Budowa wnętrza ziemi: skorupa ziemska, płaszcz górny

advertisement
Budowa wnętrza ziemi: skorupa ziemska, płaszcz górny (CROFESIMA), płaszcz dolny
(NIFESIMA), jądro zewnętrzne, jądro wewnętrzne. Stopień geotermiczny-głębokość
powyżej której temperatura wzrasta o 10 C i średnio 33m/10 C. Minerały- podstawowy
składnik skorupy ziemskiej. Skały to zespły wielu minerałów różnych lub tego samego
rodzaju, powstałe w sposób mineralny. Rodzaje skał: magnowe:głębinowe (zastygają wolno
pod powierzchnią ziemi, gdzie jest wysoka temperatura i ciśnienie tworzą się kryształy)
granit. Wylewne (tworzą się na powierzchni Ziemi , stygną szybko) Bazalt. Osadowe
(powstają przez osadzenie się różnych substancji)
a) okruchowe:ił,lina,piasek,żwir.
b) Organiczne: roślinne:węgiel,torf,węgiel brunatny.zwierzęce: ropa naftowa,wapienia,
c) Chemiczne:sole (kamienna.potasowa),siarka:gips
Metamorficzne powstały ze skał magnesowych lub osadowych pod wpływem ogromnego
ciśnienia lub temperatury. Zjawiska wulkaniczne to wydobywające się magmy na
powierzchnie Ziemi. Zjawisko plutoniczne-ruchy magmy wewnątrz skorupy ziemiskiej.
Wulkany dzielimy na (aktywność): wygasłe, drzemiące, czynne. Wulkany dzielimy na
(kształt): szczelinowe,tarczowe,stożkowe. Produkty erupcji wulkanicznej:
stałe:popioły,pyły,bomby; płynne:płynny stop skalny; gazowe:dwutlenek węgla,dwutlenek
siarki. Głębokości hipocentrum: płytkie (do 70km), średnie (70-200km), głębokie (pow.
300km). Obszary sejsmiczne pokrywają się z granicami płyt tektonicznych, a trzęsienia
ziemi są częste. Rodzaje fałdów: prosty, obalony,odwrócony. Rodzaje gór: wulkaniczne,
zrębowe, fałdowe. Wietrzenie to rozkład skał bez jej zmiany składu chemicznego. Rodzaje
wietrzeń: mechaniczne,chemiczne (to rozpuszczanie skał wapiennych przez wode z
dwutlenkiem węgla),organiczne (przy udziale organizmów żywych.Rozsadzanie skał przez
korzenie roślin. Rozpuszczanie skał przez kwasy organiczne.)
Download