Zadanie nr 1 materiały informacyjne dzienna opieka lekarska i

advertisement
„CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów tel. 46 855-20-11; tel./fax. 46 855-35-27
www.czmz.szpitalzyrardow.pl; e-mail: [email protected]
MATERIAŁY INFORMACYJNE W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW
ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
I.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w celu
zachowania ciągłości leczenia i uzyskania efektu w postaci poprawy stanu zdrowia pacjentów:
1.1. w podstawowych godzinach ordynacji w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.35
1) Oddział ginekologiczno-położniczy,
2) Oddział chorób wewnętrznych,
3) Pododdział otolaryngologiczny,
4) Izba Przyjęć.
1.2. w czasie dyżuru medycznego w dni robocze w godzinach od 15.35 do 8.00 dnia następnego,
w soboty, niedziele i święta od 8.00 do 8.00 dnia następnego:
1) Oddział chorób wewnętrznych,
2) Oddział ginekologiczno-położniczy,
3) Izba Przyjęć.
2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane w szczególności poprzez:
1) Nadzorowanie leczenia przebywających w oddziale/komórce organizacyjnej pacjentów w
tym modyfikację leczenia w uzasadnionych przypadkach
2) Badanie, diagnostykę, kwalifikację i przyjęcie do oddziału/komórki organizacyjnej nowych
pacjentów wymagających leczenia szpitalnego
3) Wykonywanie czynności diagnostyczno-leczniczych przewidzianych dla specyfiki danego
oddziału/komórki organizacyjnej
4) Pilne i uzasadnione konsultacje w innych oddziałach szpitalnych i komórkach
organizacyjnych CZMZ Sp. z o.o.
5) Wykonywania innych procedur medycznych zgodnych z prawem wykonywania zawodu
lekarza, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów i kodeksu etyki lekarskiej.
6) Prawidłowe gospodarowanie lekami ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad
stosowaniem i właściwym zabezpieczeniem środków narkotycznych.
CZMZ Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów; Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000390318; NIP 838-18-43-603; REGON 143149671;
Prezes Zarządu – Danuta Ciecierska; Kapitał Zakładowy – 33.778.000,00 PLN
7) Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej
prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (j.t. Dz. U. 2014 poz. 177)
oraz sprawozdawczości statystycznej zgodnie z przepisami prawa.
II.
Ogólne warunki realizacji umów
1. Oferent będzie realizować przedmiot zamówienia w oddziałach i komórkach organizacyjnych
„Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o.o. w Żyrardowie, korzystając z jego
pomieszczeń oraz jego urządzeń, aparatury medycznej, diagnostycznej i sprzętu przy współpracy
z personelem udzielającym świadczeń zdrowotnych w CZMZ Sp. z o.o., zgodnie z załączonym
harmonogramem świadczenia usług uzgodnionym z Ordynatorem/Kierownikiem komórki
organizacyjnej Spółki.
2. Oferent będzie obowiązany:
1) Udzielać świadczeń zdrowotnych osobiście, w sposób fachowy i odpowiedzialny z zachowaniem
należytej staranności, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi i w dobrej wierze w
stosunku do Udzielającego zamówienia, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz zgodnie z
zasadami etyki zawodowej
2) Respektować przyjęte u Udzielającego zamówienia zasady organizacji pracy i funkcjonowania
komórek organizacyjnych oraz ogólnie przyjęte zasady dotyczące realizacji świadczeń
zdrowotnych
3) Respektować prawa pacjenta przy realizacji zadań wynikających z przedmiotu umowy
4) Wykazać się znajomością warunków i zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych
określonych w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń
gwarantowanych – Leczenie szpitalne i aktualnym Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia.
III.
Wymagania kwalifikacyjne wobec lekarzy
1. Pododdział otolaryngologii – lekarz specjalista,
2. Oddział chorób wewnętrznych – lekarz specjalista, lub lekarz ze specjalizacją I° lub lekarz w
trakcie specjalizacji,
3. Oddział ginekologiczno-położniczy - lekarz specjalista, lub lekarz ze specjalizacją I°
4. Izba Przyjęć - lekarz specjalista, lub lekarz ze specjalizacją I° lub lekarz w trakcie specjalizacji,
IV.
Zasady finansowania zamówienia
1. Finansowanie świadczeń lekarskich oparte jest o cenę jednostkową za godzinę
CZMZ Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów; Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000390318; NIP 838-18-43-603; REGON 143149671;
Prezes Zarządu – Danuta Ciecierska; Kapitał Zakładowy – 33.778.000,00 PLN
Download