Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły

advertisement
……………………………………………
imię i nazwisko rodzica
……………………………………………………..
……………………………………………………...
adres do korespondencji
Dyrektor
…………………………….......................
Nazwa i adres jednostki, do której
składany jest wniosek
…………………………………………..
Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły
podstawowej1
I. Dane osobowe kandydata i rodziców2
1.
2.
3.
Imię/Imiona i Nazwisko kandydata
Data urodzenia kandydata
PESEL kandydata
W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
4.
Imię/Imiona i Nazwiska rodziców
kandydata
Matki
Ojca
5.
Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata
6.
Adres poczty elektronicznej i
numery telefonów rodziców
kandydata
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu i mieszkania
Nr telefonu
Matki
Adres poczty elektronicznej
Nr telefonu
Ojca
Adres poczty elektronicznej
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła
dysponuje wolnymi miejscami. Zgodnie z art. 20a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, postępowanie rekrutacyjne
jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
2
Zgodnie z art. 20t ust. 1 ustawy o systemie oświaty wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast
dane w punkcie 6 podaje się jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5
należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne
dla skutecznego komunikowania się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania
opieki nad dzieckiem.
1
II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół
podstawowych 3
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej
niż jednej publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół
w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych4
1. Pierwszy wybór
………………………………………………………………………………………………….
nazwa szkoły
………………………………………………………………………………………………….
adres szkoły
2. Drugi wybór
………………………………………………………………………………………………….
nazwa szkoły
………………………………………………………………………………………………….
adres szkoły
3. Trzeci wybór
………………………………………………………………………………………………….
nazwa szkoły
………………………………………………………………………………………………….
adres szkoły
III. Informacja o spełnieniu kryteriów zawartych w statucie szkoły5
*we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 5 kryteriów wstawić znak x
L.p.
1.
Kryterium
Tak*
Nie*
W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo
dziecka
2.
Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły
3.
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia,
dziadek) wspierających rodziców (prawnych
opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki
4.
5.
Droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły
obwodowej
Dzieci pracowników szkoły
Do wniosku dołączam dokumenty6 potwierdzające spełnienie kryteriów wymienionych
w punkcie……………
Pouczenie:
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 20za. 1. ustawy o systemie oświaty, wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, może być złożony
do nie więcej niż trzech szkół.
4 4
Zgodnie z art. 20t ust. 1 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych
szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką
informację podać.
5
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7), postępowania rekrutacyjnego prowadzone jest na podstawie kryteriów
zawartych w statucie szkoły.
6
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7), statut określa wymagane dokumenty potwierdzające spełnienia kryteriów.
3
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły
podstawowej do której wniosek został złożony.
Oświadczenia wnioskodawcy:
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku
dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym7
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
i załącznikach
do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.).
…………………………………
..……………………………
data
czytelny podpis rodzica
Zgodnie z art. 233 § 1. Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
7
Download