Scenariusz lekcji geografii z wykorzystaniem multimedi.w

advertisement
Iwona Kotusińska- [email protected]
Geografia, informatyka, wychowanie fizyczne
Gimnazjum nr 1 im Polskich Noblistów
w Rawie Mazowieckiej
[email protected]
Komputer wdziera się szturmem w naszą rzeczywistość. To nowoczesne medium,
które niektórych jeszcze przeraża, stwarza ogromne możliwości w zakresie edukacji dzieci
i młodzieży. Wykorzystanie w tym celu Internetu oraz programów multimedialnych na lekcji
geografii stanowi możliwość urozmaicenia i uatrakcyjnienia procesu kształcenia. Edukacja
tzw. medialna nie tylko aktywizuje ucznia, ale ma pomóc wykształcić go tak, by był
konkurencyjny na rynku pracy w Polsce i innych krajach. Oto propozycja lekcji geografii
przeprowadzonej w pracowni internetowej.
Scenariusz lekcji geografii
z wykorzystaniem multimediów.
(lekcja w klasie I gimnazjum przeprowadzona w internetowej pracowni komputerowej)
Dział: LITOSFERA
Temat: Budowa wnętrza Ziemi. Skały i minerały.
I. Cele zajęć:
1. Zainteresowanie budową geologiczną naszej planety, zwrócenie uwagi na wpływ
wydarzeń i procesów jakim podlegała na rodzaje skał.
- uczeń zna: róznicę między skałą a minerałem.
- uczeń rozumie w jaki sposób zmieniało się oblicze Ziemi, w jaki sposób zachodziły
ruchy lądotwórcze, wybuchy wulkanów, procesy powstawania skał.
- uczeń potrafi rozpoznać podstawowe rodzaje skał i wyjaśnić ich genezę.
2. Kształtowanie umiejętności:
* korzystania z multimedialnych źródeł informacji w zdobywaniu i sprawdzaniu wiedzy;
* wyszukiwania i prezentacji wiedzy geograficznej w dwuosobowych zespołach
* wykorzystania zdobytej wiedzy w ćwiczeniu sprawdzającym.
3. Wyrabianie nawyku poszanowania sprzętu w pracowni komputerowej.
II. Metody i formy pracy:
Pokaz multimedialny, pogadanka, praca z komputerem, wyszukiwanie informacji w
Internecie. Uczniowie siedzą w 2-osobowych grupach na jeden komputer.
III. Środki dydaktyczne:
komputery PC (WINDOWS 98) w pracowni sieciowej (WINDOWS NT); plansza „Budowa
wnętrza Ziemi”, CD-ROM „Odkrywamy Świat” zawierający animacje i interakcje – dodatek
do podręcznika geografii WSiP cz.1 /2002 ; Zasoby Internetu- Wielka Encyklopedia
Multimedialna; obudowa internetowa pakietu „Geografia świata”.
IV. Przebieg zajęć:
1. Uczniowie poznają budowę wnętrza Ziemi.
Pojęcia: jądro Ziemi, płaszcz, skorupa ziemska, stopień geotermiczny- interpretacja
planszy.
2. Uczniowie poznają procesy zmieniające oblicze Ziemi- ruchy lądotwórcze i
górotwórcze, góry fałdowe, góry zrębowe, wybuchy wulkanów, trzęsienia Ziemi.
Pojęcia: ryfty, strefa subdukcji, magma, teoria Wegenera, krater, komin wulkanu,
epicentrum, sejsmograf- Prezentacja multimedialna z płyty CD ROM- DYNAMICZNA
PLANETA- ODKRYWAMY LITOSFERĘ- DZIEJE LITOSFERY- WULKANY.
3. Podział skał i ich geneza. - Prezentacja multimedialna przygotowana przez
nauczyciela w PawerPoint.
4. Poznanie głównych rodzajów skał oraz różnicy między skałą a minerałem. Omówienie
ich cech i zastosowaniaWyszukiwanie informacji przez uczniów w Internecie- zalecane strony www:
http://republika.pl/mineraly_i_skaly
http://strony.wp.pl/wp/micozi
http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/geografia/
• Niespokojna planeta
• Budowa Ziemi
• Tektonika płyt litosfery
UKŁADANKA
każda 2-osobowa grupa ma zaprezentować przydzieloną przez nauczyciela skałę, minerał
Znalezione informacje mogą zostać zapisane w folderze „skały” na dysku C:,
Prezentacja zdobytej wiedzy- każda grupa omawia wybraną skałę.
5. Utrwalenie i sprawdzenie wiedzy- uczniowie wykonują ćwiczenie sprawdzające –
„Układanka” w programie Microsoft Word, rozpoznają typy skał. Drukują pracę.
Kontynuacją przedstawionych powyżej zajęć (o ile dysponujemy czasem) może być
internetowe zwiedzanie Muzeum Geologicznego PIG (http: www.pgi.waw.pl/muzeum),
Muzeum Ziemi PAN w Warszawie (http://venus.ci.uw.edu.pl/alf/mz) lub Muzeum Geologiczne
ING PAN w Krakowie (http://www.krakow.pl/kultura/muzea/geolog.php).
Dane o autorze opracowania:
Mgr Iwona Kotusińskanauczyciel geografii i informatyki, opiekun pracowni internetowej w Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej.
e-mail: [email protected]
ANKIETA EWALUACYJNA
DLA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W LEKCJI GEOGRAFII
Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK KOMPUTTEROWYCH I
MULTIMEDIÓW.
Przeczytaj uważnie pytania i zaznacz X w polu wybranej odpowiedzi.
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pytanie
TAK NIE
Czy zrozumiałeś realizowany na lekcji temat?
Czy nauczyciel zainteresował uczniów tematem?
Czy wystarczyło Ci czasu na zadane ćwiczenia?
Czy ćwiczenia sprawdzające sprawiły Ci trudność?
Czy taka forma lekcji umożliwiła Ci lepsze zrozumienie
tematu?
Czy stosowanie technik komputerowych i metod
multimedialnych aktywizuje Cię do pracy na lekcji?
Czy podobała Ci się lekcja geografii w pracowni
komputerowej?
Podkreśl, który z podanych niżej znaczków wybierzesz, by ocenić dzisiejszą
lekcję?
Dziękuję za wypełnienie ankiety.
Download