Załącznik nr 2

advertisement
ZAŁĄCZNIK nr 2
Wykaz działalności naukowej
podlegającej indywidualnemu rozliczeniu w ramach pensum badawczego,
zaliczanego do oceny parametrycznej
(zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW, poz. 877 z dnia 13.07.2012r.)
Lp.
Rodzaj działalności naukowej
1
Objaśnienia
2
3
Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w bazie „Journal Citation
1. Reports” w części „A” wykazu zgodnie z § 14 ust. 3 pkt 1
Rozporządzenia
Publikacja w czasopiśmie naukowym, które nie posiada współczynnika
2. IF a wymienionym w części „B” wykazu zgodnie z §14 ust. 3 pkt 2
Rozporządzenia
Dane uzupełniające
Punkty
parametryczne
4
5
Opis bibliograficzny
opracowania (tytuł,
wydawnictwo, rok
wydania, strony itp.)
i kserokopie stron
tytułowych, nr ISSN
wg wykazu
MNiSW
Nazwa czasopisma
2
Liczba
godz.
6
1
3. Publikacja w czasopiśmie znajdującym się w bazie ERIH wymienionym
w części „C” Rozporządzenia
Publikacja
w
recenzowanych
materiałach
z
konferencji
międzynarodowych, uwzględnionej w Web of science, o których mowa w
§ 8 ust.1 pkt.5 rozporządzenia. Liczba punktów odpowiada najwyżej
4. punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym
nieposiadającym współczynnika wpływu Impast Factor (IF),
wymienionym w wykazie MniSW, o którym mowa w § 14 ust.3 pkt.2
rozporządzenia.
Redaktor naczelny czasopisma będący pracownikiem ocenianej jednostki
5. otrzymuje punkty o ile przypisano dla czasopisma w wykazie ministra
minimum 8 pkt. parametrycznych
6. Uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora
7. Uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
30 pkt za każde
uprawnienie
70 pkt za każde
uprawnienie
Punkty otrzymuje
jednostka naukowa
Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w danej
8. dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
25
Autorstwo rozdziału w monografii w języku podstawowym w danej
9. dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
Opis bibliograficzny
opracowania (tytuł,
wydawnictwo, rok
wydania, strony, itp.)
i kserokopie stron
tytułowych
Autorstwo monografii w języku polskim (jeżeli nie jest to język
10. podstawowy) lub innym niż w angielskim, niemieckim, francuskim,
hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
Autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim (jeżeli nie jest to
11. język podstawowy) lub w języku innym niż angielski, niemiecki,
francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski
5
20
4
Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku podstawowym
12. w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
Nazwa wydawnictwa
5
Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku polskim (jeżeli
13. nie jest to język podstawowy) lub innym niż w angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
Nazwa wydawnictwa
4
14. Pełnienie funkcji promotora przez pracownika jednostki naukowej w
zewnętrznym przewodzie doktorskim
15.
1
Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP na wynalazek, który został
zastosowany4
16. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP
17. Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym RP
18.
Patent udzielony za granicą na wynalazek, który został zastosowany za
granicą
19. Patent udzielony za granicą
20. Zgłoszenie wynalazku za granicą
21. Prawo ochronne na wzór użytkowy, który został zastosowany
22. Prawo ochronne na wzór użytkowy
1/2
Informacja o
zastosowaniu patentu
z UP
Nazwa i numer
świadectwa
Nazwa wniosku
Nr świadectwa
patentowego,
informacja o
zastosowaniu patentu
Nazwa i nr
świadectwa
patentowego
Nazwa wniosku
Nazwa i nr
świadectwa
Nazwa i nr
świadectwa
50
25
2
50
25
2
20
10
Liczba
godzin
równa się
liczbie
punktów
x 10
Lp.
1
23.
24.
25.
26.
27.
Rodzaj działalności naukowej
Objaśnienia
2
3
Udzielone przez Urząd Patentowy RP prawo z rejestracji wzoru
przemysłowego, który został zastosowany
Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielone przez Urząd
Patentowy RP
Udzielone za granicą inne niż prawa autorskie, prawo wyłączne do wzoru
przemysłowego, który został zastosowany
Członkostwo w zespołach eksperckich powołanych przez organy i
instytucje państwowe
Członkostwo w Komitecie Redakcyjnym czasopism wymienionych w
wykazie MNiSW
28. Ekspertyzy i opracowania naukowe zrealizowane na zlecenie instytucji
29. Realizowane lub współrealizowane projekty badawcze lub prace
rozwojowe pozyskane w drodze konkursów międzynarodowych
30. Realizowane lub współrealizowane projekty badawcze lub prace
rozwojowe pozyskane w drodze konkursów krajowych
Dane uzupełniające
4
Nazwa i nr
świadectwa
Nazwa i nr
świadectwa
Nazwa i nr
świadectwa
20
10
20
1
tylko dla nauk
humanistycznych
i społecznych
tylko dla nauk
humanistycznych
i społecznych
tylko dla nauk
humanistycznych
i społecznych
Tytuł opracowania
Konkursy zagraniczne
lub wielonarodowe
Wynagrodzenia brutto (osobowe i bezosobowe) wypłacone pracownikom
z tytułu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych
Udokumentowane nakłady poniesione przez jednostkę naukową ze
32. środków własnych lub przyznanych na realizację projektów z
wyłączeniem środków przyznanych na działalność dydaktyczną
Posiadanie laboratorium akredytowanego przez Polskie Centrum
Akredytacji
5
2
31.
33.
Punkty
parametryczne
Punkty otrzymuje
jednostka naukowa
Posiadanie
świadectwa
akredytacji
1 pkt za każde 50
tys. zł przychodu
2 pkt za każde
100 tys. zł
przychodu
1 pkt za każde
100 tys. zł
przychodu
2 pkt za każde
50 tys. zł
2 pkt za każde
50 tys. zł
10 pkt za każdą
akredytowaną
dziedzinę lub
program
certyfikacji, ale
nie więcej niż
50 pkt
Wyjaśnienia zawarte są w załącznikach nr 4 i nr 5 do Rozporządzenia MniSW – Dziennik Ustaw poz.
877/2012 osobno dla nauk humanistycznych i społecznych oraz dla nauk ścisłych i inżynierskich
2/2
Liczba
godz.
6
Download