Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności

advertisement
Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 3
…………..………………………….
(miejscowość, data)
…………………………………….
(imię i nazwisko)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nie posiadam / posiadam*) pełną zdolność do czynności prawnych
oraz korzystania z pełni praw publicznych.
....…………………………………......
(data i czytelny podpis Wykonawcy)
Niniejsze oświadczenie Wykonawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego –
„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3”.
*) niepotrzebne skreślić
____________________________________________________________________________________________________
Zapytanie ofertowe na stanowisko prawnika w ramach realizacji pilotażowej części projektu pn. „SCHEMATOM STOP!
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż", współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards