Przykładowe zagadnienia na egzamin z grafiki komputerowej

advertisement
Przykładowe zagadnienia na egzamin z grafiki komputerowej
Tematyka
Materiały (dostępne w sieci)
Podstawowe pojęcia: prymitywy graficzne, grafika rastrowa, grafika
wektorowa, grafika 2D, grafika 3D,
Wprowadzenie do grafiki
rendering, grafika czasu rzeczywistego, modelowanie,
komputerowej
rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie obrazów, CAD.
w01
Przykłady zastosowań grafiki komputerowej.
Wybrane algorytmy rysowania prymitywów graficznych.
Rysowanie odcinków, okręgów. Wypełnianie obszarów.
w02
Podstawowe operacje rastrowe
PWr - gk_w2,
PWr - gk_w3
Transformacje geometryczne obiektów.
Translacje, skalowanie, obroty. Składanie transformacji.
Współrzędne jednorodne i macierzowa reprezentacja przekształceń
2D i 3D.
w03
Przekształcenia geometryczne
PWr - gk_w9, PWr - gk_w4
Rzutowanie. Rzut perspektywiczny, rzut równoległy.
Reprezentacja przestrzeni
trójwymiarowej na płaszczyźnie
PWr_gk_w8
Przykłady struktur danych w grafice komputerowej.
Modelowanie krzywych i powierzchni (krzywe i powierzchnie
Béziera, powierzchnie obrotowe)
Modelowanie obiektów
PWr_gk_w5
Algorytmy eliminowania powierzchni zasłoniętych (dla bryły
wypukłej, algorytm malarski, algorytm z-bufora).
Algorytmy z precyzją obiektową i z precyzją obrazową.
Wyznaczanie cieni (rzucanych przez ściany obiektu 3D).
Eliminacja powierzchni zasłoniętych
PWr - gk_w9
Modelowanie oświetlenia scen 3D
(światło otoczenia, punktowe źródło światła, światło rozproszone,
odbicie zwierciadlane, wiele źródeł światła).
Algorytmy cieniowania
(algorytm bezpośredni, algorytm cieniowania jednotonowego,
algorytm Gourauda (interpolacja barwy), algorytm Phonga
(interpolacja wektorów normalnych)).
PWr - gk_w10
Modelowanie oświetlenia
Kolor w grafice komputerowej. Modele barw(RGB, CMY(K)).
Światło i barwa w grafice
komputerowej.
PWr - gk_w14
Tekstury. Nakładanie tekstur, mapowanie nierówności.
Dążenie do realizmu.
PWr - gk_w11
Oświetlenie globalne. Zwiększanie realizmu generowanych scen 3D.
Oświetlenie globalne.
PWr - gk_w12, PWr - gk_w13
Algorytmy sprawdzające położenie punktu względem trójkata.
Wyznaczanie wektora normalnego do wielokąta w przestrzeni 3D.
Rozstrzyganie, czy wielokąty mają część wspólną.
Geometria obliczeniowa
Na pytania dotyczące algorytmów, należy przedstawić ideę algorytmu lub omówić jego kolejne kroki.
Przy odpowiedzi na niektóre pytania należy wykonać odpowiedni rysunek (np. obrazujący działanie algorytmu).
Zatem podczas przygotowania do egzaminu należy uważnie analizować rysunki (zamieszczone w dostępnych materiałach).
Download