Uploaded by mongo.pl

Nowy Microsoft Word Document

advertisement
Zarządzanie procesami
Zarzadzanie stopień 2, rok 2, semestr 3,
Specjalizacja: Kadry i płace
Kamil Lisowski; Martyna Tomalska
1. Nazwa przedsiębiorstwa:
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych
„OBRUM” sp. z o.o.
2. Kod branży według PKD:
PKD: 72.19.Z
3. Forma działalności gospodarczej:
OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY URZĄDZEŃ
MECHANICZNYCH OBRUM SP Z O O to firma, której
branża została w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
sklasyfikowana jako: Produkcja broni i amunicji.
4. Ilość pracowników i wielkość firmy.
Osoby zatrudnione: około 300 pracowników
(17500 pracowników zakładów zbrojeniowych na 60 spółek)
Wielkość firmy: Duża
5. Historia przedsiębiorstwa:
Historia „OBRUM” sp. z o. o., to 50-letni okres działalności, w
pierwszej fazie Zakładu Produkcji Doświadczalnej przy
ówczesnych Zakładach Mechanicznych „ŁABĘDY” (od roku
1968), a następnie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
Urządzeń Mechanicznych OBRUM (od roku 1976). Od 1986
roku „OBRUM” funkcjonował, jako w pełni samodzielna
państwowa jednostka organizacyjna, posiadająca osobowość
prawną, działająca w oparciu o przepisy ustawy o jednostkach
badawczo-rozwojowych – pod nadzorem Ministra Gospodarki.
Z dniem 1 kwietnia 2008 r., „OBRUM” zostało przekształcone
w spółkę prawa handlowego i prowadzi działalność
gospodarczą pod firmą: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Na mocy Umowy Skarb Państwa wniósł udziały „OBRUM” sp.
z o.o. na podwyższony kapitał zakładowy „BUMAR” sp. z o.o.
i z dniem 30 grudnia 2009 roku „OBRUM” sp. z o.o. został
włączony do Grupy BUMAR (obecnie Polski Holding
Obronny), jako spółka zależna.
Od dnia komercjalizacji „OBRUM” sp. z o. o. posiada status
Centrum Badawczo-Rozwojowego nadany i utrzymywany na
podstawie przepisów ustawy o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej, co pozwala spółce kontynuować
działalność naukowo-badawczą, rozwojową i wdrożeniową.
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego – okresowej oceny
parametrycznej przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego Ośrodkowi, jako jednostce naukowej
została przyznana najwyższa I kategoria.
6. Misja przedsiębiorstwa:
A. Krótko terminowy:
Przeprowadzenie konsolidacji polskiego przemysłu obronnego
z udziałem sektora publicznego i prywatnego oraz realizacja
strategii, która skoordynuje działania biznesowe przejętych
firm, zagwarantuje im szybki rozwój, unowocześni je i
zwiększy ich konkurencyjność na międzynarodowym rynku
zbrojeniowym.
B. Średnioterminowy:
Osiągnięcie pozycji równorzędnego partnera i konkurenta
na światowym rynku zbrojeniowym oraz lidera
przemysłowego w procesie modernizacji polskiej armii.
Inteligentna specjalizacja w wybranych sektorach, takich jak:
obrona powietrzna i przeciwlotnicza, systemy bezzałogowe,
wsparcie dowodzenia i zobrazowania pola walki, broń
strzelecka, rakietowa i artyleryjska oraz innowacyjna technika
morska.
C. Długoterminowy:
Osiągnięcie pozycji silnej organizacji biznesowej, skutecznie
konkurującej na rynku międzynarodowym. Współpraca
w realizacji krajowych i zagranicznych projektów badawczorozwojowych w obszarze produkcji sprzętu wojskowego.
Dostarczanie Klientom innowacyjnych i kompleksowych
rozwiązań w ramach oferowanych produktów lub usług.
7. Charakterystyka przedsiębiorstwa:
Celem, jaki zawsze stawiano przed Ośrodkiem, było
prowadzenie kompleksowych prac naukowo-badawczych i
badawczo-rozwojowych, zmierzających do przygotowania i
podjęcia produkcji na skalę przemysłową nowych lub
zmodernizowanych wyrobów. Od początku swej działalności
Ośrodek realizował szereg prac zwłaszcza dla przemysłu
obronnego, ale także dla segmentów rynku cywilnego
związanych z ratownictwem kryzysowym (specjalistyczne
pojazdy inżynieryjne), drogownictwem (frezarki i piły do
asfalty i betonu), górnictwem (wciągarki i elementy
kombajnów) i budownictwem (żurawie).
Do końca lat dziewięćdziesiątych podstawowymi kierunkami
prac badawczo-rozwojowych były:






szybkobieżne pojazdy gąsienicowe specjalnego przeznaczenia,
w tym czołg T-72 JAGUAR;
stanowiska szkolno-treningowe dla załóg czołgu T-72;
żurawie samojezdne na podwoziu kołowym.
W następnych latach konsekwentnie rozszerzana była tematyka
prac, obejmująca sprzęt przeznaczony dla:
wojsk inżynieryjnych;
wojsk radiolokacyjnych;
marynarki wojennej,
a także sektora cywilnego.
W okresie 45 lat w Ośrodku opracowano 60 wyrobów,
obejmujących trzy następujące grupy:



3 wdrożenia zakupionych licencji;
54 własne opracowania nowych produktów;
3 modernizacje sprzętu będącego na wyposażeniu armii,
w tym tylko w latach 2008-2013:
1. Modułowa platforma gąsienicowa (czołg lekki) ANDERS;
2. Podwozie bazowe wielofunkcyjnej maszyny inżynieryjnej
PINIA;
3. Pomocniczy most czołgowy PMC LEGUAN;
4. Maszyna inżynieryjno – drogowa (wersja eksportowa) MIDM
5. Most towarzyszący na podwoziu samochodowym – MS-20
kr. „Daglezja”
6. Most towarzyszący na podwoziu gąsienicowym – MG-20
kr. „Daglezja-G”
7. Most towarzyszący do pokonywania średnich przeszkód
wodnych i terenowych MS-40 „DAGLEZJA-S”
8. Kompleksowy symulator strzelań w wersji plutonowej dla
załóg KTO Rosomak SK-1 PLUTON;
9. Wóz wsparcia bezpośredniego CONCEPT PL-01.
„OBRUM sp. z o.o. jest inicjatorem szeregu seminariów i
konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Ośrodek wydaje także specjalistyczny biuletyn „Szybkobieżne
Pojazdy Gąsienicowe”, będący jednym z nielicznych polskich
periodyków poświęconych zagadnieniom sprzętu pancernego
oraz rozwoju urządzeń i sprzętu wojskowego.
8. Obroty i ogólna sytuacja ekonomiczna:
4,5 mld złotych rocznych obrotów
Sytuacja ekonomiczna firmy jest dobra,
9. Schemat struktury organiuzacyjnej przedsiebiorstwa:
10.
Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna – układ stanowisk i składających się z
nich komórek organizacyjnych (działów lub innych
wyodrębnionych części) wewnątrz organizacji oraz powiązań
między nimi (przepływów informacji, formalny podział
obowiązków, przynależności itp.).
Pozwala określić formalne relacje i zależności oraz podział
uprawnień i odpowiedzialności. Struktura organizacyjna może
dotyczyć organizacji kilku różnych zewnętrznych komórek,
które pracują wspólnie, a nawet komórek zewnętrznych, które
mają własną organizację, jednak zorganizowały współpracę
poszczególnych swoich części, np. działów czy brandów.
Najpopularniejsze schematy organizacyjne opierają się na
strukturze płaskiej, liniowej, albo funkcjonalnej.
 Struktura płaska
W strukturze płaskiej jest tylko jeden kierownik, któremu
podlegają inni pracownicy. Taka struktura pozwala zachować
dużą samodzielność pracowników, szybko można
przekazywać informacje. Płaska struktura pozwala też
zaoszczędzić na kosztach utrzymania kadry. Wśród
najpoważniejszych wad takiego systemu można zaliczyć niską
efektywność związaną z centralizacją władzy i wiedzy u
jednego kierownika. Trudniej też utrzymać motywację w
zespole, bo praktycznie nie istnieje możliwość awansu.
 Struktura liniowa
Struktura liniowa polega na tym, że jest wielu kierowników,
ale każdy odpowiada za wąską działkę w firmie. Wśród zalet
takiego systemu można wyróżnić możliwość szybkiej reakcji,
fachowość decyzji, a przede wszystkim jasno określony zakres
odpowiedzialności. Wśród wad możemy wymienić trudności
w ustalanie zakresu kompetencji między pracownikami.
 Struktura funkcjonalna
Specyfika struktury funkcjonalnej zakłada, że każdy dział jest
zarządzany przez specjalistów, a każdy pracownik ma więcej
niż jednego kierownika. Gdy pojawia się problem, zgłasza się
odpowiedniemu specjaliście. Zaletą takiego rozwiązania jest
obniżenie kosztów ogólnych, możliwość szybkiego
podejmowania decyzji i łatwa kontrola. Jako wadę można
uznać problem w dostępie do informacji, a także możliwość
występowania sporów kompetencyjnych.
W naszym projekcie przedstawiliśmy strukturę funkcjonalną ,
przedstawia to dołączony do pracy schemat.
Prezesom podlegają menadżerowie, specjaliści
poszczególnych działów, którym to podlegają osoby i
stanowiska pracy specjalizujące się w danej dziedzinie.
1. Menadżer , specjalista działu produkcji Kierownik
produkcjiprodukcja
2. Menadżer , specjalista działu administracjiKierownik
administracjiAdministracjaStarszy referent
PREZES
3. Menadżer , specjalista działu handlowegoSpecjalista ds.
zaopatrzeniaSpecjalista ds. zbytuSpecjalista ds. sprzedaży
4. Menadżer , specjalista działu marketinguKierownik
marketinguDział graficzny
5. Menadżer , specjalista działu finansowyGłówna
księgowaKsięgowość
6. Menadżer , specjalista działu jakościKierownik kontroli
jakościLaboratorium
7. Menadżer , specjalista działu
technicznegoSprzątaczkiSerwisOchrona
11.
Otoczenie przedsiebiorstwa:
OBRUM przynależy do grupy PGZ (Polska grupa
zbrojeniowa).
Partnerami OBRUM są: Politechnika Śląska; Politechnika
Wrocławska; Wojskowa Akademia Techniczna (WAT);
Wyższa szkoła oficerska sił powietrznych; Ministerstwo
obrony narodowej; Wyższa szkoła oficerska sił lądowych
Klientami OBRUM jest tylko i wyłącznie państwo, stare
projekty i licencje na sprzedaż lub pozwolenia na produkcję są
zarządzane również przez państwo.
Konkurenci: Bölkow GmbH; ThyssenKrupp Marine Systems
GmbH (TKMS); Rheinmetall AG; KraussMaffei Group
GmbH; Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG (KMW);
J. P. Sauer & Sohn GmbH; Grusonwerk; Friedrich Krupp AG;
Deutsche Schiff- und Maschinenbau AG (Deschimag); United
Technologies Corporation (UTC); Airbus Group; Northrop
Grumman Corporation; General Dynamics; Raytheon
Company; BAE Systems; Boeing Company; Lockheed Martin
Corporation; Nexter Systems SA
Dostawcy: Wszystkie dostawy dzieją się w ramach grupy
PGZ, poszczególni dostawcy są niedostępni do wglądu, z
powodu bezpieczeństwa państwowego.
Download