Syntetyczny wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego kandydata

advertisement
Syntetyczny wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego kandydata
ubiegającego się o mianowanie / zatrudnienie* na stanowisko profesora zwyczajnego, wizytującego,
nadzwyczajnego, na okres pierwszych pięciu lat, kolejnych pięciu lat* w Politechnice Poznańskiej
Imię i nazwisko kandydata ......……………………………………………………………………………………….
Dorobek naukowy, dydaktyczny, wdrożeniowy,
kształcenie kadr
Publikacje naukowe
Monografie naukowe (książki) w językach: angielskim, niemieckim, francuskim,
hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
Monografie naukowe (książki) w języku polskim
Rozdziały monografii naukowej (książki) w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
Rozdziały monografii naukowej (książki) w języku polskim
Artykuły w czasopismach naukowych posiadających IF, znajdujących się w bazie
JCR, wymienionych w części A wykazu MNiSW (powyżej 20 pkt)
Artykuły w czasopismach naukowych posiadających IF, znajdujących się w bazie
JCR, wymienionych w części A wykazu MNiSW (do 20 pkt włącznie)
Artykuły w czasopismach naukowych nieposiadających IF, wymienionych w części
B wykazu MNiSW
Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych,
uwzględnionych w Web of Science
Liczba cytowań (wg Web of Knowledge)
Wskaźnik Hirscha (wg Web of Knowledge)
Publikacje w materiałach z konferencji nieuwzględnionych w Web of Science
Inne, np. redakcja naukowa monografii wieloautorskich zagranicznych i krajowych
Recenzje artykułów, książek i monografii
Odbyte staże i stypendia naukowe (powyżej 3 miesięcy)
Członkostwo w komitetach naukowych czasopism zagranicznych / krajowych
Członkostwo w komitetach naukowych konferencji zagranicznych / krajowych
Członkostwo w prestiżowych organizacjach naukowych zagranicznych / krajowych
Redakcja czasopism z listy ministerialnej A (redaktor / z-ca redaktora)
Redakcja czasopism z listy ministerialnej B (redaktor / z-ca redaktora)
Patenty / wdrożenia
Patent na wynalazek zagraniczny / krajowy – udzielony
Zgłoszenie patentowe zagraniczne / krajowe
Wzór użytkowy, znak towarowy – udzielony
Wykorzystane (sprzedane) prawa autorskie, licencje, wdrożenia itp.
* niepotrzebne skreślić
Po ostatnim awansie
Razem
autor
współautor
autor
współautor
kierownik wykonawca kierownik wykonawca
koordynator partner koordynator partner
Σ
Publikacje dydaktyczne
Podręczniki, skrypty wydane za granicą / w kraju
Wyróżnione prace dyplomowe na forum ogólnopolskim / wojewódzkim
Prace badawcze, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe
Projekty międzynarodowe (UE, strukturalne i inne)
Projekty NCN i MNiSW (w ramach badań podstawowych)
Projekty NCBiR i MNiSW (w ramach badań stosowanych i przemysłowych)
Granty aparaturowe, inwestycyjne i remontowo-budowlane służące badaniom naukowym
Wdrożone, udokumentowane rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne, systemy
informatyczne itp.
Wykonane ekspertyzy techniczne, opinie, m.in. o innowacyjności
Nagrody z tytułu prowadzonych badań: międzynarodowe / krajowe /wojewódzkie
Kształcenie kadr
Promotorstwo / promotorstwo pomocnicze obronionych prac doktorskich
Promotorstwo / promotorstwo pomocnicze w otwartych przewodach doktorskich
Recenzje w przewodach habilitacyjnych
Recenzje w przewodach doktorskich
Opinie o dorobku naukowym na tytuł / stanowiska profesorskie
Opinie o dorobku naukowym osób z zagranicy
Poznań, dnia
............................................
Podpis kandydata
© PP
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards