Nazwa przedmiotu:

advertisement
KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA
Nazwa modułu/przedmiotu
Kod
GEOLOGIA I FIZJOGRAFIA
AU_U_1.1_008
Kierunek studiów
Profil Kształcenia
(ogólnoakademicki, praktyczny)
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
ogólnoakademicki
Specjalność
Przedmiot oferowany w języku:
polskim
I/1
Kurs(obligatoryjny/o
bieralny)
obligatoryjny
Liczba punktów
Godziny
Wykłady: 15
Rok / Semestr
Ćwiczenia: 15
Stopień studiów
I
Laboratoria: -
Projekty / seminaria: -
Forma studiów
(stacjonarne/niestacjonarne)
Obszar(y) kształcenia
STACJONARNE
NIESTACJONARNE
NAUKI O ZIEMI
Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny)
Podział ECTS
(liczba i %)
2
(ogólnouczelniany, z innego kierunku)
-
PODSTAWOWY
Odpowiedzialny za przedmiot / wykładowca
Wykładowca
Dr inż. Andrzej Pawuła
e-mail: [email protected]
tel. +48 530 018 936
Dr inż. Andrzej Pawuła
e-mail: [email protected]
tel. +48 530 018 936
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych
1
Wiedza
Ogólna wiedza o środowisku człowieka i formach aktywności
geologicznej
2
Umiejętności
Umiejętność przestrzennej charakterystyki obiektu; stosowanie w
obliczeniach logarytmów i całek określonych
3
Kompetencje
Zdolność do samodzielnego formułowania wniosków
Cel przedmiotu:
Przygotowanie do projektowania architektonicznego w zakresie oceny przydatności terenu i
wykorzystania materiału skalnego w budownictwie. Zrozumienie podstaw planowania
zagospodarowania przestrzennego regionu
Efekty kształcenia
Wiedza:
1
Zrozumienie ewolucji globu ziemskiego jako planety układu słonecznego.
2
Zrozumienie zależności między aktywnością sejsmiczną, wulkaniczną, geomagnetyzmem i
zjawiskami geotermalnymi.
3
Zrozumienie natury promieniotwórczości naturalnej. Uwrażliwienie na obecność radionuklidów w
materiałach budowlanych. Przyswojenie pojęcia „potencjał radonowy”.
4
Poznanie ogólnej klasyfikacji skał i oceny ich przydatności w budownictwie.
5
Wyróżnienie elementów środowiska jako podstawy planowania przestrzennego.
Umiejętności:
1
Umiejętość rozpoznawania skał i gruntów
2
Umiejętność interpretacji ekspertyz geotechnicznych
3
Umiejętność obliczenia wydajności studni
Kompetencje:
1
Zdolność do krytycznej oceny teorii geotektonicznych.
2
Lepsze zrozumienie środowiska i zdolność do wyjaśniania przyczyn katastrof naturalnych.
Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia
Ocena:
Zaliczenie ćwiczeń: słabe (zal.-), średnie (zal), dobre (zal+). Zaliczenie końcowe – bilans ocen cząstk.
Zaliczenie wykładów: kolokwium – test, skala ocen: 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0
Treści programowe
Wykłady:
1.Budowa i ewolucja globu ziemskiego:
Stan rozpoznania i parametry fizyczne globu. Teorie geotektoniczne. Przyczyny aktywności
geologicznej. Zjawisko geomagnetyzmu. Scenariusz ewolucji Ziemi według teorii ekspansji globu.
2.Formy aktywności geologicznej
Mobilizm płyt litosfery, trzęsienia ziemi, wulkanizm, anomalie geotermalne, źródła hydrotermalne,
gejzery, źródła gazowe: fumarole, solfatary, mofety. Strefowość mineralizacji i okruszcowanie skał.
Procesy geologiczne: powstawanie fałdów i uskoków tektonicznych, wietrzenie, transport materiału i
sedymentacja. Potencjał radonowy a warunki środowiskowe.
3.Ogólna klasyfikacja skał. Skały magmowe
Ogólna klasyfikacja skał i procesy skałotwórcze. Schemat intruzji magmowej i dyferencjacji magmy.
Klasyfikacja skał magmowych, składniki mineralne. Pierwiastki promieniotwórcze w skałach i
materiałach budowlanych. Obrazy makroskopowe skał magmowych.
4.Skały osadowe i metamorficzne
Klasyfikacja skał osadowych. Skład mechaniczny skał okruchowych (granulacja). Skały
organogeniczne i pochodzenie chemicznego. Dyskusjs nad genezą złóż węgla i węglowodorów.
Charakterystyka skał metamorficznych. Obrazy makroskopowe skał osadowych i metamorficznych.
5.Skały jako materiał w budownictwie i architekturze
Przykłady stosowania kamienia budowlanego w różnych okresach historycznych. Surowce skalne
zastosowane w budownictwie sakralnym Gniezna, Giecza i Ostrowa Tumskiego w Poznaniu
(Przewodnik petrograficzny po Katedrze Poznańskiej).
6.Fizjografia urbanistyczna i planowanie przestrzenne
Kryteria geotechniczne i radiologiczne oceny przydatności terenu pod budownictwo. Przykład
opracowania fizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego zespołu przyrodniczokrajobrazowego Poznań-Malta.
7.Elementy fizjografii regionalnej
Forma i treść mapy geologiczno-inżynierskiej. Materiały WBPP do planu zagospodarowania
przestrzennego województwa wielkopolskiego. Zagadnienia gospodarki zasobami wód podziemnych
na przykładzie środkowej Wielkopolski: struktury wodonośne i perspektywiczne rejony ekspoatacji wód
podziemnych, model symulacyjny systemu geohydraulicznego, ocena źródeł zaopatrzenia w wodę
aglomeracji poznańskiej.
Ćwiczenia:
1.Makroskopowe rozpoznawanie gruntów
2.Przekrój geologiczny przez działkę budowlaną
3.Opis warunków gruntowo-wodnych dla przykładowej działki budowlanej
4/5. Rozpoznawania skał magmowych, osadowych i metamorficznych
6.Pierwiastki promieniotwórcze w skałach i materiałach budowlanych
7.Obliczenia dotyczące zaopatrzenie osiedla w wodę z lokalnego ujęcia
Literatura
Publikacje dostępne na stronie www.staff.amu.edu.pl/~pawula
Pawuła A., 2000: Ewolucja Ziemi w świetle pomiarów GPS. Polskie Towarzystwo Geologiczne – UAM,
Referaty, T.IX, 25-38, Poznań
Pawuła A., 2000: Geotektoniczne uwarunkowania anomalii radonu. Materiały Sesji Naukowej "Radon
w środowisku", Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków.
Pawuła A., 2000: Koncentracja radonu w budynkach a graniczna dawka promieniowania
jonizującego. Materiały Sesji Naukowej "Radon w środowisku", Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków.
Pawuła A., 1998: Kryteria radiologiczne w ocenie przydatności terenu pod budownictwo ,
Materiały Konferencji: Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce, Instytut Geologii UAM
Poznań, 83 - 88, Wydawnictwo WIND. Wrocław.
Pawuła A., 1999: Rola procesów jądrowych w kształtowaniu środowiska naturalnego. Seminarium
Instytutu Fizyki Politechniki Warszawskiej (14.01.1999).
literatura dodatkowa:
- dowolny podręcznik geologii i petrografii
- Szponar A., 2003: Fizjografia urbanistyczna. PWN
- Gold Th.,1999:The Deep Hot Biosphere. Springer-Verlag , New York (Gorąca podziemna biosfera.
Wydanie polskie – Wydawnictwo Adamantan, Warszawa, 1999)
Obciążenie pracą studenta
forma aktywności
godzin
ECTS
Łączny nakład pracy
63
2
Zajęcia wymagające indywidualnego kontaktu z
nauczycielem
39
-
Zajęcia o charakterze praktycznym
15
-
Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta
forma aktywności
liczba godzin
udział w wykładach
15 h
udział w ćwiczeniach/ laboratoriach (projektach)
15 h
przygotowanie do ćwiczeń/ laboratoriów
14 x 1 h = 14 h
przygotowanie do kolokwium/przeglądu zaliczeniowego
udział w konsultacjach związanych z realizacją procesu kształcenia
10 h
6 x 1,5 h = 9 h
przygotowanie do egzaminu
0h
obecność na egzaminie
0h
Łączny nakład pracy studenta:
2 punkty ECTS
W ramach tak określonego nakładu pracy studenta:
1. zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
15 h + 15 h + 9 h = 39 h
1 punkt ECTS
63 h
Download