Państwowy Instytut Badawczy………………......

advertisement
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy……………….........
MIASTO: Poznań..........................................................................................................................
STANOWISKO: Adiunkt………………….................................................................................
DYSCYPLINA NAUKOWA: Agronomia –Ochrona Roślin....................................................
DATA OGŁOSZENIA: 22.09.2014r............................................................................................
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.10.2014r............................................................................
LINK DO STRONY:
http://bip.ior.poznan.pl/
SŁOWA KLUCZOWE: Agronomia-ochrona roślin, entomologia stosowana, afidologia.........
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Instytut Ochrony Roślin -PIB otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Entomologii.
Od kandydata oczekuje się, że będzie miał stopień naukowy doktora
w dziedzinie nauk rolniczych, posiadał udokumentowane doświadczenie i dorobek naukowy
w zakresie specjalności naukowej entomologia stosowana oraz duże doświadczenie
organizacyjne.
Wymagana jest znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie), każdy inny dodatkowy
język obcy mile widziany.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w ustawie z dnia
30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz.618 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
•
Podanie o przyjęcie;
•
Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora;
•
Życiorys (CV);
•
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
•
Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze kandydata, jak, np. publikacje
naukowe, projekty, opracowania wdrożeniowe. W przypadku osiągnięć zespołowych
wymagane jest określenie przez kandydata jego udziału w danym osiągnięciu;
•
Autoreferat przedstawiający działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną
i wdrożeniową;
•
Wskazana opinia z ostatniego miejsca pracy (jeżeli kandydat był zatrudniony w
specjalności, której dotyczy konkurs);
•
Oświadczenie, że w razie przyjęcia do pracy Instytut Ochrony Roślin - PIB będzie
pierwszym miejscem pracy.
Wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.
Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Dyrektora
Instytutu. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne komisja przeprowadza
rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 3 miesięcy.
Kwalifikacje wyłonionego przez komisję konkursową zwycięzcy opiniuje Rada Naukowa
Instytutu.
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 06.10.2014 r. w Dziale Spraw
Pracowniczych Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego,
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań. O terminie przeprowadzenia konkursu
kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub listownie.
Download