01 współczesne kultury prawne

advertisement
WyŜsza Szkoła
Prawa i Administracji
w Przemyślu
Zamiejscowy Wydział
Prawa i Administracji
w Rzeszowie
SYLABUS
1. Kierunek studiów: ADMINISTRACJA
rok akademicki 2008/2009
2. Nazwa przedmiotu: Współczesne kultury prawne
3. Rok studiów: I
Semestr: II
4. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: brak
Stacjonarne
Niestacjonarne
5.
Liczba godzin:
15
6.
Wykład:
15
7.
Ćwiczenia:
-
8.
Punkty ECTS:
2
9. ZałoŜenia i cele przedmiotu
Celem wykładu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu historii i teorii kultury prawa
stanowionego, prawa common law i prawa islamu. Podczas zajęć prezentowany będzie takŜe wpływ religii
hinduizmu, buddyzmu i filozofii konfucjanizmu na prawa Dalekiego Wschodu.
Student powinien zrozumieć złoŜoność prawa poznawanego w globalnych i wszechstronnych
perspektywach kultury.
10. Metody dydaktyczne
Wykład, prezentacja multimedialnej, dyskusja.
11. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, praca pisemna.
12. Treści programowe
Lp.
I
II
III
Tematyka zajęć
Ogólna charakterystyka kultury i jej cechy.
Zagadnienie róŜnorodności kultur i
komparatystyki kultur. Pojęcie i
charakterystyka kultury prawnej.
Kultura prawa stanowionego z
wyszczególnieniem kultur prawa
archaicznego, kultury prawa socjalistycznego
i kultury prawa liberalnego.
Kultura prawa common law.
Liczba godzin
stacjonarne
wykład
ćwiczenia
Liczba godzin
niestacjonarne
wykład
ćwiczenia
2
3
2
IV
V
VI
VII
Kultura prawna islamu. Zagadnienie etyki i
prawa islamu.
Kultura prawna hinduizmu.
Buddyjska kultura prawna.
Myśl prawna konfucjanizmu.
2
2
2
2
13. Literatura podstawowa:
Tokarczyk R., Współczesne kultury prawne, Warszawa 2007.
Korybski A., Leszczyński L., PieniąŜek A., Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2007.
14. Literatura uzupełniająca
Bury J., Prawo karne islamu, Warszawa 2007.
Główne kultury prawne współczesnego świata, red. Barbasiewicz W., Warszawa 1995.
Kuryłowicz M., Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata, Lublin 2006.
15. Nazwisko osoby prowadzącej zajęcia na studiach niestacjonarnych
- wykład: dr Dorota Ferenc-Kopeć
Download