Szczegółowe warunki konkursu ofert

advertisement
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Przedmiot konkursu:
Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu, rodzaju podejmowanych działań
i sposobie realizacji Programu, określa treść programu zdrowotnego pn. „Program
zdrowotny wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego”.
Populacja objęta programem: mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku 50 - 65
lat bez objawów raka jelita grubego oraz osoby w wieku 40-65 lat bez objawów raka
jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego
stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego zdiagnozowano raka jelita grubego.
Do badań nie będą kwalifikowane osoby, które w ciągu ostatnich 10 lat miały
wykonywane badanie kolonoskopowe oraz te, które wcześniej leczone były z powodu
raka jelita grubego.
Miejsce realizacji świadczeń: województwo łódzkie.
Szczegółowe wymagania wobec oferentów:
Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą
wymienione w art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217, ze zm.), które świadczą usługi
w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert.
Ponadto oferenci powinni spełniać następujące warunki:
1. Minimalna liczba oraz kwalifikacje zawodowe osób, które będą realizowały
Program:
 w zakresie konsultacji specjalistycznej - lekarz specjalista w dziedzinie
gastroenterologii,
 w zakresie badania kolonoskopowego - lekarz specjalista w dziedzinie
gastroenterologii lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub
chirurgii, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii onkologicznej, lub lekarz
z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub chorób
wewnętrznych posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności
wykonywania określonych badań endoskopowych przewodu pokarmowego;
 pielęgniarka z ukończonym kursem z zakresu endoskopii.
2. Minimalna dostępność do świadczeń realizowanych w ramach Programu:
realizacja świadczeń w ramach Programu co najmniej 5 godzin tygodniowo, w tym
przynajmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych (nie krócej niż
do godz. 18),
3. Warunki lokalowe miejsca realizacji świadczeń w ramach Programu:
Pomieszczenia, w których będą wykonywane świadczenia muszą spełniać wymogi
ogólne.
4. Posiadanie w lokalizacji kolonoskopu.
Kryteria wyboru oferty:
Oferty kompletne oraz spełniające wymogi formalne oceniane będą według następujących
kryteriów merytorycznych:
- liczba osób, które zostaną objęte Programem,
- dostępność do świadczeń w ciągu tygodnia (liczba dni oraz godziny realizacji
świadczeń w ramach Programu),
- koszt pierwszej konsultacji gastroenterologicznej w ramach programu u jednej
osoby,
- koszt badań na krew utajoną w kale u jednej osoby,
- koszt badania kolonoskopowego u jednej osoby,
- koszt drugiej konsultacji gastroenterologicznej w ramach programu u jednej
osoby,
- liczba oraz kwalifikacje personelu medycznego,
- łączny koszt przebadania jednej osoby.
W przypadku wyboru większej liczby oferentów, wybrani w konkursie oferenci otrzymają
środki finansowe do kwoty określonej przez Komisję Konkursową.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi „Szczegółowymi warunkami konkursu
ofert” mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Download