Za**cznik do Zarz*dzenia Rektora Nr 121/2013

advertisement
Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 121/2013
z dnia 23 października 2013 roku
UMOWA nr ...........................
o warunkach dofinansowania kosztów przewodu doktorskiego / postępowania
habilitacyjnego / postępowania o nadanie tytułu naukowego*
zawarta w dniu ................... w Siedlcach
pomiędzy:
Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach (08-110)
przy ul. Konarskiego 2, NIP 821 001 44 90, REGON 000001471, zwanym dalej
„pracodawcą”, reprezentowanym przez:
1) prof. dr hab. Kazimierza Jankowskiego – Prorektora ds. Nauki;
2) mgr Andrzeja Krasuskiego – Kwestora
a
Panią/Panem ........................................................., zam. .................................................,
PESEL ..........................., zwanym/ą dalej „pracownikiem”, zatrudnionym/ą w Uniwersytecie
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
§1
1. Pracodawca zobowiązuje się do pokrycia ………………..% kosztów przewodu
doktorskiego / postępowania habilitacyjnego / postępowania o nadanie tytułu naukowego*
pracownika, realizowanego w ..............................................................................................,
zwanym/ą dalej „jednostką przeprowadzającą”.
2. Koszty, o których mowa w ust.1 zostaną sfinansowane z następujących źródeł:
- ze środków będących w dyspozycji prorektora ds. nauki – w ………… %
- ze środków na działalność na utrzymanie potencjału badawczego – w …………. %
- ze środków na zadania służące rozwojowi młodych naukowców – w …………. %
- ze środków własnych pracownika - w …………. %
3. Koszty, o których mowa w ust. 1, zostały określone na podstawie kalkulacji, stanowiącej
załącznik do niniejszej umowy.
4. Faktyczne rozliczenie kosztów, o których mowa w ust. 1 nastąpi w oparciu o zestawienie
rzeczywistych kosztów po zakończeniu przewodu lub postępowania.
§2
W związku z pokryciem przez pracodawcę kosztów, o których mowa w § 1 ust. 1, pracownik
zobowiązuje się do:
1) nie rozwiązania z pracodawcą stosunku pracy przez okres co najmniej 5 lat, począwszy od
roku akademickiego następującego po roku, w którym pracownik uzyskał stopień/tytuł
naukowy*, będący wynikiem przewodu / postępowania*, o którym mowa w § 1 ust. 1;
2) złożenia, w miarę potrzeb pracodawcy, pisemnego oświadczenia o przynależności do
minimum kadrowego kierunku studiów prowadzonego w UPH.
§3
W przypadku nie zachowania przez pracownika postanowień niniejszej umowy określonych
w § 2, tj.:
1) rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika lub z jego
inicjatywy za porozumieniem stron, przed upływem okresu, o którym mowa w § 2 pkt 1;
lub
2) rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
przed upływem okresu na jaki została ona zawarta;
lub
3) odmowy złożenia przez pracownika oświadczenia, o którym mowa w § 2 pkt 2, pracownik
zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów, o których mowa
w § 1, w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę lub odmowy złożenia
oświadczenia.
§4
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności zgody obu stron,
wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikające z umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie,
a w przypadku braku takiego porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby pracodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz kodeksu cywilnego oraz kodeksu
cywilnego.
§5
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
............................................
Pracownik
............................................
Pracodawca
* niepotrzebne skreślić
Download