Ogólne informacje ogólne dla pracowników naukowych

advertisement
Zasady przyznawania Funduszu im. Andrzeja Kapiszewskiego
Ogólne informacje ogólne dla pracowników naukowych ubiegających się
dofinansowanie badań naukowych:
Do ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu naukowego uprawnieni są nauczyciele
akademiccy zatrudnieni w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w
pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach umowy o pracę, zwani dalej projektodawcami.
Podstawą przyznania dofinansowania jest właściwie przygotowany i uzasadniony wniosek.
Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych składane są na formularzach, których
wzory stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. Wnioski należy składać w
sekretariacie Prorektora ds. Nauki i Nauczania
w terminach podanych w opisie
szczegółowym.
Po dokonaniu oceny złożonych wniosków Rada Funduszu sporządza ranking projektów
(odrębnie dla każdej ich kategorii) będący podstawą podjęcia decyzji o dofinansowaniu
konkretnych projektów.
Liczba dofinansowanych projektów zależy od wysokości dostępnych środków Funduszu w
danym roku. Rada może zdecydować o częściowym finansowaniu propozycji zawartych we
wniosku, przyznając jedynie część środków pieniężnych, na które opiewa wniosek. W takim
przypadku, w terminie 14 dni od ogłoszonego rozstrzygnięcia Rady, projektodawca powinien
pisemnie potwierdzić zgodę na warunki zaproponowane przez Radę a także wskazać sposób
pozyskania środków na pokrycie pozostałych kosztów związanych z realizacją projektu. Brak
potwierdzenia zgody na warunki zaproponowane przez Radę w powyższym terminie skutkuje
utratą przyznanego dofinansowania.
Podania, które nie uzyskały dofinansowania w danym roku kalendarzowym mogą być
zgłoszone do dofinansowania w roku następnym.
Przyznane środki muszą być wykorzystane zgodnie z przedstawionym kosztorysem. Zmiany
w projekcie dotyczące zarówno elementów merytorycznych projektu, jak też przeznaczenia
środków pieniężnych w trakcie realizacji projektu muszą być zgłoszone do Rady wraz z
pisemnym uzasadnieniem proponowanych zmian.
Z projektów badawczych, dydaktycznych i z udziału w konferencjach dofinansowywanego ze
środków Funduszu składane są sprawozdania Radzie Funduszu. Sprawozdanie końcowe z
realizacji projektu należy złożyć nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty
zakończenia projektu umieszczonej w kosztorysie. W przypadku projektów, których okres
realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy, po upływie roku od rozpoczęcia projektu składane jest
sprawozdanie cząstkowe określające aktualny stopień i postępy realizowanego projektu.
Przyjęcie przez Radę Funduszu sprawozdania cząstkowego jest warunkiem dalszego
finansowania projektu.
Rada dokona oceny sprawozdań końcowych z realizacji projektu.
Otrzymanie dofinansowania zobowiązuje do umieszczenia w publikacjach i prezentacjach
wizualnych informacji o finansowaniu z Funduszu
Za wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem odpowiedzialny jest wykonawca
projektu.
§2
Regulacje szczegółowe
Fundusz wspiera:
a. nagradzanie
oryginalnych
i
wybitnych
osiągnięć
naukowych,
udokumentowanych: publikacjami naukowymi, które mają wpływ na
wzmocnienie pozycji naukowej uczelni;
Fundusz wspiera staranie uczelni o uzyskanie jak najwyższej oceny parametrycznej jednostek
naukowych dokonywanej przez MNiSW poprzez nagradzanie publikacji umieszczonych w
punktowanych czasopismach wskazanych przez ministerstwo.
Wniosek udokumentowany publikacjami w danym roku akademickim z dołączoną punktacją i
publikacjami stanowiącymi podstawę wniosku należy składać do 1maja każdego roku.
Nazwiska nagrodzonych będą ogłoszone podczas zakończenia roku akademickiego.
b. rozwój pracowników naukowych poprzez dofinansowywanie udziału w
konferencjach naukowych
Z Funduszu dofinansowany jest udział w konferencjach. O dofinansowanie mogą ubiegać się
jedynie osoby, które biorą czynny udział w konferencji.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie przez organizatorów konferencji przyjętego do
prezentacji referatu z afiliacją w KAimAFM.
Wnioski o dofinansowanie można składać przez cały rok akademicki. Rozpatrywane będą
one dwa razy w roku: 1 stycznia i 1 pażdziernika
§2
c. badania naukowe stanowiące podstawę do składania podań o granty zewnętrzne
Fundusz dofinansowuje projekty naukowe obejmujące badania pilotażowe, podejmowane w
celu starania się o granty zewnętrzne np. MNiSW.
Wniosek (załącznik) oparty jest na treściach zawartych w wymaganiach stawianych przez
MNiSW przy staraniu się o dofinansowanie badań naukowych
Termin składania wniosków upływa 1 listopada każdego roku akademickiego. Projekty
ocenia Rada Funduszu, która może powołać recenzentów, specjalistów w dziedzinie, której
dotyczy wniosek.
Decyzja o przyznaniu dofinansowania zostaje ogłoszona do 1 lutego tego samego roku
akademickiego.
Projekty planowane przez projektodawcę na okres dłuższy niż rok powinny być podzielone na
zamknięte roczne etapy.
Uczestnicy otrzymują informację pisemną o wynikach konkursu. Lista grantów wraz z ich
streszczeniami publikowana jest na stronie internetowej Uczelni.
Download