Załącznik Nr 6 - Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie SA

advertisement
Załącznik nr 25 do
Uchwały nr 68 /2017 Zarządu
PZOZ w Ostródzie SA
z dnia 2.06.2017 r.
Załącznik nr 25 do
Regulaminu Organizacyjnego
PZOZ w Ostródzie SA
z dnia 31.12.2012 r.
WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
§1
1.Pracownia RTG, Pracownia USG i Pracownia tomografii komputerowej są medycznymi
komórkami organizacyjnymi Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie SA
funkcjonującymi w ramach Zakładu Leczniczego Przychodnia – Centrum Zdrowia Medica.
2.Pracownie diagnostyki obrazowej (Pracownia RTG, Pracownia USG i Pracownia tomografii
komputerowej) wykonują badania komercyjne indywidualnym pacjentom, hospitalizowanym
oraz pacjentów posiadającym skierowania na badania od lekarzy POZ, z którymi przychodnia
posiada zawarte umowy.
3.Do zadań pracowni diagnostyki obrazowej (Pracowni RTG, Pracowni USG i Pracowni
tomografii komputerowej) należy, wykonywanie badań diagnostycznych z zakresu
diagnostyki obrazowej przez:
a) pracownię radiologiczną:
1.rentgenodiagnostyka:
-zdjęcia przeglądowe klatki piersiowej,
-zdjęcia przeglądowe jamy brzusznej,
-zdjęcia kostne ( w pełnym zakresie),
2.badania z zastosowaniem środków kontrastowych:
-zdjęcie klatki piersiowej z oceną sylwetki serca,
-badanie przełyku, żołądka, dwunastnicy,
-pasaż jelit.
1
b) pracownię ultrasonografii
1.ultrasonografia:
-usg jamy brzusznej,
-usg urologiczne,
-usg tarczycy,
-usg ślinianek,
-usg szyi ( ocena węzłów chłonnych i narządów powierzchownie leżących),
-usg ginekologiczne,
-usg DOPPLERA.
c) pracownię TK
1.tomografia:
-schorzenia ośrodkowego układu nerwowego i dolegliwości z tym związane,
-schorzenia naczyń głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej: podejrzenia tętniaków,
zwężeń i niedrożności tętnic,
-schorzenia kręgosłupa,
-procesy patologiczne toczące się w obrębie kończyn górnych i dolnych,
-diagnostyka ginekologiczna schorzeń narządów rodnych.
§2
1. W strukturze organizacyjnej pracowni diagnostyki obrazowej występują następujące
stanowiska pracy:
a)kierownik(lekarz radiolog),
b)lekarz specjalista,
c)inspektor ochrony radiologicznej,
d)technicy elektroradiologii,
e)sekretarka medyczna,
f)pielęgniarka,
g)rejestratorka.
2
§3
1. Pracą pracowni diagnostyki obrazowej kieruje kierownik, któremu organizacyjnie
podlegają wszyscy pracownicy.
2. W razie nieobecności kierownika pracą kieruje wyznaczony przez niego lekarz specjalista.
3. Kierownik pracowni jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich warunków
organizacyjnych
i
technicznych
dla
funkcjonowania
komórki,
pełni
nadzór
nad
przestrzeganiem zasad, przyjętych standardów i procedur przy wykonywaniu diagnostyki
obrazowej, czuwa nad prawidłowym prowadzeniem obowiązującej dokumentacji w formie
elektronicznej i papierowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz
zasadami obowiązującymi w spółce.
4. Do zadań kierownika pracowni należy ponadto:
a) kierowanie procesem diagnostyki obrazowej,
b) nadzorowanie nad funkcjonowaniem komórki w tym pełni nadzór nad racjonalną gospodarką
materiałami i sprzętem,
c) przedkładanie kierownikowi podmiotu leczniczego potrzeb komórki,
d)monitorowanie wskaźników ekonomiczno-finansowych podległej komórki,
e)rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów,
f)ustalanie obsady niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania pracowni,
g)szczegółowe zadania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność kierownika określa jego
indywidualny zakres czynności wynikający z zawartej umowy o świadczenie usług
diagnostycznych..
§4
Kierownik
pracowni
diagnostyki
obrazowej
podlega
bezpośrednio
Dyrektorowi
ds. medycznych i przed nim odpowiada za właściwe funkcjonowanie komórki.
§5
1. Do zadań lekarza specjalisty w pracowni należy:
a)zapewnienie odpowiedniej jakości badań wykonywanych w pracowni,
b)nadzór nad wykonywanymi badaniami,
3
c)nadzór nad dostępnością do poszczególnych badań,
d)konsultowanie zleconych badań,
e)weryfikacja i autoryzacja wyników,
f)dokumentowanie badań,
g)nadzór merytoryczny nad pracą techników,
h)nadzór nad prowadzoną dokumentacją medyczną w formie elektronicznej i papierowej,
i)wykonywanie zabiegów diagnostycznych,
j)przestrzeganie praw pacjenta i etyki zawodowej,
k)podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
l)szczegółowe zadania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność lekarza specjalisty określa
jego indywidualny zakres czynności wynikający z zawartej umowy o świadczenie usług
diagnostycznych..
§6
1. Do zadań inspektora ochrony radiologicznej należy:
a) nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy oraz nad
prowadzeniem dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
w tym dotyczącej pracowników i innych osób, przebywających w jednostce w warunkach
narażenia, z wyjątkiem ochrony radiologicznej pacjentów poddanych terapii i diagnostyce z
wykorzystaniem promieniowania jonizującego;
b) nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na
danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w
zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
c) opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów oraz
ewidencji dawek indywidualnych i przedstawienie ich do zatwierdzenia kierownikowi
jednostki organizacyjnej;
d)dokonywanie wstępnej oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów
dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i przedstawianie
jej kierownikowi jednostki organizacyjnej;
e) ustalanie wyposażenia jednostki organizacyjnej w środki ochrony indywidualnej, aparaturę
dozymetryczną i pomiarową oraz inne wyposażenie służące do ochrony pracowników przed
promieniowaniem jonizującym, a także nadzór nad działaniem aparatury dozymetrycznej,
sygnalizacji ostrzegawczej i prawidłowym oznakowaniem miejsc pracy ze źródłami
4
promieniowania jonizującego;
f) współpraca z zakładowymi służbami bezpieczeństwa i higieny pracy,
g) wydawanie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w zakresie ochrony przed
promieniowaniem jonizującym, stosownie do charakteru działalności i typu posiadanych
uprawnień;
h) występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z wnioskiem o wstrzymywanie prac
w warunkach narażenia.
§7
1. Do zadań technika elektroradiologii należy:
a)przygotowanie pacjenta do zabiegów,
b)przygotowywanie sprzętu, instrumentów, materiałów fotograficznych itp.
c) prowadzeniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej i papierowej w sposób
określony przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Spółce,
d)obsługa urządzeń diagnostycznych,
e)prowadzenie systematycznej kontroli dawek indywidualnych i innych pomiarów dozymetrycznych,
f) podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
§8
1. Do zadań sekretarki medycznej i rejestratorki należy:
a) rejestracja pacjentów na badania,
b)uzupełnianie
dokumentacji
medycznej
w
formie
elektronicznej
i
papierowej
w wyznaczonym zakresie,
c) przygotowanie pracowni do prawidłowego funkcjonowania, poprzez uzupełnienie
obowiązujących druków, pieczątek, datowników, itp.
d) prowadzenie wszelkiej korespondencji medycznej pracowni w wyznaczonym zakresie,
e) ścisła współpraca z personelem medycznym i innymi komórkami organizacyjnymi spółki,
f) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o pacjencie,
5
§9
1. Do zadań pielęgniarki TK należy:
a)sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem zgodnie z jego dobrem i poszanowaniem
godności,
b)udział i pomoc w badaniach diagnostycznych,
c)przygotowanie zestawów do badań, środków kontrastowych,
d)wykonywanie zleceń lekarskich: podawanie leków i środków kontrastowych,
e)dbanie o wyposażenie pracowni i sprawność sprzętu np. automatyczną strzykawkę.
§10
1. Pracownia diagnostyki obrazowej dysponuje pomieszczeniami:
a)pokojem techników,
b)ciemnią jasną,
c)archiwum,
d)rejestracją,
e)gabinetami do badań,
f)poczekalnią dla pacjentów,
g)sanitariatami dla pacjentów i personelu.
§11
1.Ramowy rozkład dnia pracowni jest zgodny z harmonogramem pracy ustalonym w wyniku
zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia umów na świadczenie usług ambulatoryjnych
i zatwierdzonym przez dyrektora ds. medycznych.
2.Organizacja pracy:
a)pacjenci do pracowni przyjmowani są ze skierowaniem i bez skierowania,
b)pacjenci bez skierowania uiszczają opłaty za badania zgodnie z obowiązującym w pracowni
taryfikatorem,
c) wyniki badań są wydawane pacjentom w formie papierowej i elektronicznej,
6
Download