jest mi znany i zobowiązuję się do ścisłego
jego przestrzegania.
............................................................................................................................
( Imię i nazwisko data oraz podpis osoby zajmującej opisywane stanowisko pracy)
Download