Zintegrowany System Przetwarzania Danych

advertisement
Zintegrowany System Przetwarzania
Danych Oceanograficznych
jako narzędzie wspomagające Archiwum Instytutu
Oceanolohii PAN
Wystąpienie na III Spotkaniu archiwów instytucji
Polskiej Akademii Nauk
Warszawa 16 grudnia 2011
Marcin Wichorowski, Jacek Wyrwiński
Instytut Oceanologii, PAN
ZINTEGROWANY SYSTEM PRZETWARZANIA DANYCH
OCEANOGRAFICZNYCH
Projekt nr:
POIG.02.03.00-00-002/08
Beneficjent:
Instytut Oceanologii PAN
Budżet:
20 599 642 zł (ERDF 85%, środki krajowe 15%)
Okres realizacji:
2008.11.01-2012.03.30
Obszar działania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Priorytet 2: Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.3: Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie
2.3.1: Rozwój infrastruktury informatycznej nauki oraz zapewnienie jej działania
2.3.2: Rozwój zasobów informatycznych nauki w postaci cyfrowej
2.3.3: Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska
naukowego
Oczekiwane rezultaty implementacji Priorytetu 2:
• rozwój infrastruktury i wyposażenia laboratoriów narodowych
centrów badawczych o najwyższym potencjale badawczym,
• zwiększenie konkurencyjności polskich centrów badawczych,
• rozszerzanie i wzbogacanie oferty usług badawczych dostarczanych
przez instytucje naukowe dla przedsiębiorstw,
• zwiększenie przepływu rezultatów badań naukowych do gospodarki,
• polepszenie jakości zarządzania polską nauką przez stworzenie
efektywnych mechanizmów dostępu do informacji,
• gromadzenie i bezpieczne przechowywanie pozyskiwanych danych i
wytworzonych materiałów archiwalnych.
Przesłanki dla stworzenia ZSPDO
• Konieczność dostosowania infrastruktury IOPAN do wymogów
współpracy w projektach badawczych w zakresie wymiany danych
• Polityka UE dotycząca zarządzania danymi środowiskowymi
• Polityka organizacji związanych z badaniami morza, do których
należy IOPAN
• Zalecenia pokontrolne z 2005 r. nakładające na Instytut obowiązek
właściwego zabezpieczenia zbieranych danych
• Wiodąca rola Instytutu w zakresie pozyskiwania danych
oceanograficznych w Polsce
• Możliwość pozyskania środków na sfinansowanie rozwoju
technologicznego Instytutu
Cele projektu
• stworzenie repozytorium danych oceanograficznych z systemem
przetwarzania i zarządzania danymi, dostarczającego usług
katalogowania danych, przez co usprawni się dostęp do informacji o
posiadanych danych, oraz zmniejszy ryzyko utraty lub degradacji
danych.
• wdrożenie systemu zarządzania projektami naukowo-badawczymi i
pracami Instytutu
• wdrożenie systemu zarządzania zasobami Instytutu
wykorzystywanymi w projektach naukowo-badawczych i
administracji pozwalającego na optymalizację czasu pracy,
dostępności i użycia tych zasobów.
• platforma e-learningu i usług wizualizacji danych, dostarczająca
narzędzi dla nauczycieli na różnych poziomach edukacji.
• platforma usług dostarczania danych i informacji
Struktura organizacyjna i techniczna umożliwiająca:
•
•
•
rozwój, zarządzanie i koordynację narodowych i
międzynarodowych projektów z dziedziny badań morza;
udostępnianie informacji, metadanych i danych:
- instytucjom związanym z badaniami morza
- organizacjom zajmującym się zarządzaniem ochroną
środowiska, strefą morską i brzegową;
- instytucjami B+R związanym z badaniami strefy brzegowej,
szelfowej i morskiej zaangażowanych w eksploatację mórz;
- krajowym i międzynarodowym instytucjom badawczym;
- pozostałym zainteresowanym osobom;
udostępnianie przestrzeni i usług repozytorium dla innych
organizacji
ZSPDO schemat ogólny infrastruktury IT
ZSPDO infrastruktura Centrum Danych
Diagram przepływu danych
Data
Data
Quality check
procedures
HTTPD
NODC's
NODC's
Data
processing
Models
Online
Database
constraints
Data processingand storage
Database Server
Reports
WMS
Web pages
PHP
Reports
XML+XSLT
WFS
OpENDAP
NetCDF
Data publication and exchange
Rodzaje danych i materiałów gromadzonych w IO PAN
• dane archiwalne, często „papierowe”(60 lat istnienia Instytutu za rok)
• dane oceanograficzne,- pomiary in situ parametrów fizycznych
(profile, transekty) -pomiary hydrodynamiczne, optyczne, akustyczne,
próby fito i zooplanktonu, profile meteorologiczne, aerozolowe i
lidarowe, zdjęcia satelitarne, próby wody i osadów dennych, pomiary
brzegowe, dane laboratoryjne;
• materiały publikowane w Oceanologii, w pismach zewnętrznych,
artykuły, monografie, prace doktorskie , habilitacyjne;
• wystąpienia( p. pointy), konferencje, obrony dr. i hab. rady naukowe;
• materiały multimedialne, -zdjęcia (galerie, rejsy, ludzie), filmy,
wystąpienia radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe;
• dokumentacja i promocja grantów;
• sprawozdania, dokumenty, sprawy osobowe, archiwum.
Darecki Sagan Woźniak Wichorowski
Szkic poglądowy systemu SatBałtyk
Przykładowa strona Instytutu z galerią
PYTANIA
•
Jakie dane i materiały gromadzić?
• Jak mocno przetworzone? (dane surowe, wyniki końcowe),
•
Sposób udostępniania? (po publikacji, prawa autorskie, jakie dane
ochraniać?)
• Komu udostępniać? - metadane, dane źródłowe (Oceania)
•
Odpłatność, sprzedaż danych.
• Pytanie prywatne, które jednak czeka wszystkich,
- co zrobić z zawartością swoich komputerów przy przejściu na
emeryturę?
Download