DANE SYNTETYCZNE I. Dane kandydata Imię i nazwisko

advertisement
DANE SYNTETYCZNE1
I. Dane kandydata
Imię i nazwisko, jednostka organizacyjna, stanowisko.
Data i miejsce urodzenia.
Rodzaj ukończonych studiów wyższych.
Daty uzyskania stopni naukowych: dr i dr hab. (uczelnia, wydział).
Data uzyskania tytułu profesora (uczelnia, wydział).
Dyscyplina naukowa.
Specjalność.
Ostatnie mianowanie / zatrudnienie – data i stanowisko.
II. Charakterystyka osiągnięć naukowych i technicznych z wyraźnym zaznaczeniem osiągnięć od
ostatniego mianowania / zatrudnienia
III. Charakterystyka dorobku dydaktycznego
IV. Dorobek w kształceniu kadry
V. Udział kandydata w organizacji nauki
VI. Działalność organizacyjna
VII. Wyróżnienia za działalność naukową, zawodową, dydaktyczną i organizacyjną
VIII. Inne osiągnięcia
1
syntetyczne dane o dorobku (nie więcej niż 3 strony) + tabela
© PP
Syntetyczny wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego kandydata
ubiegającego się o mianowanie / zatrudnienie* na stanowisku profesora zwyczajnego, wizytującego,
nadzwyczajnego, na okres pięciu lat* w Politechnice Poznańskiej
Imię i nazwisko kandydata …………………………………………………………………………………………….
Dorobek naukowy, dydaktyczny, wdrożeniowy,
kształcenie kadr
Dorobek naukowy
Monografie naukowe (książki) w językach: angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
Monografie naukowe (książki) w języku polskim
Rozdziały monografii naukowej (książki) w językach: angielskim,
niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
Rozdziały monografii naukowej (książki) w języku polskim
Artykuły w czasopismach naukowych posiadających IF, znajdujących
się w bazie JCR, wymienionych w części A wykazu MNiSW (powyżej
20 pkt)
Artykuły w czasopismach naukowych posiadających IF, znajdujących
się w bazie JCR, wymienionych w części A wykazu MNiSW (do 20
pkt włącznie)
Artykuły w czasopismach naukowych nieposiadających IF,
wymienionych w części B wykazu MNiSW
Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowych, uwzględnionych w Web of Science
Liczba cytowań (wg Web of Knowledge)
Wskaźnik Hirscha (wg Web of Knowledge)
Publikacje w materiałach z konferencji nieuwzględnionych w Web of
Science
Inne, np. redakcja naukowa monografii wieloautorskich
zagranicznych i krajowych
Recenzje artykułów, książek i monografii
Odbyte staże i stypendia naukowe (powyżej 3 miesięcy)
Członkostwo w komitetach naukowych czasopism zagranicznych /
krajowych
Członkostwo w komitetach naukowych konferencji zagranicznych /
krajowych
Członkostwo w prestiżowych organizacjach naukowych
zagranicznych / krajowych
Redakcja czasopism z listy ministerialnej A (redaktor / z-ca redaktora)
Redakcja czasopism z listy ministerialnej B (redaktor / z-ca redaktora)
Patenty / wdrożenia
Patent na wynalazek zagraniczny / krajowy – udzielony
Zgłoszenie patentowe zagraniczne / krajowe
Wzór użytkowy, znak towarowy – udzielony
Wykorzystane (sprzedane) prawa autorskie, licencje, wdrożenia itp.
* niepotrzebne skreślić
© PP
Po ostatnim
awansie
Przed ostatnim
awansem
Razem
autor
współautor
autor
współautor
autor
współautor
kierownik wykonawca kierownik wykonawca kierownik wykonawca
koordynator partner koordynator partner koordynator partner
Dorobek dydaktyczny
Podręczniki, skrypty wydane za granicą / w kraju
Wyróżnione prace dyplomowe na forum ogólnopolskim / wojewódzkim
Projekty dydaktyczne międzynarodowe / krajowe
Prace badawcze, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe
Projekty międzynarodowe (UE, strukturalne i inne)
Projekty NCN i MNiSW (w ramach badań podstawowych)
Projekty NCBiR i MNiSW (w ramach badań stosowanych i przemysłowych)
Granty aparaturowe, inwestycyjne i remontowo-budowlane służące badaniom
naukowym
Wdrożone, udokumentowane rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne, systemy
informatyczne itp.
Wykonane ekspertyzy techniczne, opinie, m.in. o innowacyjności
Nagrody z tytułu prowadzonych badań: międzynarodowe / krajowe /wojewódzkie
Kształcenie kadr
Promotorstwo / promotorstwo pomocnicze obronionych prac doktorskich
Promotorstwo / promotorstwo pomocnicze w otwartych przewodach doktorskich
Recenzje w przewodach habilitacyjnych
Recenzje w przewodach doktorskich
Opinie o dorobku naukowym na tytuł / stanowiska profesorskie
Opinie o dorobku naukowym osób z zagranicy
Poznań, dnia
............................................
Podpis kandydata
© PP
Download