AZE-en geotermalna 2009

advertisement
Druk DNiSS nr 11D
SYLABUS
NAZWA
PRZEDMIOTU:
ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII Alternative Energy
Sources (ENERGIA GEOTERMALNA)
Kod przedmiotu:
Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy
Wydział: Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku
Kierunek: Inżynieria środowiska
Specjalność: Inżynieria ochrony środowiska (IOŚ)
Specjalizacja (w przypadku kierunku: filologia):
Poziom studiów: drugiego stopnia
System studiów: niestacjonarne
Rok: I Semestr:. 2
Formy zajęć i liczba godzin: wykłady – 45h, ćwiczenia audytoryjne – 9h, ćwiczenia
laboratoryjne – 9h, ćwiczenia projektowe - 27h
Język/i, w którym/ch realizowane są zajęcia: polski
(czeski )
Liczba punktów ECTS: 8
Osoby prowadzące:
wykład: 9h - Dr.hab.inż. Arnost Grmela, prof. ATH
inne formy zajęć : 9h - ćwiczenia projektowe dr hab. inż. prof. ATH, A.Grmela
* – pozostawić właściwą nazwę
1. Założenia i cele przedmiotu, w tym zakładane efekty kształcenia zdefiniowane w
kategoriach wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:
Energia elektryczna była, jest i będzie potrzebna ludziom w ich życiu. Początkowo tej energii
dostarczało środowisko i w postaci zasobów naturalnych - nieprzetworzonych. Ciągły wzrost
zapotrzebowania energię, kurczenie się zasobów kopalnianych oraz względy ekologiczne i
ekonomiczne stawiają nowe zadania i wyzwania w tej dziedzinie - pozyskiwania energie z
źródeł alternatzwnzch-odnawialnych.
Założenia i cele przedmiotu jest przede wszystkim informacija na temat wykorzystania tych
źródeł energii, informacija o ich korzyści i negatywach
2. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi:
Fizyka, Chemia,
3. Opis form zajęć
a) Wykłady
 Treści programowe (tematyka zajęć):
1
1. Sołneczne promieniowanie jak źródło energii (energia słoneczna, sposoby wykorzystania
energii słonecznej, zalety i wady energii promieniowania słonecznego). Energia
geociśnień
(1 h)
2. Energia geotermalna Zemi (źródła energii geotermalnej, energia magmy /obszary
czynnego lub niedawno wygasłego wulkanizmu/, energia gorących suchych skał (2 h)
3. Ciepełna przewodność skał - gradient geotermiczny (pojemność cieplna skał, ciepełna
przewódność skał, wydobycie energii). (1 h)
4. Sposoby wykorzystania energii (energia geotermiczna o niższym, średnim i wyższym
potencjale temperaturowym). (1 h)
5. Energia wód podziemnych („biały węgiel”, pompy ciepła /obieg termodynamiczny,
współczynnik efektywności, wydajność grzewcza/, zastosowanie pompy ciepła,
ciepłownicze w oparciu o wykorzystanie wód geotermalnych). (2 h)
6. Cechy wykorzystania energii geotermalnej Zemi i wód podziemnych (efekty
ekologiczne, ocena zasobów eksploatacyjnych, zasoby hydrogeotermalne, zasoby
petrogeotermalne), warunki ekonomiczne, bariery w rozwoju wykorzystania geotermii).
(1 h)
7. Zagrożenia ze strony energii geotermalnej (negatywne strony AŹE i oszczędzanie
energii, aspekty prawne). (1 h)
 Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia projektowe, prezentacje indywidualnie
określonych tematów (prezentacje wykonane przez studentów dotyczące
problemowych zagadnień z zakresu AZE).
 Metody ewaluacji wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: ocena referatów i prac
semestralnych (prezentacje), test zaliczeniowy, indywidualna ocena aktywności
studenta
 Forma i warunki zaliczenia:
o
o
o
o
obecność na ćwiczeniach,
oddanie wszystkich elaboratów z ćwiczeń projektowych,
prezentacja pracy semestralnej
wykonanie testu zaliczeniowego
 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (maksymalnie 5 pozycji w każdej grupie):…
o Haczewski G. (2008): Abstrakty - Międzynarodowe targi geologiczne „Geologia
2008” i 1. kongres Polskiego Towarzystwa Geologicznego 26-28.06.2008 r. Kraków.
o Riegel B., Bochentyn A. (2006): Odnawialne źródła energii w świetle ochrony
środowiska.
o E. Klugmann-Radziemska, E. Klugmann (1999), Alternatywne źródła energii.
Energetyka fotowoltaniczna. Wyd. Wydawnictwo Ekonomia i środowisko, Białystok.
o Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów
w dniu 4 stycznia 2005 r.
o Lewandowski W., Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa 2006
b) ćwiczenia projektowe
 Treści programowe (tematyka ćwiczeń projektowych):
Programy komputerowe w PowerPoint i ich prezentacje na poszczególne temata przedmiotu.
Temata:
Cieplna przewodność skał (gradient geotermiczny)
Ciepłownie w oparciu o wykorzystanie wód geotermalnych
Energia geotermalna Ziemi
Energia gorących suchych skał
Energia magmy
2
Energia morska
Energia wód płynących
Energia wód podziemnych
Pompy ciepła
Przenoszenie ciepla wodou
Geotermia niskej entalpii
Wykorzystanie energii pływów -Elektrownie pływowe
Negatywne strony AŹE i oszczędzanie energii
Zagrożenia ze strony energii geotermalnej
3
Download