instytu t wynagradzania - Instytut Świecki Wynagrodzicielek Serca

advertisement
INSTYTUT
WYNAG RADZANIA
„Dziś trzeba mieć serce wielkie, serce otwarte,
serce, które bierze swoją miarę z Serca
Chrystusa”
(Paweł VI)
ZAŁOŻYCIEL OJCIEC JÓZEF
KOŚCISZ SJ
IDŹCIE I WYNAGRADZAJCIE .....
“NASZE SPRAWY, TO SPRAWY
NAJŚWIĘTSZYCH SERC – JEZUSA
I MARYI”
(Założyciel O. Józef Kościsz SJ)
DUCHOWOŚĆ
Instytutu ma swoje korzenie w dwóch
nurtach: duchowości ignacjańskiej i
duchowości zwróconej ku Bożemu
Sercu oraz Niepokalanemu Sercu
Maryi
CHARYZMAT WSPÓLNOTY
Charyzmatem Wspólnoty jest apostolskie
wynagradzanie. Członkinie Instytutu pragną
odpowiadać swoją miłością, czerpaną z zażyłości z
Sercem Chrystusa, na nieskończoną Miłość Boga,
która często jest przez ludzi odrzucana,lekceważona i
niezauważana. Swoje wynagradzanie łączą z kultem
Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca
Maryi.
HISTORIA INSTYTUTU
Najważniejsze daty
1951-1956
praca duszpasterska O. Józefa Kościsza SJ w Krakowie
– szerzenie idei wynagradzania,
1956
nieoficjalne początki życia Wspólnoty w Zakopanem,
1958
zorganizowanie domu Wspólnoty w Krynicy,
1961
wydanie przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Deklaracji (Declaratio) zatwierdzającej Instytut,
1996 Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego potwierdziła tę
Deklarację jako akt erekcji kanoniczej Instytutu na prawie
diecezjalnym
HISTORIA INSTYTUTU
Najważniejsze daty
1969-1982
pobyt O. Założyciela w Krynicy – codzienna troska i
opieka duchowa nad rozwijającą się i umacniającą jako
instytut świecki Wspólnotą,
1982
Śmierć Ojca Założyciela – Józefa Kościsza SJ opiekę
duchową nad Instytutem podejmuje O. Wojciech Kubacki
SJ,
1986-1991
okres pogłębionej refleksji nad tożsamością i misją
Instytutu, prace nad odnowieniem Konstytucji Instytutu w
duchu zmian posoborowych
1991
Wydanie Dekretu zatwierdzającego odnowienie
Konstytucji Instytutu przez Ordynariusza diecezji
Tarnowskiej bpa Józefa Życińskiego,
HISTORIA INSTYTUTU
Najważniejsze daty
1993
I Kongregacja Generalna Instytutu i wybory Zarządu,
1999
II Kongregacja Generalna Instytutu i wybory Zarządu,
2005
III Kongregacja Generalna Instytutu i wybory Zarządu,
przyjęcie ad experimentum projektu „Zasady życia osób
stowarzyszonych z Instytutem Świeckim Wynagrodzicielek
Serca Jezusa i Maryi”
2007
opiekunem duchowym zostaje o. Tadeusz Kukułka SJ
2008
opiekunem duchowym zostaje o. Tadeusz Rostworowski SJ
DNI WSPÓLNOTY
DNI WSPÓLNOTY SĄ CZASEM
POGŁĘBIANIA WIĘZI
OSOBOWYCH I DUCHOWYCH
MIEJSCA SPOTKAŃ
Krynica
Przemyśl
Zakopane
MIEJSCA SPOTKAŃ
Kraków
Nowy Sącz
Częstochowa
JAK NAWIĄZAĆ Z NAMI
KONTAKT ?
Poradnia Powołaniowa IŚ
pl . Mariacki 7 , 31 – 042 Kraków
Kontakt: e-mail: [email protected]
Download