Karta kandydata na szkolenie grupowe - rozmiar

advertisement
POWIATOWY URZĄD PRACY W KALISZU
……………….....................
(miejscowość, data)
KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE GRUPOWE
Kurs ………………………………..
………………………………………
Złożenie karty kandydata nie oznacza zakwalifikowania do udziału w szkoleniu.
Cz. I Wypełnia kandydat na szkolenie
1. Nazwisko ………………………………………………….imię .........................................................
2. Pesel…………………….……… nr dokumentu stwierdzającego tożsamość*…………………………….
3. Adres zam. …………………………………………………………….Nr tel. ……..………………..
4. Wykształcenie………………………………………………………………………………………….
(nazwa i rok ukończenia szkoły)
5. Zawód wyuczony ………………………………………..-wykonywany………………...…………..
6. Posiadane uprawnienia(ukończone kursy)………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
7. Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat nie uczestniczyłem(łam) / uczestniczyłem(łam)** w
szkoleniach na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w …………………………………
8. Na okoliczność uzasadniającą celowość szkolenia przedstawiam deklarację przyjęcia do pracy
stanowiącą załącznik do niniejszego wniosku…........................................................................................
(tak, nie)
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k. oświadczam, że dane zawarte
w niniejszej karcie kandydata są zgodne z prawdą.
…………………………
…………………………………
(data)
(podpis kandydata na szkolenie)
*dotyczy cudzoziemca
**niepotrzebne skreślić
Cz. II Przeznaczona dla PUP
1. Opinia doradcy klienta – w zakresie zgodności wnioskowanego wsparcia z ustalonym profilem pomocy oraz
indywidualnym Planem Działania (IPD)
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Kalisz, dnia …..…………………..
……………………………………………………………
(podpis doradcy klienta)
2. Adnotacje:
Koszty szkoleń kandydata na szkolenie przekraczają /nie przekraczają* dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
w okresie kolejnych 3 lat.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kalisz, dnia …………………………….
………………………………………………………
( podpis specjalisty ds. rozwoju zawodowego)
3. Opinia Kierownika Działu/Referatu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kalisz, dnia ……………………………..
………………………………………………………
(podpis Kierownika Działu/Referatu)
4. Decyzja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy lub innej osoby upoważnionej
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kalisz, dnia …………………………..
*) niepotrzebne skreślić
.......……………………………………………………….......
(podpis Dyrektora PUP lub innej osoby upoważnionej)
Download