POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów

advertisement
POLSKA AKADEMIA NAUK
Rejestr instytutów naukowych
Nr rejestru: RIN-I-67/10
DZIAŁ I – OZNACZENIE INSTYTUTU
1
2
3
4
5
Przedmiot działania Instytutu
Uwagi
§ 5. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań
naukowych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz
upowszechnianie wyników tych badań.
§ 6. Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie prac badawczych w zakresie archeologii, nauki o
sztuce, historii, językoznawstwa, religioznawstwa, nauk o polityce,
filozofii, socjologii, kulturoznawstwa;
2) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
3) kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o
szczególnych kwalifikacjach w zakresie egiptologii, klasycznych
kultur śródziemnomorskich, nubiologii, kultur Azji, cywilizacji
islamu, kultur Afryki;
4) współpraca z uczelniami, krajowymi i zagranicznymi instytutami
badawczymi i towarzystwami naukowymi przez tworzenie
konsorcjów naukowych i prowadzenie wspólnych projektów
badawczych oraz ze środowiskiem społeczno-gospodarczym;
5) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez
tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów
badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;
6) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
7) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących
przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk;
8) prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej;
9) rozwijanie specjalistycznej biblioteki międzyśrodowiskowej;
10) prowadzenie różnych form kształcenia.
_
Nr
Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz
kolejny
instytutu i adres, REGON, NIP
dokumentów o utworzeniu instytutu
wpisu
_
Instytut Kultur Śródziemnomorskich
i Orientalnych Polskiej Akademii
Nauk, IKŚiO PAN
ul. Nowy Świat 72, 00-330
Warszawa.
142519634,
5252485577.
1. Statut nadany przez Prezesa Polskiej
Akademii Nauk w dniu 30 maja 2011 r.
Zmiana statutu zatwierdzona przez
Prezesa PAN w dniu 3 czerwca 2016r.
2. Uchwała Nr 13/2009 Prezydium
Polskiej Akademii Nauk z dnia 16
czerwca 2009r. w sprawie likwidacji
Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej
PAN oraz Zakładu Krajów
Pozaeuropejskich PAN i utworzeniu
Instytutu Kultur Śródziemnomorskich
3. Zgoda Prezesa Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej na utworzenie
Instytutu, z dnia 16 października 2009r.,
pismo znak DKN-219-11(3)/09.
4. Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 6 sierpnia 2009r. znak
MNiSW-DPN-WDS-510-2946-2/ZM/09.
5. Uchwała Nr 1/2007 Sesji Plenarnej
Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej
Akademii Nauk z dnia 22 listopada
2007r. w sprawie utworzenia Instytutu
Kultur Śródziemnomorskich
i Orientalnych PAN na bazie Zakładu
Archeologii Śródziemnomorskiej PAN
i Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN.
1
6. Decyzja Nr 25 Prezesa Polskiej
§7. Zadania wymienione w §6 Instytut realizuje w szczególności
Akademii Nauk z dnia 2 czerwca 2010r. przez:
w sprawie trybu likwidacji Zakładu
1) prowadzenie badań naukowych;
Archeologii Śródziemnomorskiej PAN
2) publikowanie wyników prac badawczych;
oraz Zakładu Krajów Pozaeuropejskich
3) nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi
PAN i podjęciu działalności przez Instytut uprawnieniami;
Kultur Śródziemnomorskich
4) prowadzenie działalności z zakresu kształcenia w tym:
i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk.
organizowanie regularnie seminariów miedzy środowiskowych,
studiów doktoranckich i podyplomowych (również na zasadzie
odpłatności);
5) ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowych w kraju i
za granicą;
6) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami
naukowymi;
7) opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie
problematyki naukowej instytutu;
8) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy,
sympozja naukowe, inne);
9) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w
dziedzinach określonych w §6;
10) prowadzenie biblioteki i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych
oraz zarządzanie dokumentacją naukową;
11) organizację obsługi działalności wydawniczej.
2
POLSKA AKADEMIA NAUK
Rejestr instytutów naukowych
Nr rejestru: RIN-I-67/10
DZIAŁ II – ORGANIZACJA INSTYTUTU
1
2
3
4
Nr
kolejny
wpisu
Imiona i nazwiska: dyrektora instytutu, jego zastępców oraz osób mających
pełnomocnictwa ogólne
Imiona i nazwiska przewodniczącego rady naukowej instytutu i jego zastępców
Uwagi
_
Dr Teodozja I. Rzeuska – dyrektor,
Dr Henryk Meyza – zastępca dyrektora.
Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti – przewodnicząca Rady
Naukowej,
Prof. dr hab. Anna Mrozek-Dumanowska – zastępca przewodniczącej
Rady Naukowej.
3
_
POLSKA AKADEMIA NAUK
Rejestr instytutów naukowych
Nr rejestru: RIN-I-67/10
DZIAŁ III – MIENIE INSTYTUTU
1
2
3
4
Nr
kolejny
wpisu
Wzmianka o prawach instytutu do posiadanego mienia, o obciążeniu środków trwałych
instytutu prawami rzeczowymi
Wzmianka o złożeniu do rejestru sprawozdania finansowego za ostatni rok
Uwagi
–
–
–
–
4
POLSKA AKADEMIA NAUK
Rejestr instytutów naukowych
Nr rejestru: RIN-I-67/10
DZIAŁ IV - LIKWIDACJA LUB UPADŁOŚĆ INSTYTUTU
1
2
3
4
Nr
kolejny
wpisu
Wzmianka dotycząca likwidacji instytutu lub jego upadłości
Imię i nazwisko likwidatora lub syndyka masy upadłościowej
Uwagi
–
–
–
–
5
Download