Dorobek naukowy pracowników wybranych uczelni wrocławskich

advertisement
Bibliograficzne bazy biblioteczne
służące rejestracji dorobku
naukowego pracowników uczelni
wrocławskich. Próba oceny
Magdalena Iwańska
BG PWr
Co to jest dorobek naukowy pracownika
uczelni?
Zestawienie materiałów naukowych:
• publikacji;
• prac niepublikowanych;
• projektów;
• zgłoszeń patentowych.
Po co zbierać takie dane?
Możliwości wykorzystania zbioru danych o dorobku:
• dorobek naukowy jest ważnym elementem podstawy oceny parametrycznej
pracownika/wydziału/uczelni;
• informacje o dorobku są niezwykle istotne przy okresowej obowiązkowej
ocenie pracowników i jednostek naukowych, zwłaszcza, jeśli wykazy
uzupełnione są o wskaźniki oceny parametrycznej, tj. Impact Factor,
punktację KBN czy Index Copernicus;
• wykaz dorobku dołączany jest do wniosków o granty i dotacje, przykładowo:
na projekty własne, promotorskie i celowe w woj. dolnośląskim w 2006 roku
przyznano z MNiSW 35 840 664 zł – wg portalu www.nauka-polska.pl
• statystyka;
• baza dorobku może być pomocna w zarządzaniu badaniami naukowymi;
• wykorzystanie na potrzeby różnych ankiet i analiz, np. rankingów uczelni
prowadzonych przez tygodniki Wprost i Polityka;
• dorobek naukowy jest jednym z elementów oceny potencjału naukowego
regionu lub państwa, badania tego typu wpisują się w problematykę
gospodarki opartej na wiedzy, a więc wskazanie priorytetowych kierunków
badań naukowych, które w dalszej perspektywie wpłyną na rozwój
społeczno-gospodarczy;
• racjonalizacja nakładów realizowanych ze środków publicznych.
Kto powinien zajmować się tą pracą?
• ważna rola bibliotek – dostęp do wielu
baz, możliwość weryfikacji danych;
• kompetencje bibliotekarzy: doświadczenie
i przygotowanie teoretyczne;
• błędny opis bibliograficzny w spisach
tworzonych przez pracowników
naukowych.
Jak to robią biblioteki?
Sposoby gromadzenia danych o dorobku:
• bibliografie drukowane;
• informacje na stronach www jednostek
organizacyjnych uczelni lub stronach
domowych pracowników;
• bazy danych, głównie online.
Na jakiej podstawie zbiera się dane?
• zarządzenia władz uczelni – często z
odpowiednimi zapisami w statutach
uczelni;
• zarządzenia dyrektorów bibliotek
głównych;
• pisma osób pracujących nad bibliografią.
Co jest rejestrowane?
• celowo nie jest to pytanie o typy
publikacji, bo czasem są to prace
niepublikowane;
• typy materiałów np. książki, podręczniki,
artykuły z czasopism, materiały
niepublikowane – w tym prace doktorskie;
• publikacje pracowników naukowych,
administracyjnych, doktorantów i
studentów.
Jaka jest zawartość baz?*
•
WSOWL: opisy bibliograficzne publikacji Kadry WSOWL.
•
UP: opisy publikacji pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego.
•
UWr: opisy bibliograficzne publikacji naukowych, popularnonaukowych, dydaktycznych i literackich,
których autorami lub współautorami są pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego.
•
UE: dorobek piśmienniczy pracowników UE zatrudnionych na etatach naukowych, dydaktycznych,
naukowo – dydaktycznych, bibliotekarskich, technicznych, administracyjnych, pracowników
emerytowanych oraz rencistów. Rejestracji w bazie podlegają wydawnictwa zwarte i artykuły w
czasopismach, rozdziały w pracach zbiorowych, publikowane referaty wygłaszane na konferencjach, prace
redakcyjne, wstępy, polemiki, wywiady, streszczenia, recenzje a także prace tłumaczone, których
autorami są pracownicy UE.
•
AM: prace naukowe i popularnonaukowe pracowników Uczelni wydane drukiem: wydawnictwa samoistne
(monografie i skrypty) i niesamoistne: publikacje w czasopismach, rozdziały w monografiach oraz referaty
(lub ich streszczenia) ze zjazdów i konferencji naukowych. Baza uwzględnia także rozprawy doktorskie i
habilitacyjne.
•
AWF: artykuły, fragmenty, habilitacje, komentarze, monografie, podręczniki, patenty, recenzje, redakcje,
referaty zjazdowe, streszczenia w książce lub czasopiśmie, skrypty, sprawozdania zjazdowe, wywiady i
raporty – w podziale na polskie i zagraniczne.
•
PWr: dokumenty źródłowe to prace publikowane i niepublikacje naukowe oraz popularnonaukowe
wymienione w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora ZW18/2008 dostępnym na stronie:
http://www.bg.pwr.wroc.pl/o_bibliotece/392/oddzial_dokumentacji.html Baza rejestruje dorobek
naukowy pracowników (także emerytów), doktorantów i studentów. Znajdziemy w niej także dorobek
sprzed okresu zatrudnienia w PWr.
* Dane pochodzą ze stron WWW wymienionych bibliotek.
Bazy danych wybranych uczelni
wrocławskich:
•
•
•
•
•
•
•
Uniwersytet Wrocławski;
Politechnika Wrocławska;
Uniwersytet Ekonomiczny;
Uniwersytet Przyrodniczy;
Akademia Medyczna;
Akademia Wychowania Fizycznego;
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych.
Uniwersytet Wrocławski
Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska cd
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
Akademia Medyczna
Akademia Wychowania Fizycznego 2001
do
Akademia Wychowania Fizycznego 2002
od
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk
Lądowych
Zawartość i zasięg chronologiczny baz
wrocławskich uczelni:
• UWr: od 1992 r., 48 820 rekordów; wykazy wcześniejsze
dostępne w Bibliotece Cyfrowej UWr;
• PWr: od 1945 r., ok. 162 000 rekordów; przyrost roczny
ok. 5000, „Bibliografie…” w postaci drukowanej do 2004
r., aktualne roczniki dostępne tylko w Dolnośląskiej
Bibliotece Cyfrowej;
• UE: od 1994; 16 481 rekordów; wykazy drukowane
opracowywane od lat 50.;
• UP: od 1996, brak dostępu do danych;
• AM: od 1997, 43 197 rekordów;
• WSO: od 1969 r., 8 145 rekordów;
• AWF: od 1946 r., 9 623 rekordów.
Podsumowanie – próba oceny
• trudno wskazać najlepszą i najgorszą bazę, bo
trudno jest porównywać dziedziny, trudno też
oceniać kompletność danych, jeżeli brak w danej
uczelni odpowiednich rozwiązań
organizacyjnych;
• bazy elektroniczne wypierają wykazy
drukowane, dzięki czemu zwiększa się
efektywność sposobów wyszukiwania –
różnorodne kryteria;
• problem kompletności danych będzie dopóty,
dopóki nie wprowadzi się systemu zarządzeń.
Przyszłość
• multibaza - integracja dziedzinowa;
• centralna baza dorobku, uwzględniająca
współautorów pracujących na różnych uczelniach;
• w bazie pojawiłyby się prace osób, których
instytucje z różnych względów takich baz nie
tworzą;
• efektem pracy konsorcjum co najmniej kilkunastu
bibliotek byłoby ułatwienie oceny parametrycznej
uczelni na podstawie jednakowych kryteriów.
Dorobek naukowy pracowników wybranych uczelni wrocławskich wg bibliograficznych
baz tworzonych przez biblioteki. Próba oceny
Dziękuję za uwagę!
[email protected]
Download