Pobierz prezentację

advertisement
prof. UG dr hab. Tadeusz Palmowski
prof. UG dr hab. Tomasz Michalski
ELEMENTY PROBLEMATYKI MORSKIEJ
W DYDAKTYCE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM
Badania oraz dydaktyka związana z morzem zajmuje ważne
miejsce na Uniwersytecie Gdańskim, czego najbardziej dobitnym
wyrazem jest uczelniana dewiza „In mari via tua”.
Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Gdańskim
powstała w 2008 roku i przez cały czas jest prowadzona
przez Instytut Geografii.
Początki zajmowania się przez geografów problematyką
gospodarki morskiej sięgają jeszcze czasów sprzed
powołania Uniwersytetu Gdańskiego i są związane z
Katedrą Geografii Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, a
później Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie.
Po powstaniu Uniwersytetu Gdańskiego i
włączeniu do niego zespołu wymienionej
katedry, geograficzne badania nad gospodarka
morską
Geografii
były
kontynuowane
Gospodarki
kierownictwem
prof.
w
Zakładzie
Morskiej
Jerzego
(pod
Zaleskiego),
którego kontynuatorką jest Katedra Geografii
Rozwoju
Regionalnego.
Aczkolwiek
problematyką morską zajmują się także inne
jednostki Instytutu Geografii
W dydaktyce gospodarki przestrzennej problematyka morska jest
realizowana w trzech grupach przedmiotów.
Pierwsza obejmuje trzy przedmioty obligatoryjne, bezpośrednio
związane z morzem:
[1] Zintegrowane zarządzanie strefą nadmorską.
[2] Planowanie i zagospodarowane przestrzenne obszarów morskich.
[3] Gospodarka przestrzenna w strefie nadmorskiej.
Zintegrowane zarządzanie strefą nadmorską:
Jest prowadzone na 3 semestrze studiów I stopnia (30 godzin
wykładu kończącego się egzaminem i 30 godzin ćwiczeń w grupach
audytoryjnych, 5 ECTS).
Zintegrowane zarządzanie strefą nadmorską:
Celami przedmiotu jest znajomość: (1) podstawowych procesów i
czynników wpływających na rozwój brzegu i strefy brzegowej; (2)
typów wybrzeży; (3) wpływ człowieka na rozwój strefy brzegowej;
(4) strategii i mechanizmów Zintegrowanego Zarządzania Strefą
Brzegową, w tym: cele społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.
Planowanie i zagospodarowane przestrzenne obszarów morskich:
Jest prowadzone na 6 semestrze studiów I stopnia (15 godzin
wykładu kończącego się zaliczeniem i 15 godzin ćwiczeń w grupach
audytoryjnych, 2 ECTS).
Planowanie i zagospodarowane przestrzenne obszarów morskich:
Celami przedmiotu jest wykształcenie: (1) umiejętności
zrozumienia
interdyscyplinarnej
mechanizmach
i
wiedzy
uwarunkowaniach
o
procesów
przyczynach,
społeczno-
gospodarczych zachodzących na morzu; (2) umiejętności
charakterystyki różnych form zagospodarowania przestrzennego
obszarów
morskich,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
dotychczasowych i perspektywicznych form ich użytkowania.
Gospodarka przestrzenna w strefie nadmorskiej:
Jest prowadzone na 4 semestrze studiów II stopnia (15 godzin
wykładu kończącego się egzaminem i 15 godzin ćwiczeń w grupach
audytoryjnych, 5 ECTS).
Gospodarka przestrzenna w strefie nadmorskiej:
Celami przedmiotu jest wytworzenie umiejętności: (1) rozumienia
interdyscyplinarnej wiedzy o przyczynach, mechanizmach i
uwarunkowaniach procesów
społeczno-gospodarczych zacho-
dzących w specyficznych warunkach przyrodniczych na styku lądu i
morza; (2) charakterystyki różnych form zagospodarowania
przestrzennego obszarów morskich i nadmorskich, zależnych m.in.
od nowych form transportu morskiego, koniunktury na rynkach
światowych itp.; (3) identyfikacji i oceny stanu podstawowych
uwarunkowań zrównoważonego rozwoju w strefie nadmorskiej.
W
skład
drugiej
grupy
wchodzą
przedmioty obligatoryjne, na których gości
problematyka morska, chociaż nie są one
bezpośrednio z nią związane.
Trzecią grupę stanowią przedmioty do wyboru bezpośrednio
związane z problematyką morską. Aktualnie jest prowadzony tylko
jeden taki przedmiot:
[1] Rewitalizacja miast nadmorskich.
Zaprezentowany cykl przedmiotów zaspokaja podstawowe
potrzeby wiedzy studentów kierunku gospodarka przestrzenna
prowadzonego na najbardziej morskim uniwersytecie w kraju.
Otwartą kwestią pozostaje, czy należy rozszerzać wachlarz
przedmiotów związanych z gospodarką morską, by w przyszłości
np. pokusić się o stworzenie specjalizacji? Póki co, takie działania
nie
są
prowadzone
Gdańskiego.
w
Instytucie
Geografii
Uniwersytetu
Dziękujemy za uwagę
dr hab. Tadeusz Palmowski, prof. UG (geotpl.univ.gda.pl)
dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG ([email protected])
Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego,
Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 4, 80–562 Gdańsk
Download