EAP a prawoznawstwo

advertisement
EKONOMICZNA ANALIZA
PRAWA
a prawoznawstwo
Prawoznawstwo
• w zn. wąskim – nauki prawne
• w zn. szerokim – wszelkie „znawstwo prawa”,
obejmujące obok prawoznawstwa w zn.
wąskim także praktyczne umiejętności
prawnicze, związane z argumentacją i
negocjowaniem rozstrzygnięć, a więc tzw.
metodykę wykonywania zawodu prawniczego
Modele prawoznawstwa
• Model tradycyjny dogmatyczny - opiera się
na przekonaniu o tym, że prawo powinno być
wyłącznie wytworem prawodawcy jako
jedynego podmiotu legitymowanego do
kształtowania praw i obowiązków obywateli.
Prawnikom przyznaje się tu rolę wyłącznie
odtwórców woli prawodawcy, pozbawionych
możliwości formułowania nawet postulatów
dotyczących doskonalenia prawa.
Modele prawoznawstwa
• Nowoczesny model dogmatyczny –
prawodawca zostaje oddzielony od organów
władzy politycznej, a samo prawo uznaje się za
zjawisko wyłącznie normatywne. Metoda ta
nie prowadzi na ogół do ustalenia
jednoznacznych rozstrzygnięć, lecz
przedstawia zbiór decyzji akceptowalnych z
punktu widzenia prawa. Ostatecznego wyboru
rozstrzygnięcia dokonuje prawnik.
Modele prawoznawstwa
• Model antydogmatyczny – traktuje prawo
wyłącznie jako zjawisko społeczne. Ogranicza
pojęcie prawa do samego tylko prawa
operatywnego i opisuje go w kategoriach
zachowań ludzi władzo rozstrzygających spory.
Podkreśla swobodę interpretacyjną prawnika i
oczekuje od niego orzeczeń ignorujących, jeśli
trzeba, tekst prawny oraz sięgających
bezpośrednio do społecznie akceptowanych
standardów sprawiedliwości i słuszności.
Modele prawoznawstwa
• Model integracyjny – prawo traktuje się tu
jako zjawisko normatywne, ale normatywność
jest ujmowana jako element świata
społecznego. Następuje więc rehabilitacja
tradycyjnej problematyki dogmatycznej,
wzbogaconej o pogłębioną refleksję nad
prawem jako zjawiskiem społecznym.
• INTEGRACJA WEWNĘTRZNA NAUK
PRAWNYCH: postulat zapewnienia
komunikacji i współpracy między
poszczególnymi naukami prawnymi (np.
przenoszeni konstrukcji pojęciowych
wypracowanych w jednej dyscyplinie do
innej, koordynacja badań obejmujących
różne gałęzie prawa, opracowanie wspólnych
elementów aparatury pojęciowej).
• INTEGRACJA ZEWNĘTRZNA NAUK
PRAWNYCH: postulat przezwyciężenia izolacji
nauk prawnych w stosunku do innych
dziedzin wiedzy, powiązany z hasłem walki z
formalizmem prawniczym, głównymi
kierunkami integracji miały być socjologia i
psychologia, a także nauki o języku i logika.
Problematyka badawcza
prawoznawstwa
• Centralnym polem badawczym jest
problematyka dogmatycznoprawna.
• Duże znaczenie ma też problematyka
socjotechniczna.
• Wymienia się jeszcze problematykę
teoretyczną.
• Specjalne miejsce zajmuje problematyka
metodologiczna.
Dogmatyka prawa
1) Specyficznie prawnicze rzemiosło, czysto
techniczna umiejętność posługiwania się
tekstami prawnymi czy też sztuka
opracowywania prawa obowiązującego za
pomocą tzw. metody dogmatycznoprawnej;
2) Nauka prawa obowiązującego zajmująca się
interpretacją tekstu, konstrukcją pojęć
umożliwiających tę interpretację oraz
systematyzacją tekstów prawnych.
3) Centralnym pytaniem jest kwestia: „co jest
prawem w danym miejscu i czasie”.
• Ekonomiczna analiza prawa, dalej EAP, (ang.
Economic analysis of law, częściej Law and
Economics):
• stosowanie narzędzi ekonomicznych do
badania prawa, jego tworzenia, struktury i
działania, a więc wpływu prawa i instytucji
prawnych na zachowania podmiotów
prawnych.
Download