PROGRAM STUDIÓW PODYPL

advertisement
PRZEDMIOTY PLANOWANE W PROGRAMIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
„MENEDŻER PRODUKTU TURYSTYCZNEGO”
(wersja orientacyjna, będzie uzupełniana i modyfikowana)
WPROWADZENIE DO TURYSTYKI
Cel: Umiejętność poruszania się na rynku i wśród organizacji turystycznych.
Definicje. System organizacji turystyki. Sektor publiczny, prywatny i pozarządowy.
Rodzaje turystyki. Podaż i popyt. Tendencje na rynkach turystycznych. Działanie
mnożnika turystycznego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
Podręcznik: G. Gołembski, Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa 2006
Strony internetowe: www.pot.gov.pl www.mg.gov.pl
KRAJOZNAWSTWO
Cel: Umiejętność rozpoznawania i inwentaryzowania zasobów turystycznych
Inwentaryzacja krajoznawcza. Walory krajoznawcze regionu. Parki narodowe i
krajobrazowe. Zabytki turystyczne. Szlaki turystyczne. Problemy bezpieczeństwa w
turystyce. Przewodnictwo i pilotaż. Przygotowanie planu wycieczek i rajdów.
Podręcznik: Z. Kruczek, M. Nowacki, Krajoznawstwo. Zarys teorii i praktyki.
Proksenia, Kraków 2003
Strony internetowe: www.pttk.pl
ARCHITEKTURA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU
Cel: Wiedza o znaczeniu i wykorzystaniu krajobrazu i architektury w turystyce
Kształtowanie i ochrona krajobrazu. Style architektoniczne. Specyfika krajobrazu i
architektury regionu. Architektura obiektu, mała architektura i architektura wnętrz.
Ład przestrzenny. Budownictwo na obszarach chronionych.
TWORZENIE PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
Cel: Umiejętność budowania produktu turystycznego z lokalnych zasobów
Analiza rynku turystycznego pod kątem produktu. Analiza lokalnego potencjału.
Struktura produktu turystycznego. Znalezienie kategorii produktu specyficznego dla
obszaru. Pomysł na produkt. Budowanie produktu terytorialnego. Ocena produktu.
OBIEKTY NOCLEGOWE
Cel: Umiejętność dostosowania noclegu do różnych produktów turystycznych
Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich. Działalność hotelarska w świetle
obowiązujących przepisów prawnych. Wiejska baza noclegowa. Nietypowe obiekty
hotelarskie. Ekologizacja obiektów hotelarskich. Kultura obsługi klienta.
EKONOMIKA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
Cel: Umiejętność wyliczenia opłacalności ekonomicznej produktu turyst.
Formy rachunku ekonomicznego. Kalkulacja elementów trudno-policzalnych.
Wskaźniki opłacalności turystycznej. Wydatki. Mnożnik turystyczny. Inwestycje
turystyczne. Sezonowość. Renta turystyczna. Prognozowanie w turystyce.
MARKETING PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
Cel: Wiedza o efektywnej promocji i dystrybucji lokalnej oferty turystycznej
Specyfika marketingu usług. Tendencje na rynkach turystycznych. Badania rynku.
Popyt i podaż w turystyce. Strategie marketingowe. Marketing terytorialny. Kanały
dystrybucji oferty. Promocja produktu. Lokalne i regionalne organizacje turystyczne.
MARKA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
Cel: Umiejętność wykreowania marki produktu turystycznego
Branding a marka. Cechy produktu markowego. Unikatowość produktu a przewaga
konkurencyjna. Marka produktu, firmy i obszaru. Dobór podmiotów; budowanie grupy
marki na szczeblu lokalnym. Przykłady brandingu turystycznego z zagranicy.
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE
Cel: Umiejętność obudowania produktu elementami infrastruktury turystycznej
Planowanie przestrzenne w zagospodarowaniu gmin. Zasady kształtowania struktur
funkcjonalno-przestrzennych. Elementy inżynierii środowiska. Zarządzanie ruchem
turystycznym. Infrastruktura w rozwoju gmin. Konflikty pPrzestrzenne. Lokalizacje.
PRAWO W TURYSTYCE
Cel: Wiedza o najważniejszych regulacjach prawnych w turystyce
Ustawa o usługach turystycznych. Zadania administracji publicznej w dziedzinie
turystyki. Umowy w turystyce. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Problemy
prawne różnych rodzajów turystyki. Ubezpieczenia w turystyce.
KOMUNIKOWANIE W TURYSTYCE
Cel: Zastosowanie zasad komunikowania się do współpracy na rzecz produktu
Zasady skutecznego komunikowania się i współdziałania. Rozpoznawanie własnych
kompetencji. Techniki aktywizacji społeczności lokalnych. Praca grupowa. Zasady
negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Kooperacja pozytywna. Podejmowanie decyzji.
PRODUKTY TURYSTYKI AKTYWNEJ
PRODUKTY TURYSTYKI PRZYRODNICZEJ
PRODUKTY TURYSTYKI BIZNESOWEJ
PRODUKTY TURYSTYKI KULTUROWEJ
PRZEDMIOTY, KTÓRE ZOSTANĄ USTALONE WSPÓLNIE ZE STUDENTAMI W
TRAKCIE ZAJĘĆ, W ZALEŻNOŚCI OD SPECYFIKI POTRZEB GRUPY ( 20h )
ĆWICZENIA TERENOWE
PRACA DYPLOMOWA będzie polegała na twórczym wykorzystaniu zdobytej wiedzy
i umiejętności, a konkretnie na stworzeniu oryginalnej koncepcji realnego produktu
turystycznego dla wybranego terytorium. W przypadku większej liczby studentów
pochodzących z jednego obszaru (starostwa, gminy) możliwe jest jeszcze bardziej
szczegółowe „rozpisanie” produktu na poszczególne jego aspekty (np. informacja
turystyczna, stworzenie struktury organizacyjnej, różne wymiary marketingu, plan
zagospodarowania ważnego miejsca, przewodnik turystyczny. W każdym przypadku
praca dyplomowa ma być narzędziem do zastosowania na wybranym terenie.
Download