podstawy-wiedzy-o-prawie-wszystkie

advertisement
15
Prawo
WYKŁAD 1
1.Podręcznik: „Wstęp do prawoznawstwa” (wydanie po 2004 r.)
Prawoznawstwo - zespół nauk, których przedmiotem jest państwo i prawo oraz poglądy na państwo
i prawo.
Cele prawoznawcze:
- zapoznanie z podstawową terminologią ,
- umiejętność stosowania prawa.
Język prawny to język tekstów prawnych takich jak: konstytucja, ustawa, rozporządzenie.
Język prawniczy - język o tekstach prawnych, język praktyki prawniczej, wiedzy o prawie,
profesjonalny język o tekstach prawnych.
Prawo stanowione:
Kultura prawa stanowionego oparta na stanowieniu (napisaniu) prawa. Jest narzędziem polityki.
Prawo stanowione dominuje jako prawo ogólne. Prawo to powinno być niesprzeczne, jasne. Cele
prawa stanowionego:
- ściśle określona procedura tworzenia prawa
- hierarchiczność aktów - duża ilość podmiotów tworząca prawo
- wielość organów stanowiących prawo - promulgacje - odpowiednie ogłoszenie prawa
Tekst jednolity - dotyczy wszystkich.
Tekst ujednolicony - dotyczy nas samych, powstaje gdy nie ma tekstu jednolitego; nie ma oznaczeń
typu: nr, pozycja).
Prawo powszechne (cammon law): w takich krajach jak W. Brytania, Irlandia, USA, Indie,
Australia. Jest to prawo karni styczne, odnosi się do określonych podmiotów. Typ prawa
sędziowskiego, opiera się na:
- praktyce,
- danych udowodnionych,
- prawie słuszności,
- precedensach ( precedensy wyprzedzają normy prawne). W systemie prawa precedensowego
prawo tworzy sąd/sędzia.
Sędziowie dzielą się na :
- niewystępujących w sądzie,
- występujących w sądzie,
- adwokatów.
Sędzia musi mieć kwalifikacje i predyspozycje moralne ponieważ tworzy prawo.
Kodeks różni się od ustawy tym, że posiada paragrafy !
Camman law - jest to prawo empiryczne osadzone w realiach a nie w abstrakcyjnej logice. Jest
prawem ciągłym ponieważ tradycja orzecznictwa opiera się na zasadzie danych orzeczeń. Jest to
prawo pisane choć niektórzy uważają, że jest to prawo niepisane bo powstaje w głowie sędziego.
Jest to prawo instytucjonalne - instytucja prawna jest główną jednostką prawa.
Precedens może być uchylony przez sąd, który go wydał, ale musi być to sąd wyższej instancji.
Precedens może być także uchylony przez prawo stanowione (patrz prawo europejskie).
WYKŁAD 2
Benchmark - model standardu w stosunku do którego wyróżnia się inne podobne podmioty.
(…)
…, system bankowy.
Prawo cywilne - stosunki majątkowe między osobami fizycznymi, osobami prawnymi a także
stosunki osobiste pomiędzy obywatelami (kodeks cywilny),
Prawo handlowe - reguluje stosunki wynikające z czynności handlowych (kodeks spółek
handlowych, prawo wekslowe)
Prawo pracy - reguluje stosunki prawne wynikające z umowy o pracę
Prawo karne - normy które ustalają czyny zabronione przez państwo…
… podstawy organizacji wszystkich aspektów życia muzułmanów. System w którym wymiar
sprawiedliwości charakteryzuje tradycjonalizm, konfucjonalizm a także prymat norm religijnych
nad normami prawnymi skutecznie opiera się zmianom współczesnego świata.
Cechy:
- woluntaryzm - manifestowanie woli Allacha, podporządkowanie normom Koranu zachowań
wszystkich muzułmanów. Wola Allacha jest wyrażona przez wiarę, czynienie dobra i aslama całkowite poddanie się woli Allacha.
- racjonalizm - proces interpretacji prawa islamu, wynikiem jest uznanie za źródłtępujących źródeł: (
Koran, tradycje, zgodność opinii)
- rytualizm - wyraża się rytualne formy wiary np. ( wyznanie wiaty, jałmużna, pielgrzymka do
Mekki przynajmniej raz w życiu, niezależność podstawowych norm prawnych islamu)
- teokratyzm - łączenie władzy…
Norma prawna
Encyklopedia prawa - norma prawna
Trójelementowa struktura norm - wykład
Normy prawne - omówienie
Norma prawna - definicja
Wstęp do prawoznawstwa - zagadnienia
Reklama






























Prawa autorskie
Reklama

Kontakt
Download