porozumienie o wykonaniu świadczeń

advertisement
Umowa
w sprawie odbycia przeszkolenia w trybie art. 21 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.)
w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
Zawarta w dniu .................................. w Poznaniu pomiędzy :
Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E. i J. Zeylandów
Samodzielnym Publicznym ZOZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 62,
NIP:
781-16-18-973,
REGON:
631250369
zarejestrowanym
w
KRS
pod
nr 0000001844,
reprezentowanym przez: Dyrektora – dr hab. prof. nadzw. Aleksandra Barinow Wojewódzkiego
zwanym dalej Centrum,
a
………………………………………..
legitymującą się dowodem osobistym nr ..........................................
zamieszkałą w ......................., ul. .....................
zwaną dalej Lekarzem.
Centrum
oświadcza,
że
jest
podmiotem,
na
rzecz
którego
zgodnie
art. 21 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112
poz. 654 z późn. zm.) w zw. z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.) mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.
Lekarz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania niezbędne do
wykonywania powierzonych niżej czynności.
Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne
wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i
uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń Strony
uzgadniają, co następuje:
§1
1. Przedmiotem umowy jest odbycie przez Lekarza szkolenia z zakresu
……………………………..
2. W ramach szkolenia Lekarzowi powierza się wykonywanie następujących
czynności ......................
§2
Szkolenie
będzie
prowadzone
w
Oddziale
Torakochirurgii
w
okresie
od ………………………………..do……………………………………………
§3
Centrum zobowiązuje się do:
1) zapewnienia Lekarzowi możliwości odbycia szkolenia,
2) zagwarantowania
odpowiednich
kwalifikacji
opiekuna
oraz
personelu
kształcącego,
3) zapewnienia Lekarzowi w miarę możliwości Centrum, dostępu do wszelkich
materiałów, szkoleń, sympozjów, konferencji itp., które mogą pomóc mu w
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, a które odbywają się na terenie Centrum,
4) zapewnienia Lekarzowi bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji
szkolenia oraz poinformowania o ryzyku dla zdrowia związanym z wykonywaniem
czynności podczas jego odbywania.
§4
Lekarz odbywający szkolenie zobowiązuje się do:
1. rzetelnego
wykonywania
powierzonych
przez
opiekuna
szkolenia
obowiązków,
2. dbania o powierzony przez Centrum sprzęt, materiały i inne wyposażenia
Centrum pod rygorem natychmiastowego rozwiązania przez Centrum
niniejszej umowy,
3. przestrzegania obowiązujących przepisów prawa wynikających z ustawy
o zawodzie lekarza, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz innych
przepisów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych, przepisów bhp
2
i ppoż oraz wewnętrznych zarządzeń i regulaminów obowiązujących
w Centrum.
§5
Lekarz zobowiązuje się ponadto do:
1) zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw
nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia, która stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej umowy,
2) posiadania aktualnego badania lekarskiego,
3) przeszkolenia w zakresie bhp i ppoż i uzyskania zaświadczenia o jego odbyciu,
które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§6
Lekarz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w
związku z odbywaniem szkolenia w Centrum, a które stanowią jego tajemnicę.
Dotyczy to w szczególności informacji związanych z:
 kontraktowaniem usług medycznych w Centrum,
 ochroną danych osobowych pacjentów Centrum.
§7
Lekarz ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie Centrum, także
wobec osób trzecich, chyba że powstały one z winy opiekuna.
§8
1. Powierzone podczas odbywania szkolenia czynności Lekarz jest zobowiązany
wykonywać osobiście.
2. Za czynności wykonywane w ramach odbywanego w Centrum szkolenia Lekarz
nie otrzymuje od Centrum wynagrodzenia.
3. Centrum nie pobiera od Lekarza opłat za umożliwienie odbywania szkolenia.
3
§9
Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od .......................... r. do
................................ r. Umowa może zostać przedłużona jedynie za zgodą
Dyrektora Centrum.
§ 10
1. W razie niestosowania się przez Strony do ustalonych w niniejszej umowie
zapisów, Stronie, która nie dopuszcza się naruszeń przysługuje prawo
rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację umowy z przyczyn
niezależnych od Stron, umowa wygasa.
3. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę przed upływem okresu, na jaki
została zawarta, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 11
Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12
W zakresie nieuregulowanym w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy z
dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2008
r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.).
§ 13
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądów powszechnych właściwych dla siedziby Centrum.
§ 14
4
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Centrum
Lekarz
5
Download