szkoly-zarzadzania-1

advertisement
5
Kryterium Szkoła klasyczna Szkoła behawioralna Szkoła ilościowa Szkoła systemów społecznych
Szkoła neoklasyczna Podejście systemowe Podejście sytuacyjne Kierunek naukowego zarządzania
Kierunek administracyjny Ogólna charakterystyka -prowadzenie badań w dziedzinie organizacji i
zarządzania w dużych przedsiębiorstwach
-poprawa wydajności i metod pracy;
-skupienie na najlepszej wewnętrznej strukturze organizacji -próby formułowania funkcji zasad
zarządzania;
-zainteresowanie zachowaniem indywidualnym, grupowym;
-reakcje pracowników na społeczne warunki w miejscu pracy;
-wpływ socjologii i psychologii na wydajność pracy;
-logika uczuć;
-złożoność ludzkiego zachowania w układzie organizacyjnym;
-skuteczniejsze i wydajniejsze wykorzystywanie zasobów;
-formułowanie modeli matematycznych do sytuacji kierowniczych i stosowanie algorytmów do
wyznaczania rozwiązań optymalnych;
-stosowanie metod ilościowych;
-wykorzystywanie technologii;
-system jako dynamiczny zbiór części wzajemni współzależnych ze względu na określony cel;
-motyw więzi między elementami systemu społecznego;
-krytyka pracy monotonnej;
-wzrost wydajności przez urozmaicenie pracy;
-podejście pragmatyczne;
-starania by na podstawie badań praktyki zarządzania sformułować ogólne reguły;
-postulat stworzenia jednakowej nauki organizacji i zarządzania;
-próba syntezy szkół poprzedzających;
-język i ścisłość przejęte ze szkoły ilościowej;
-zależność zachowań kierowniczych od wielu elementów;
-wpływ otoczenia na organizację i zróżnicowanie struktury zarządzania poszczególnych jednostek;
-unikanie sformułowań ogólnych, uniwersalnych;
Okres największego zainteresowania 1900-1930
1900-1930
1930-1940
1940-1960
1940-1950
1940-1950
1940-1950
1950-1960 Główni przedstawiciele i ich osiągnięcia Taylor - etapy postępowania w koncepcji
naukowego ; Gilberth - metody i strategie eliminowania nieefektywności, pierwsze zasady ekonomii
ruchów roboczych; Bedaux - nowoczesne metody mierzenia pracy; Emerson - 12 zasad wydajności;
Gantt - graficzne metody koordynowania procesów pracy w czasie; Fayol - wyodrębnienie
konkretnych funkcji kierowniczych i 14 zasad zarzadzania; Urwick - synteza i interpretacja prac
innych badaczy;
(…)
…- koncepcje koordynowania procesów pracy w czasie;
Munsterberg- promowanie psychologii w zarządzaniu; Mayo- stwierdzenie dużego znaczenia
zachowania ludzi w pracy;
Maslow- hierarchia potrzeb;
Mc Gregor- analiza zachowania się człowieka w pracy- teoria X, teoria Y;
Likert- wyróżnienie typowych orientacji kierowników: przedmiotowej I podmiotowej;
Parker Follet- analiza organizacji i sposobu ich funkcjonowania;
Kantorowicz,
Hitchcock- algorytmy rozwiązywania zagadnienia transportowego (niezależnie od siebie);
Dantzi- algorytm simpleks- rozwiązywanie programów liniowych;
Gomory- algorytm rozwiązywania programów liniowych w liczbach całkowitych;
Huhn,
Tucker- zapoczątkowanie programowania liniowego;
Bellman- programowanie dynamiczne;
Barnard- motyw więzi między elementami system społecznego;
Simon- 4 fazy procesu podejmowania decyzji;
Selznick- badania warunków zapewniających zgodność celów ogólnych I zadań bieżących
organizacji jako jej całości I jej poszczególnych grup;
Gouldner- interpretacja modeli system racjonalnego I naturalnego jako narzędzi analizy organizacji;
Drucker- koncepcja motywacji przez współuczestnictwo;
Sloan- koncepcja “ośrodków kosztów I zysków”;
Miles- analiza wartości wyrobów, metoda zespołowej…
… między podsystemami organizacji;
Podmiot: pracownik w organizacji pojmowanej jako system;
Przedmiot:
zachowania kierownicze w poszczególnych sytuacjach;
Podmiot: organizacja jako niepowtarzalna jednostka;
Baza teoretyczna
Teoria prakseologii;
Psychologia przemysłowa;
Dorobek Taylora i Gantta, teoria gier, teoria masowej obsługi, Bayesowska teoria podejmowania
decyzji;
Teoria socjologii, psychologia postaci;
Dorobek poprzednich szkół ukazany w innym świetle;
Dorobek szkół: systemów społecznych (zagadnienie decyzji), ilościowej (język i ścisłość) i
neoklasycznej (przedsiębiorstwo jako całość)
Teoria ról społecznych, teoria gier;
Krytyka i ograniczenia
Efektywność nie zależy wyłącznie od wyników rzeczowych i finansowych, wpływa na nią też
stopień zaspokojenia potrzeb duchowych pracownika, płaca nie jest jedyna motywacją…
Różne podejścia do zarządzania
Ogólna charakterystyka szkół zarządzania
Szkoły Zarządzania
Makroszkoły badań nad organizacjami
ZARZĄDZANIE - ISTOTA I ZNACZENIE
Podstawy zarządzania - wykład 1
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download