punkty_za_publikacje_w_2014_r

advertisement
PUNKTACJA publikacji wydanych w 2014 roku
MONOGRAFIA
DEFINICJA MONOGRAFII: Monografie naukowe, w szczególności: edycje tekstów źródłowych,
leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z
opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw,
opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi
zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i
twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty
wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i
twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;
zawierają bibliografię naukową;
posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;
są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;
przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.
Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w danej
25 punktów
dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim,
hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
Autorstwo monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie
jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku
innym niż języki:
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski
20 punktów
ROZDZIAŁ W MONOGRAFII
Musi mieć objętość co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego
Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w
danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli
język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie
naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski,
hiszpański, rosyjski lub włoski
5 punktów
4 punkty
REDAKCJA MONOGRAFII
Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku podstawowym w
danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku
polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej
dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż: angielski, niemiecki,
francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski
5 punktów
4 punkty
Informacja z MNiSW: pod adresem
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszegow-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych_20141231.html
jest dostępny komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie aktualnego
wykazu czasopism. Wykaz dotyczy publikacji, które ukazały się w roku 2014. Poniżej
odpowiedź MNiSW w tej sprawie.
Download