Lista pytań audytowych pracowni rtg

advertisement
Lista pytań audytowych pracowni rtg
Ocena: 1-spełnia wymagania , 2- niezgodność
Ocena pracowni
Wymaganie
Projekt osłon stałych wraz z częścią rysunkową pracowni oraz opisem
wentylacji zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego
Zgodność stanu faktycznego z projektem
Ocena
Zgodność/niezgodność
Notatki audytowe
Nadzór na aparatami rtg sprawuje Inspektor Ochrony Radiologicznej
Oznakowanie ostrzegawcze na drzwiach do pracowni (informacja dla
kobiet w ciąży)
Wentylacja zgodna z wymogami (krotność wymiany 1,5)
Wentylacja mechaniczna
Łączność głosowa
Łączność wizualna
Akustyczna lub optyczna sygnalizacja ekspozycji
Sygnalizacja jest słyszalna lub widzialna z miejsca uruchamiania
wyzwalacza
Data opracowania
Podpis audytora:
strona/stron
W pracowni umieszczono sprzęt nie związany z działaniem aparatu rtg
lub wykonywanymi procedurami radiologicznymi
Ocena i opis odbywa się zgodnie z założeniami rozporządzenia Ministra
Zdrowia ( zdjęcia analogowe/cyfrowe)
Stosowane błony (E lub F)
Układ błona –folia o czułości 400
Sprzęt ochronny przed promieniowaniem dobrany odpowiednio do
stosowanej aparatury i wykonywanych badań
Stan sanitarny pomieszczeń (np. ubytki w tynku, uszkodzone drzwi,
podłoga, brudne lub zagrzybione ściany)
Zezwolenie na stosowanie aparatów znajdujących się w pracowni
Zbór przepisów prawnych dotyczących zasad stosowania źródeł
promieniowania jonizującego dostępny w pracowni
Protokoły pomiarów dozymetrycznych dostępne w pracowni
Protokoły pokontrolne PIS dostępne w pracowni
Ewidencja osób zatrudnionych w pracowni wraz z zaliczeniem ich do
odpowiedniej kategorii narażenia
Ilość pracowników zaliczonych do kategorii A/B
Ilość pracowników objętych dozymetria indywidualną
Ewidencja dawek otrzymywanych przez pracowników
Data opracowania
Podpis audytora:
strona/stron
Ewidencja orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy w
narażeniu na promieniowanie jonizujące
Certyfikaty ze szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta
Instrukcja ochrony radiologicznej z pisemnym potwierdzeniem
zapoznania się z jej treścią/ umieszczona w widocznym miejscu/
Plan postępowania awaryjnego
Program szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej oraz jego realizacja
Program zapewnienia jakości
System zarządzania jakością
Wykonywane procedury radiologiczne/ chirurgia twarzowo- szczękowa/
Zgodność procedur roboczych z wzorcowymi
Testy odbiorcze
- wielkość filtracji
Testy podstawowe
- analiza zdjęć odrzuconych ( za ciemne/jasne; poruszone)
Testy specjalistyczne- postępowanie w przypadku niezgodności
Sposób postępowania z dokumentacja medyczna
Wielkość dawek otrzymywanych przez pacjenta
Dodatkowe informacje:
Data opracowania
Podpis audytora:
strona/stron
RAPORT Z AUDYTU
AUDYT WEWNĘTRZNY
RAPORT nr ……………../…………………….
1. Podstawa audytu: - plan audytów wewnętrznych
- audyt pozaplanowy
2. Miejsce audytu
3. Data przeprowadzenia audytu:
4. Skład / imię i nazwisko/zespołu audytorów:
Audytor wiodący:
Audytor:
5. Osoby reprezentujące audytowana komórkę:
6. Dokumenty stosowane przez zespół audytorów, stanowiące kryterium przeprowadzenia auditu:
7. Spostrzeżenia poczynione w czasie auditu, ocena elementu/elementów Systemu Zarządzania Jakością
8. Niezgodnosci
Strona /stron:
Download