Języki kongresowe:angielski, niemiecki, francuski, hiszpański

advertisement
Poniższy dokument stanowi uzupełnienie Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr,
będące interpretacją zapisówuchwały Senatu PK nr 33/o/05/2013 z 24 maja 2013 r.
ZASADY PUNKTACJI
Obowiązująca definicja monografii
Monografie naukowe, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy
wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne
encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki
biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i
społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające
spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć
naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1.
stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;
2.
zawierają bibliografię naukową;
3.
posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;
4.
są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;
5.
przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.
Języki kongresowe:angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski
Konferencja międzynarodowa:to taka, w której co najmniej 1⁄3 czynnych uczestników prezentujących referaty
reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe.
Konferencja krajowa:to taka, w której biorą udział przedstawiciele co najmniej pięciu jednostek naukowych.
Punkty za publikacje:

autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach:
angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 25 pkt

autorstwo monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w
danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański,
rosyjski lub włoski – 20 pkt

autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w
językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt

autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem
podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki,
francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 4 pkt

redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w
językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt

redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest
językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż: angielski, niemiecki,
francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 4 pkt
Publikacja (czyli artykuł w czasopiśmie naukowym):może być oceniana jako dorobek jednostki naukowej,
jeżeli spełnia warunki, októrych mowa w § 15 rozporządzenia. W przypadku wielu afiliacji autora w
jednejpublikacji, punkty otrzymać może tylko jedna, wskazana przez autora jednostka naukowa.
1
Poniższy dokument stanowi uzupełnienie Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr,
będące interpretacją zapisówuchwały Senatu PK nr 33/o/05/2013 z 24 maja 2013 r.
Publikacjami nie są artykuły zamieszczone w suplementach, zeszytach specjalnych,
materiałach konferencyjnych oraz artykuły popularnonaukowe i o nienaukowymcharakterze.
Projekty badawcze to projekty obejmujące badania podstawowe lub prace rozwojowe, na których realizację
środki zostały przyznane w ramach międzynarodowych lub zagranicznychpostępowań konkursowych. Muszą
spełniać następujące kryteria:

kierownik lubkoordynator jest zatrudniony w ocenianej jednostce,

b) środki na realizację projektuzostały przyznane w ramach postępowań konkursowych lub
przetargowych przezogólnokrajowe instytucje koordynujące badania naukowe (NCBiR, NCN, Fundację
na rzeczNauki Polskiej, NBP, ministerstwa) i/lub instytucje międzynarodowe i zagraniczne opodobnym
charakterze (ESF, ERC, Ramowe Programy Komisji Europejskiej).
Udział w życiu naukowym środowiska obejmujeczłonkostwo z wyboru i pełnione funkcje w krajowych,
zagranicznych,międzynarodowych
organizacjach
(ciałach
eksperckich)
i
instytucjach
naukowych
orazkomitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym (w tympełnienie funkcji
redaktora naczelnego).
Efekty
materialne
naukowej:ekspertyzy,
działalności
opracowania
przygotowane
na
zlecenie
przedsiębiorstw, organizacjigospodarczych i instytucji państwowych, samorządowych i międzynarodowych
(dotyczy towyłącznie opracowań/usług rozliczanych za pośrednictwem jednostki, w której jest zatrudniony –
afiliowany pracownik).
Konferencja naukowa krajowa to taka, w której wzięli udział przedstawiciele co najmniej 5 ośrodków
naukowych zkraju.
Konferencja naukowa międzynarodowa to taka, w której co najmniej 1/3 uczestników (referentów)
reprezentowała zagraniczneośrodki naukowe.
Organizacja konferencji naukowej dotyczy pełnienia roli kierownika naukowego danej konferencji lub jej
sekretarza.
Upowszechnianie wiedzy obejmuje festiwale nauki i inne formy promocji i popularyzowania nauki, w tym
organizację
imprez
lub
publikację
opracowań
o
szczególnym
znaczeniu
dla
nauki,
wieloletnie
projektybadawcze i wydawnicze, zwłaszcza na zlecenie centralnych instytucji krajowych iinstytucji
międzynarodowych.
Informacja o najważniejszych wynikach badań prowadzonych przez pracownika dotyczy merytorycznego
opisu
zrealizowanego
w
danym
roku
zadania
badawczego
(lubjego
wątku).
W tym punkcie należy też wpisać wszelkie informacje, które nie mieszczą się wpozostałych punktach, a są
ważną informacją o pracy badacza w sprawozdawanym roku.
2
Download