TEORIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

advertisement
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
Tematy ćwiczeń:
Lp. Tematy:
1
2
Zajęcia organizacyjne
Organizacja i jej modele.
Ludzie. Odmiany osobowości i grupy interesów.
3
4
Kultura organizacyjna.
Cele organizacji. Wielość celów i konflikty między nimi.
5
6
7
Technologia. Typy technologii.
Cechy struktur organizacyjnych.
Podstawowe typy struktur organizacyjnych.
8
Otoczenie organizacji.
9
10
Prezentacja wybranej organizacji – część II
12
Prezentacja wybranej organizacji – część III
13
Prezentacja wybranej organizacji – część IV
15
A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, 2007,
r. I: Organizacja, pkt. 1.1-1.4
S.P. Robbins, D.A. DeCenzo, 2002,
r. 8: Podstawy zachowań
indywidualnych i grupowych
r. 9: Zespoły robocze
H. Steinmann, G. Schreyögg, 2001,
r. 12: Kultura przedsiębiorstwa
R.W. Griffin, 2002,
r. 6: Zarządzanie celami organizacji i
planowanie, podrozdział: Cele
organizacji
M.J. Hatch, 2002,
r. 5: Technologia
M. Bielski, 1992,
r. 4.1-4.2: Dylematy budowy struktur
M. Hopej, 2004,
r. 1: Podstawowe typy struktury
organizacyjnej
Strategor, 2001,
r. 13-14: Trzy podstawowe typy
struktur (13), Struktury złożone,
międzynarodowe i projektowe (14)
R.W. Griffin, 2002,
r. 3: Otoczenie organizacji a
skuteczność
Prezentacja wybranej organizacji – część I
11
14
Literatura do przygotowania się:
Liderzy i wizjonerzy
Zakończenie zajęć
mgr inż. Katarzyna Tworek | [email protected]
www: www.ii.pwr.wroc.pl/~tworek
Konsultacje: wt 9.00-11.00 B4/417
śr 15.00-17.00 B4/417
Literatura:
1. Hopej M.: Podstawy zarządzania, Oficyna Wyd. PWr, Wrocław 1999.
2. Bielski M.: Organizacje: istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
3. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002.
4. Hatch M.J.: Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
5. Hopej M.: Struktury organizacyjne: podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania
strukturalne, Ossolineum, Wrocław 2004.
6. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2007.
7. Robbins S.P., DeCenzo D.A.: Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
8. Skalik J.: Projektowanie systemów zarządzania, Wyd. AE we Wrocławiu,
9. Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie: podstawy kierowania przedsiębiorstwem: koncepcje,
funkcje, przykłady, Oficyna Wyd. PWr, Wrocław 2001.
10. Strategor: Zarządzanie firmą: strategie, struktury, decyzje, tożsamości, PWE, Warszawa 2001.
11. Hopej M., Kamiński R., Struktury organizacyjne współczesnych organizacji,
Oficyna Wyd. PWr., Wrocław 2010.
12. Schermerhorn J.R., Zarządzanie, kluczowe koncepcje, PWE, 2008.
Składowe oceny: (minimum do zaliczenia > 50% kartkówek, opracowania i referatu)
Kartkówka na każdych zajęciach merytorycznych:
0-1pkt: 2,0
2pkt: 3,0
Część teoretyczna 3pkt: 4,0
4pkt: 5,0.
Poprawka: kolokwium z całości materiału.
Termin poprawki: 15 zajęcia.
Times New Roman, 12.
Opracowanie
Termin oddania: 13 zajęcia.
Times New Roman, 12, 4-6 stron.
Referat
Termin oddania: 10 zajęcia.
mgr inż. Katarzyna Tworek | [email protected]
www: www.ii.pwr.wroc.pl/~tworek
Konsultacje: wt 9.00-11.00 B4/417
śr 15.00-17.00 B4/417
Download