1. Program przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa

advertisement
PROGRAM PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa
Autor (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko): prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk
Kierunek: Prawo
Specjalność:
Poziom kształcenia: Jednolite studia magisterskie
Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne
Wymagania wstępne (przedmioty wprowadzające, znajomość zagadnień):
Typ przedmiotu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy
Tryb realizacji (tradycyjny/zdalny): tradycyjny
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: nabycie wiedzy w zakresie rozumienia i
posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi umożliwiającymi analizowanie i
rozumienie zjawisk prawnych
Kursy i ich charakterystyka:
Wykład
WS
Kod
Liczba
godzin
Forma
zaliczenia
Ćwiczenia
PW
CS
PRR6001W
30
Laboratorium
PW
LS
PW
Projekt
PS
PW
Seminarium
SS
PW
ECTS
PRR6001C
15
7
Egzamin
Warunki zaliczenia: Wynik egzaminu z wynikiem przynajmniej dostatecznym
Treści kształcenia:
Wykład
Lp.
Tematy (zagadnienia)
1.
Najważniejsze teorie o pochodzeniu państwa. Państwo jako organizacja i podmiot prawa.
2.
4.
Prawo naturalne a prawo stanowione
Przepisy prawa. Rozumienie przepisów prawa. Sposoby formułowania przepisów prawa. Fakty prawne.
Skutki prawne. Obowiązek. Sankcje. Nieważność. Uprawnienia. Kompetencje.
Przepisy prawa a norma prawna. Stosunek pojęć: „przepis prawa”-„norma prawna”.
5.
System prawa. Gałęzie prawa.
6.
Sposoby powstawania prawa. Tzw. źródła prawa. Stanowienia 2
7.
Obowiązywanie prawa. Pojęcie i zakresy obowiązywania.
8.
Podmioty prawa. Osoby fizyczne i osoby prawne.
9.
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
3.
Liczba
godzin
≤2
2
2
2
2
2
12. Stosunek prawny. Stosunek prawny rozumiany jako stosunek między podmiotami prawa.
2
2
2
2
2
2
13
2
10. Stosowanie prawa. Rozumienie stosowania prawa.
11.
Wykładnia prawa .
Prawo. Prawo pozytywne. Prawo przedmiotowe - prawo podmiotowe.
14.
Nauki o prawie. Pojęcie i podziały nauk
15.
Przestrzeganie i stosowanie prawa. Status jednostki w sferze prawa. Praworządność i jej naruszenia.
2
2
Praca własna studenta w ramach wykładu
Lp.
Tematy (zagadnienia)
Liczba
godzin
1.
2.
3.
Ćwiczenia / Laboratorium / Projekt / Seminarium
Lp.
Tematy (zagadnienia)
Liczba
godzin
≤2
1.
Cechy, typy, formy i funkcje państwa.
1
2.
Systemy norm społecznych
1
3.
Adresaci przepisów prawa. Rodzaje przepisów prawa
1
4.
Konwencje dotyczące struktury norm prawnych
1
5.
Zasady systemu prawa.
1
6.
Prawo zwyczajowe. Prawo precedensowe. Umowa.
7.
Kolizje norm prawnych.
1
1
8.
Przebieg procesu stosowania prawa
1
9.
Ideologia stosowania prawa
1
10. Podstawowe rodzaje wykładni
11.
12.
13.
14.
1
1
1
1
1
Teoria wykładni
Ustalanie stanu faktycznego
Zasady współżycia społecznego
Nauka o prawie i jej dziedziny
15. Teoria państwa i prawa a wstęp do nauk o prawie
1
Praca własna studenta w ramach ćwiczeń / laboratorium / projektu / seminarium
Lp.
Tematy (zagadnienia)
Liczba
godzin
1.
2.
3.
Literatura podstawowa:
1. Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Zakamycze, Warszawa 2002
2. Redelbach A., Wstęp do prawoznawstwa, TNOiK, Toruń 2002
3. Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, TNOiK, Toruń 2002
Literatura uzupełniająca:
1. Wronkowska S. Zmierczak M. Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, Warszawa 2002
2. Nowacki J., Tobor Z. , Wstęp do prawoznawstwa, Naukowa Oficyna Wydawnicza, Katowice, 1998
Legenda:
WS – zajęcia wykładowe z udziałem nauczyciela akademickiego
CS – zajęcia ćwiczeniowe z udziałem nauczyciela akademickiego
LS – zajęcia laboratoryjne z udziałem nauczyciela akademickiego
PS – zajęcia projektowe z udziałem nauczyciela akademickiego
SS – zajęcia seminaryjne z udziałem nauczyciela akademickiego
PW – praca własna student
Legnica, 19 09 2009
prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk
(podpis autora)
Download