4. Program przedmiotu: Prawo rzymskie

advertisement
PROGRAM PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu: Prawo rzymskie
Autor (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko): Prof. dr hab. Władysław Rozwadowski
Kierunek: Prawo
Specjalność:
Poziom kształcenia: Jednolite studia magisterskie
Forma studiów: niestacjonarne
Wymagania wstępne (przedmioty wprowadzające, znajomość zagadnień):
Typ przedmiotu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy
Tryb realizacji (tradycyjny/zdalny): tradycyjny
Efekty kształcenia-umiejętności i kompetencje: poznanie zasad, instytucji i podstawowych pojęć
prawa rzymskiego, przygotowanie do rozumienia reguł współczesnego prawa cywilnego i
postępowania cywilnego. Zrozumienie oddziaływania prawa rzymskiego na współczesne systemy
prawa.
Kursy i ich charakterystyka:
Wykład
WS
Kod
Liczba
godzin
Forma
zaliczenia
PW
Ćwiczenia
CS
PW
Laboratorium
LS
PW
Projekt
PS
PW
Seminarium
SS
PW
ECTS
PRR 5020W
PRR 6020W
7
30
Egzamin
Warunki zaliczenia: egzamin z wynikiem przynajmniej dostatecznym
Treści kształcenia:
Wykład
Lp.
Tematy (zagadnienia)
1.
Rzymskie definicje prawa.
2.
Systematyzacja prawa
3.
Historia źródeł prawa
4.
Proces rzymski-zagadnienia ogólne.
5.
Proces legisakcyjny, formułkowy i kognicyjny
6.
Prawo osobowe
7.
Zdolność prawna I osoby prawne
8.
Czynności prawne i zdolność do czynności prawnych
9.
Status libertatis, civitatis, familae
10. Prawo rzeczowe- pojęcie rzeczy i ich podziały.
11. Ochrona posesoryjna.
12. Własność- pojęcie i sposoby nabycia.
Liczba
godzin
≤2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
13. Ochrona petytoryjna.
14. Prawa na rzeczy cudzej
15. Zobowiązania-pojęcie, rodzaje i źródła.
16. Przeniesienie wierzytelności i umorzenie zobowiązań
17. Kontrakty, delikty
18. Quasikontrakty i quasidelikty
19. Prawo familijne- prawo małżeńskie, władza ojcowska, opieka i kuratela
20. Prawo spadkowe-pojęcie spadku, powołanie do spadku, nabycie spadku. Ochrona prawa do spadku, zapis.
1
1
2
2
2
2
2
2
Praca własna studenta w ramach wykładu
Lp.
Liczba
godzin
Tematy (zagadnienia)
1.
2.
3.
Ćwiczenia / Laboratorium / Projekt / Seminarium
Lp.
Liczba
godzin
≤2
Tematy (zagadnienia)
1.
2.
3.
Praca własna studenta w ramach ćwiczeń / laboratorium / projektu / seminarium
Lp.
Liczba
godzin
Tematy (zagadnienia)
1.
2.
3.
Literatura podstawowa:
Podręcznik Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł . Autor Władysław Rozwadowski
Literatura uzupełniająca:
Gaius. Institutiones, tłumaczenie na język polski
Legenda:
WS – zajęcia wykładowe z udziałem nauczyciela akademickiego
CS – zajęcia ćwiczeniowe z udziałem nauczyciela akademickiego
LS – zajęcia laboratoryjne z udziałem nauczyciela akademickiego
PS – zajęcia projektowe z udziałem nauczyciela akademickiego
SS – zajęcia seminaryjne z udziałem nauczyciela akademickiego
PW – praca własna studenta
Legnica, 19 09 2009
prof. dr hab. Władysław Rozwadowski
(podpis autora)
Download