scenariusz lekcji

advertisement
SCENARIUSZ LEKCJI
GEOGRAFIA III ETAP EDUKACYJNY
Temat: Rodzaje skał.
Wymagania szczegółowe Podstawy programowej (numer):
4.3.
Wymagania szczegółowe Podstawy programowej (treść):
4.3. Uczeń rozpoznaje główne rodzaje skał występujących we własnym regionie i w Polsce; wskazuje na mapie najważniejsze obszary ich występowania; podaje
przykłady wykorzystania skał w różnych dziedzinach życia człowieka;
Uczeń:
CELE ZOPERACJONALIZOWANE:
Uczeń:
 wie, czym jest geologia,
 wie, czym różnią się od siebie główne rodzaje skał występujących we własnym regionie i w Polsce,
 wie, jakie są najważniejsze obszary występowania skał w Polsce,
1
 wie, w jaki sposób powstają skały,
 wie, w jaki sposób można wykorzystać skały w różnych dziedzinach życia człowieka.
NABYWANE UMIEJĘTNOŚCI:
Uczeń:




Etapy lekcji
Faza
przygotowa
wcza
potrafi rozpoznać główne rodzaje skał występujących we własnym regionie i w Polsce,
potrafi wymienić i wskazać na mapie najważniejsze obszary występowania skał w Polsce,
potrafi wymienić zastosowania skał w różnych dziedzinach życia człowieka,
potrafi samodzielnie zdobywać informacje z różnych źródeł (materiały przygotowane przez nauczyciela),
Nauczane
przedmiot
y
geografia
Kompetencje
kluczowe
Przebieg zajęć
Środki
dydaktyczne
porozumiewanie się
w języku ojczystym,
kompetencje
matematyczne i
podstawowe
kompetencje
naukowo-
Nauczyciel pyta uczniów, jakie znają rodzaje skał.
Wysłuchuje odpowiedzi i je komentuje. Następnie
zadaje pytanie, w jaki sposób można wykorzystywać
skały w różnych dziedzinach życia człowieka. Gdy
uczniowie podają przykłady prosi o wymienienie cech
skały, która jest szczególnie istotna przy danym
zastosowaniu.
2
Metody
nauczania
Pogadanka
Praca w
grupach
ćwiczenia
Formy pracy
Indywidualna i
zbiorowa,
praca w grupach
techniczne
kompetencje
informatyczne,
umiejętność
uczenia się,
geografia
Faza
realizacyjna
porozumiewanie się
w języku ojczystym,
kompetencje
matematyczne i
podstawowe
kompetencje
naukowotechniczne
kompetencje
informatyczne,
umiejętność
uczenia się,
Nauczyciel przypomina jakie procesy geologiczne
prowadzą do kształtowania powierzchi skorupy
ziemskiej i powstawania skał.
Nauczyciel prezentuje galerię zdjęć (zasób nr 1),
przedstawiającą zestaw skał. Omawia występowanie i
zastosowanie każdej z nich. W przypadku, gdy dana
skała występuje w Polsce, pokazuje obszary jej
najczęstszego występowania.
Nauczyciel pokazuje uczniom okazy skał
występujących w Polsce. Skały te powinny wcześniej
zostać omówione podczas prezentacji. Nauczyciel prosi
po kolei uczniów, by zidentyfikowali rodzaj skały,
określili jej zastosowanie oraz wskazali na mapie
obszar jej najczęstszego występowania. W razie
potrzeby nauczyciel pomaga i uzupełnia odpowiedzi
uczniów.
3
Praca z różnymi
środkami
informacji,
galeria zdjęć
(zasób nr 1),
okazy minerałów
i skał
występujących w
Polsce
Pogadanka
Praca w
grupach
ćwiczenia
Praca w grupach
Indywidualna i
zbiorowa,
Praca w grupach
metodą
aktywizującą
uczniów,
Uczenie przez
działanie,
Uczenie metodą
badawczą przez
eksperyment (
uczeń
samodzielnie
wyciąga
końcowe
wnioski).
Faza
podsumow
ująca
geografia
porozumiewanie się
w języku ojczystym,
kompetencje
matematyczne i
podstawowe
kompetencje
naukowotechniczne
kompetencje
informatyczne,
umiejętność
uczenia się,
W ramach podsumowania nauczyciel uruchamia
ćwiczenie interaktywne (zasób nr 2) i wspólnie z
uczniami odpowiada na pytania.
4
ćwiczenie
interaktywne
(zasób nr 2)
Pogadanka
Praca w
grupach
ćwiczenia
Praca w grupach
Indywidualna i
zbiorowa,
Download